link naar deze pagina

Gemeenteraad - 5 juli 2018

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:45
Voorzitter: F.R. Streng
Toelichting: De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 7 juni 2018
A.6 19:35
Rvs Benoeming commissieleden (DOC-18-081596)(Portefeuillehouder: F. Streng)
B 19:45
HAMERSTUKKEN
B.1 19:45
Rvs actualiseren Reglement van orde gemeenteraad, Verordening commissies en Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (DOC-18-076351) (Portefeuillehouder: F. Streng)
Zoals gebruikelijk bij verkiezingen heeft de VNG de modelverordeningen aangepast, op grond waarvan het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, de Verordening op de raadscommissies en de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning kunnen worden geactualiseerd. Het gaat grotendeels om technische verbeteringen en actualiseringen. In een aantal artikelen zijn ook enkele inhoudelijke zaken gewijzigd, als gevolg van ervaringen die de afgelopen raadsperiode zijn opgedaan.
B.2 19:47
Rvs Verantwoording fractieondersteuning gemeente Medemblik 2018 1ste kwartaal (DOC-18-076356)(Portefeuillehouder: F. Streng)
De verkiezingen van maart jl. hebben tot wijziging van de samenstelling van de raad geleid en daarom ook tot wijziging in de fractievergoedingen. Dit maakt het noodzakelijk dat de raad een besluit neemt over de verantwoording van de fractieondersteuning t/m het 1e kwartaal van 2018.
B.3 19:49
Rvs Wijziging Bouwverordening gemeente Medemblik (DOC-18-071850) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
Via de bouwverordening regelt de gemeenteraad wat de rechten en plichten zijn van een eigenaar van een gebouw. De bouwverordening is een (gemeentelijke) aanvulling op het (landelijk geldende) bouwbesluit. In de bouwverordening staan vooral niet- technische voorschriften, voorschriften over het verloop van gemeentelijke procedures en voorschriften over de invloed op de omgeving van een bouwwerk. Door een in 2014 vastgestelde wet zijn er minder regels nodig in de verordening. Daarom stelt het college de raad voor om de verordening aan te passen aan die nieuwe regels.
C 19:50
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:50
Rvs Programmarekening (DOC-18-073230) (Portefeuillehouder: D. Kuipers)
Het college stelt de raad voor om de Programmarekening 2017 vast te stellen en om in te stemmen met het voorstel om van het positieve resultaat van ruim € 2 miljoen in de algemene reserve te storten.
C.2 20:35
Rvs Kaderbrief 2019 (DOC-18-072802) (Portefeuillehouder: D. Kuipers)
Het is de rol van de raad om kaders vast te stellen voor de begroting. Het college doet hiervoor een voorstel in de zgn. Kaderbrief. Het besluit van de raad over deze Kaderbrief geeft aan welke opdracht de raad geeft aan het college voor de door het college op te stellen begroting. In september wordt deze begroting aan de raad voorgelegd.
C.3 21:35
Rvs Projectplan Ontwikkelen participatiebeleid (DOC-18-070623) (Portefeuillehouder: F. Streng)
Eerder heeft de raad besluiten genomen over het onderwerp Participatie, mede naar aanleiding van het RKC-rapport “Burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad”. Met het voorstel dat het college nu aanbiedt, wordt een volgende stap voorgelegd aan de raad. Deze stap houdt in dat een projectplan “Ontwikkelen participatiebeleid” wordt uitgevoerd, dat hiervoor capaciteit wordt aangetrokken en dat er een raadsbrede werkgroep burgerparticipatie komt.
C.4 21:55
Rvs Visie verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord (DOC-18-050098) (Portefeuillehouder: H. Nederpelt)
De regio NHN streeft ernaar om in 2030 de meest vitale verblijfsregio van Nederland te zijn. Overheden, ondernemers en (belangen) organisaties werken hiervoor regionaal samen aan de ontwikkeling van een sterk, aantrekkelijk en onderscheidend toeristisch product per marktregio. Onderdeel daarvan is de revitalisering van het aanbod in de verblijfsrecreatie. Hiervoor is een visie en een ontwikkelkader voor de verblijfsrecreatiesector in Noord-Holland Noord opgesteld. Deze worden nu voorgelegd aan de gemeenteraden.
D 22:25
ALGEMEEN
D.1 22:25
Rvs Begrotingswijzigingen
D.2 22:25
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.3 22:45
Sluiting