link naar deze pagina

Raadscommissie - 14 oktober 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: P. Ligthart
Toelichting: De vermelde tijden zijn richttijden
Algemene documenten:

A 19:30
ALGEMEEN
A.1 19:30
Opening
A.2 19:30
Vaststelling agenda
A.3 19:30
Vaststelling notulen raadscommissie 7 oktober 2019
B 19:30
HAMERSTUKKEN
B.1 19:30
Rvs Subsidieplafond 2020 (DOC-19-182258) (Portefeuillehouder J. Fit)
Het college doet alle jaren bij de begroting een voorstel aan de raad over de subsidieverdeling in 2020. Voor die verdeling worden 7 deelterreinen onderscheiden. Het gaat om een bedrag van 3,7 miljoen euro. Het college stelt op basis van het raadsbesluit het subsidieprogramma op en neemt concrete besluiten over de subsidies.
C 19:30
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:30
Rvs Programmabegroting 2020 (DOC-19-186214) (Portefeuillehouder D.Kuipers); inleiding college
In de begroting presenteert het college de doelen voor de gemeente in 2020 en welke middelen hiervoor nodig zijn. In de aanbiedingsbrief bij deze begroting licht het college de gemaakte keuzes toe. De raad wordt voorgesteld om de begroting vast te stellen.
C.1.1 19:30
1e termijn
fracties krijgen elk 5 minuten gelegenheid om aan te geven of en zo ja welke moties en/of amendementen zij overwegen m.b.t. de begroting
C.1.2 20:30
PAUZE
C.1.3 20:45
Reflectie van het college op de aangekondigde moties en amendementen
C.1.4 21:00
2e termijn
- reactie fracties
- beantwoording vragen aan college en indieners over de amendementen en moties die overwogen worden
- te verwachten amendementen en moties
D 21:45
ALGEMEEN
D.1 21:45
Sluiting