link naar deze pagina

Gemeenteraad - 31 oktober 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:50
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: De genoemde tijden zijn richttijden

A 19:30
ALGEMEEN
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 10 oktober 2019
B 19:35
HAMERSTUKKEN
B.1 19:35
Rvs Overheveling participatiebudget naar WerkSaam WF 2020-2023 (DOC-19-172428) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
Het samenwerkingsverband WerkSaam Westfriesland voert de gemeentelijke taken uit van de Participatiewet. Ieder jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar, neemt de gemeenteraad een besluit over de hoogte van het hiermee samenhangende budget. Vanuit het deelfonds Sociaal Domein ontvangt de gemeente budget van het Rijk. Voorgesteld wordt dit budget over te dragen aan WerkSaam Westfriesland voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken.
B.2 19:36
Rvs De route naar een energieneutraal Westfriesland in 2040 (DOC-19-144306) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
De regio Westfriesland wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat in 2040 de totale vraag naar energie even groot is als het aanbod aan duurzame energie. De komende periode dient een grootschalige energiebesparing te worden georganiseerd, maar ook moet gezocht worden naar mogelijkheden voor verduurzaming van het gebruik en het vergroten van het aanbod van duurzame energie. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het Westfries energiekompas en de doelstelling voor een Regionale Energie Strategie. Hierin worden de aanpak en de opgave beschreven. En opdracht te geven tot het opstellen van de Regionale Energie Strategie NHN in samenwerking met de andere gemeenten in Noord-Holland-Noord, de provincie en het Hoogheemraadschap.
B.3 19:37
Rvs Verlenging overeenkomst accountantdiensten 2020 2021
De overeenkomst met de accountant loopt eind 2019 af. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid deze twee keer met een jaar te verlengen. Zowel de
organisatie als de accountant hebben aangegeven dat de samenwerking goed is en dat zij graag de looptijd willen verlengen. De auditcommissie ziet geen dringende reden om te kiezen voor een nieuwe aanbestedingsprocedure en adviseert de overeenkomst te verlengen.
B.4 19:38
Rvs 1ste wijziging verordening benoeming en herbenoeming van de burgemeester en functioneringsgesprekken met collegeleden 2014 (DOC-19-191802)
Volgens de verordening vinden jaarlijks functioneringsgesprekken plaats met de leden van het college. Het presidium vindt deze frequentie te hoog en stelt voor dit te beperken tot eens in de vier jaar. Voorgesteld wordt de verordening hierop aan te passen.
C 19:40
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:40
Rvs Het nieuwe zwembad locatie Wervershoof (DOC-19-185371) (Portefeuillehouder: J. Fit)
De raad heeft in november 2018 tot de bouw van een nieuw zwembad in Wervershoof besloten en daarvoor een budget vastgesteld van € 12 miljoen. Binnen dit budget is het mogelijk om een zwembad te bouwen bestaande uit twee bassins. In het oorspronkelijk plan wordt uitgegaan van drie baden: naast twee baden ook een doelgroepenbad. Met twee baden, een 25 meter-bad en een peuterbad, kan een zwembad binnen het afgesproken budget van € 12 miljoen worden gebouwd. Ook een versobering van het programma van eisen of bezuinigingen op duurzaamheidsinvesteringen leiden niet tot een plan dat past binnen het budget.
De raad wordt voorgesteld binnen het budget van 12 miljoen te kiezen voor een twee-baden zwembad.
C.2 20:40
Rvs Realiseren tankstation bedrijventerrein Zwaagdijk-Oost (DOC-19-125491) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Ruim een jaar geleden heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor het realiseren van een onbemand tankstation op het bedrijventerrein in Zwaagdijk-Oost. Het gaat om een onbemand tankstation met een ondergrondse tankinstallatie. Daarnaast wordt de bestaande uitrit verbreed en een nieuwe inrit gemaakt, die nodig zijn voor een goede verkeersafwikkeling. Het tankstation is gericht op het afleveren van motorbrandstoffen aan bedrijven, met name aan voertuigen op het bedrijventerrein WFO.
Er wordt geen LPG verkocht en er komt geen winkel/shop met ondergeschikte detailhandel bij het station. De gemeenteraad wordt gevraagd of hiertegen bedenkingen zijn.
C.3 21:00
Rvs Verordening elektronische kennisgeving Medemblik (DOC-19-183857) (Portefeuillehouder F. Streng)
Vanaf 1 januari 2021 wordt de gemeente verplicht alle kennisgevingen digitaal te publiceren. Vooruitlopend op die wettelijke verplichting kan hiertoe al per 1 januari 2020 over te gaan. Eind 2019 loopt het contract voor publicaties in de Medemblikker af. Daarmee is het mogelijk de gemeentepagina's per 1 januari 2020 te beëindigen . Voor het jaar 2020 dient hiervoor een verordening te zijn vastgesteld. Het college stelt voor deze verordening elektronische kennisgeving vast te stellen.
D 21:30
ALGEMEEN
D.1 21:30
Begrotingswijzigingen
D.2 21:30
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.3 21:50
Sluiting