link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 13 juni 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:45
Voorzitter: P. Ligthart
Toelichting: LET OP: De vergadering start om 19.00 uur in de raadzaal. De drie commissies vergaderen raadsbreed t/m ag.pt. 03. Daarna vergaderen de commissies Ruimte en B&M gezamenlijk verder voor ag.pt. 04.
De aangegeven tijden zijn richttijden.
Bundel:
pdf Agendabundel (12.8MB)

1 19:00
Opening (door L. Plekker, voorzitter Commissie B&M, tot 20:15. uur)
2 19:00
Vaststelling agenda t/m pt. 4
3 19:00
Rvs Kadernota 2020 - Medemblik werkt aan overmorgen (DOC-19-157560) (Portefeuillehouder: college)
Het college doet de raad een voorstel met betrekking tot de uitgangspunten voor de begroting 2020 die het college in oktober voorlegt aan de raad.
4 19:40
Rvs Voorgenomen besluit dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC (DOC-19-155063) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
Het college wil een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de HVC aangaan. Volgens het college:
- biedt de overeenkomst mogelijkheden voor gemeentelijk maatwerk;
- is deze overeenkomst marktconform, toekomstgericht, maximaal transparant, helder, eenvoudig en zakelijk
4.a 20:15
PAUZE
5 20:30
Heropening door P. Ligthart: vaststelling agenda vanaf pt. 5
6 20:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2018 - 2022
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen.
7 20:35
Bespreeknotitie D66 e.a. Bebouwing achter het lint: ontwikkelingen en risico’s
Met een bespreeknotitie peilt de indiener de mening van de commissie over een bepaald onderwerp. De indiener kan daarna bepalen wat de vervolgstappen zijn. In dit geval willen D66, GemeenteBelangen en PW2010 de mening van de commissie over Bebouwing achter het lint.
8.a 21:10
Presentatie voorafgaand aan bespreeknotitie Naar een nieuwe economie
De indieners van de bespreeknotitie willen de commissie graag informeren over de uitgangspunten die aan de basis liggen van hun bespreeknotitie. Daarover wordt een presentatie gegeven.
8.b 21:30
Bespreeknotitie GL e.a. Naar een nieuwe economie
Met een bespreeknotitie peilt de indiener de mening van de commissie over een bepaald onderwerp. De indiener kan daarna bepalen wat de vervolgstappen zijn. In dit geval willen GroenLinks, PW2010 en PWF de mening van de commissie over "Naar een nieuwe economie".
9 21:50
Rvs Welstandsnota Medemblik 2019 (DOC-19-151489) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Via de welstandsnota bepaalt de gemeenteraad op welke manier het uiterlijk van een voorgenomen bouwwerk past in de omgeving. De welstandscommissie past de door de gemeenteraad vastgestelde eisen toe bij het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.
10 22:20
Rvs Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen 2020 - 2025 (DOC-19-153389) (Portefeuillehouder: D. Kuipers)
Via het integraal beheerplan kapitaalgoederen bepaalt de gemeenteraad hoe de openbare ruimte eruit ziet en onderhouden wordt. Ook bepaalt de gemeenteraad wat het onderhoud mag kosten. In dit geval stelt het college voor om het beheerplan vast te stellen en om het onderhoudsniveau op C vast te stellen. Verder wil het college de geplande reservering kapitaalgoederen toevoegen aan het onderhoudsbudget.
11 22:45
Sluiting