link naar deze pagina

Gemeenteraad - 28 maart 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: De genoemde tijden zijn richttijden.

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 28 februari 2019
B 19:35
HAMERSTUKKEN
B.1 19:35
Rvs Bouwen sleufsilo's en drijfmestsilo Driehuizen 6 Wervershoof (DOC-19-121357) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Met een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) kan de raad aangeven dat het college een omgevingsvergunning mag verlenen in afwijking van het bestemmingsplan. In dit geval wil de aanvrager sleufsilo’s en een drijfmestsilo bouwen. Het college stelt de raad voor om de VVGB af te geven.
B.2 19:36
Rvs Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied - 1e partiële herziening 2018' (DOC-19-124652) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Via een bestemmingplan bepaalt de gemeenteraad wat je waar mag bouwen en hoe je een bepaald gebied of gebouw mag gebruiken. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied is er een stukje van het bestemmingsplan Opperdoes - Recreatiepark Klein Giethoorn gewijzigd. Het college stelt voor de bestemming weer in overeenstemming te brengen met het oorspronkelijke besluit "bestemmingsplan Opperdoes - Recreatiepark Klein Giethoorn" zoals vastgesteld op 30 april 2015.
B.3 19:37
Rvs Vaststelling Fractievergoedingen 2018 2de,3de, 4de kwartaal(DOC-19-132524) (Portefeuillehouder: F. Streng)
Jaarlijks ontvangen de fracties een voorschot om de onkosten uit te betalen die voortkomen uit het werk voor de gemeenteraad. Na afloop van het boekjaar worden deze uitgaven door de fracties met declaraties verantwoord. De gemeenteraad stelt de verantwoording van de uitgaven op voorstel van het presidium vast.
B.4 19:38
Rvs Derde wijziging Verordening commissie bezwaarschriften Medemblik (DOC-19-126844) (Portefeuillehouder: F. Streng)
Om twee redenen is het nodig om de verordening commissie bezwaarschriften te wijzigen:
- de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA); inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2020.
- de praktijk dat het aantal bezwaarschriften, met name voor wat betreft de sociale kamer afneemt.
Met het voorstel dat het college aan de raad doet, wordt een efficiënte afhandeling van bezwaarschriften beoogd.
B.5 19:39
Rvs Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (DOC-19-124151) (Portefeuillehouder F. Streng)
Sinds 2012 gelden voor gemeentelijke samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen) financiële uitgangspunten. Deze zijn geëvalueerd en behoeven aanpassing. Doel van de uitgangspunten is om duidelijkheid en uniformiteit te creëren voor gemeenschappelijke regelingen over de financiële kaders waarbinnen zij dienen te werken. De uitgangspunten gaan o.a. over loon- en prijsindexatie, maximale toegestane hoogte algemene reserve en zienswijze traject kadernota, begroting en jaarrekening.
De wijzigingen zijn nodig omdat verduidelijking gewenst is op een aantal punten, omdat een aantal artikelen niet langer van toepassing is, wettelijk reeds was geregeld, etc.
De raad wordt gevraagd om een besluit te nemen over de aangepaste uitgangspunten.
B.6 19:40
Rvs Begroting Veilig Thuis 2019 (DOC-19-128713) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
Voor de uitvoering van Veilig Thuis in 2019 verwacht de GGD ruim € 9,4 miljoen nodig te hebben: ruim € 8 mln. structureel en ruim € 1 mln. incidenteel. Op basis van de huidige verdeelsleutel betreft de bijdrage van de gemeente Medemblik een bedrag van € 546.436,-. Met deze bijdrage bekostigt Veilig Thuis onder andere doorlopende verbeteringen om de wachtlijsten weg te werken en te voorkomen en om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.
De huidige bijdrage is € 228.287,-. Het college stelt voor om hiermee in te stemmen en om de hogere bijdrage te dekken uit het budget sociaal domein, dat waarschijnlijk overschreden zal worden eind 2019.
Wel wil het college als voorwaarde stellen dat het maximale bedrag alleen wordt betaald als monitoring uitwijst, dat het aantal adviezen, meldingen, onderzoeken en andere indicatoren in lijn is met de aannames in de begroting.
B.7 19:41
Rvs Voorstel capaciteitsuitbreiding taakveld Handhaving & Veiligheid (DOC-19-128381) (Portefeuillehouder F. Streng)
Op 31 januari 2019 is de motie ‘uitbreiding capaciteit voor handhavingstaken’ aangenomen door de raad. Ter uitvoering van deze motie legt het college nu een voorstel voor aan de raad. Het gaat om een gefaseerde uitbreiding: 3 fte in 2019 en 2 fte in 2020. Deze uitbreiding maakt het mogelijk om meer personeel in te zetten voor de volgende taken:
- Aanpak parkeeronveilige situaties in de dorpskernen.
- Controles vooraf, tijdens en achteraf bij (grote) evenementen en horeca.
- Brandveiligheid en integrale controles objecten met kwetsbare gebruikers.
- Toezicht op het gebruik van de recreatieparken.
- Controles onrechtmatig gebruik van bouwwerken en percelen.
- Snellere juridische afhandeling van dossiers.
- Adresfraude onderzoeken (BRP, BAG en WOZ controles).
- Inzet bij jeugdoverlast.
- Toezicht op monumenten en beschermd dorps(-en) stadsgezicht.
- Vaartoezicht in de zomermaanden.
C 19:42
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:42
Rvs Benoeming lid werkgeverscommissie (DOC-19-140377) (Portefeuillehouder F. Streng)
De raad heeft een eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie. De raad is zelf werkgever van deze griffie. Deze raadstaak wordt ingevuld door de werkgeverscommissie. Deze commissie bestaat uit 5 raadsleden. Na de verkiezingen vorig jaar zijn 4 raadsleden benoemd tot lid van de werkgeverscommissie. Het voorstel beoogt de vijfde plek in te vullen.
C.2 19:45
Rvs Principeverzoek huisvesting buitenlandse werknemers Nieuwe Dijk 1 in Andijk (DOC-18-113119) (Portefeuillehouder: H. Nederpelt)
Met een principeverzoek kan een aanvrager het gemeentebestuur van Medemblik vragen of het mee wil werken aan de plannen van de aanvrager. In dit geval wil de aanvrager arbeidsmigrantenhuisvesting realiseren in verblijfsunits. In de units komen maximaal 16 buitenlandse werknemers. In de al aanwezige plattelandswoning komen 8 buitenlandse werknemers. De units worden gebouwd op de huidige tennisbaan naast de plattelandswoning. De raad wordt gevraagd of hij een positief standpunt in wil nemen over het plan. Vervolgens zal het college de "uitgebreide procedure" opstarten om de omgevingsvergunning te verlenen.
C.3 20:25
Rvs Rechtspositieregeling raads- en commissieleden (DOC-19-132411) (Portefeuillehouder: F. Streng)
Raads- en commissieleden hebben een rechtspositieregeling. Voor provincie, gemeenten en waterschappen is deze gemoderniseerd, onder meer om het politieke ambt aantrekkelijk te houden. Uitgangspunt was ‘geen versobering op de rechtspositie’. Er zijn nu één Rechtspositiebesluit en één Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers. Het voorstel is om een nieuwe verordening vast te stellen waarmee de verordening van 2014 vervangen wordt.
D 20:55
ALGEMEEN
D.1 20:55
Begrotingswijzigingen
D.2 20:55
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.3 21:45
Sluiting