link naar deze pagina

Presidium - 15 april 2024

Locatie: MBG01 (achter kantine)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: M. Pijl

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3.a
Vaststellen notulen presidium d.d. 25 maart 2024
3.b
Actielijst presidium d.d. 15 april 2024
4
Terugblik op de raads- en commissievergaderingen + informatie- en themabijeenkomsten
04.04 Raadsvergadering
11.04 Commissievergadering
5.a
Regionale raadsledenbijeenkomsten; terugblik/vooruitblik
17 april: RRB vindt geen doorgang (geen agendapunten)
22 mei: RRB m.b.t. jaarstukken en begroting GR'en
5.b
Doorontwikkeling regionale raadsledenbijeenkomsten
6
Bestuurlijke termijn agenda periode mei 2024 e.v.
7.a
Voorstel commissieagenda’s periode mei/juni 2024
7.b
Informatiebijeenkomsten en themabijeenkomsten periode v.a. april 2024
8
Advies kleine driehoek w.b. aanlevering raadsvoorstellen
9
Informatie college n.a.v. vragen m.b.t. kadernotaproces
10
Hamerstuk of bespreekstuk
11
Informatie werkgroep huisvesting
12
Evaluatie richtlijn moties vreemd aan de orde van de dag
13
Proces opvolging en monitoring Rekenkamer-aanbevelingen
14
Opvolging besproken (actie)punten overleg commissievoorzitters
15
Opleidingsbulletin
16
Geheimhouding
17
Integriteit
18
Rondvraag
19
Sluiting