link naar deze pagina

Commissie Bestuur en Middelen - 20 juni 2019

Locatie: MBG01 (achter kantine)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: D. Steltenpool
Toelichting: LET OP: De vergadering start om 19.00 uur in de raadzaal. De drie commissies vergaderen raadsbreed t/m ag.pt. 03. Daarna vergaderen de drie commissies afzonderlijk verder.
De aangegeven tijden zijn richttijden.
Bundel:
pdf Agendabundel (19.6MB)

1 19:00
Opening
2 19:00
Vaststelling agenda t/m pt. 3
3 19:00
Raadsvoorstel vaststellen jaarstukken 2018 (portefeuillehouder D. Kuipers)
Het college stelt de raad voor om de Programmarekening 2018 vast te stellen en doet een voorstel voor de resultaatsbestemming.
3.A 19:45
PAUZE
4 20:00
Heropening en vaststelling agenda vanaf pt. 4
5 20:00
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2018 - 2022
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen.
6 20:05
Vaststellen besluitenlijst commissie bestuur en middelen 16 mei 2019 en 20 mei 2019
7 20:07
Vaststellen toezeggingenlijst en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.
8 20:10
Actieve informatie college
Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.
9 20:20
Rvs Uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie (DOC-19-154570) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
Medio 2018 is door de gemeenteraad van Medemblik de Regionale Visie op de verblijfsrecreatie vastgesteld. In april is aan de commissie een presentatie gegeven over het proces en de situatie wat betreft de verblijfsrecreatie. Nu is een uitvoeringsprogramma beschikbaar. De raad wordt voorgesteld om dit programma vast te stellen. Ook wordt voorgesteld om per park een aparte handhavingsparagraaf op te stellen en in de tussentijd te handhaven conform het integraal handhavings- en veiligheidsplan Medemblik 2019-2022.
10 20:50
Rvs Controleprotocol en Risicomanagementbeleid 2019 (DOC-19-146804) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
Voorgesteld wordt om het huidige Controleprotocol en Risicomanagementbeleid nog een jaar door laten werken en om deze regelingen voor het jaar 2020 te actualiseren.
11 21:00
Rvs aanpassing reglement van orde en commissieverordening 2019.
Diverse reglementen behoeven aanpassing omdat de raad op 6 juni het presidium heeft opgedragen om de raad een voorstel te doen om het nieuwe vergadermodel uit te werken tot een voorstel tot aanpassing van de vergaderregels in het Reglement van orde voor de raad en de Verordening op de raadscommissies. Het doel is om het neiuwe vergadermodel zo spoedig mogelijk in te voeren.
12 21:10
Rvs Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019
In mei 2018 verscheen een proefschrift met aanbevelingen om de Modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning aan te passen. De VNG heeft dit proefschrift aangegrepen voor verbetering van de modelverordening. Het voorgestelde besluit komt erop neer dat de verordening van de gemeente Medemblik in overeenstemming wordt gebracht met deze modelverordening.
13 21:15
Sluiting