link naar deze pagina

Raadscommissie - 26 september 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:40
Voorzitter: P. Ligthart
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 23 september 9.00 uur worden ingediend.
Tot 18 september kunnen raadsvoorstellen worden geplaatst bij de agendapunten.


1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
4 19:35
Vaststellen besluitenlijsten 5 september 2019 en 9 september 2019
5 19:40
Vaststellen toezeggingenlijst
6 19:45
Bestuurlijke termijnagenda (BTA) - ter kennisname
Deze Lange termijn agenda, voor de periode september 2019 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium 30.9 over gaat besluiten (rood = verschuiven, groen = nieuw, oranje = schrappen).
De Langetermijn agenda is ter kennisname.
7 19:45
Actieve informatie
8 19:55
RUIMTE
8.1 19:55
Rvs Bestemmingsplan 'Midwoud-Tripkouw 17' (DOC-19-183881) (Andrea van Langen)
Het voorgestelde bestemmingsplan maakt het mogelijk twee stolpwoningen aan de Tripkouw 17 te Midwoud te bouwen. Eén woning dient ter vervanging van de bestaande woning, de ander betreft een extra woning op hetzelfde perceel. Tegelijk wordt er een bedrijfswoning gesloopt aan de Midwouder Dorpsstraat 44 te Midwoud. Met het ontwerpbestemmingsplan wordt het bouwvlak van deze bedrijfswoning wegbestemd. Er kan dus na sloop geen nieuwe bedrijfswoning meer worden gebouwd.
De raad wordt voorgesteld met het bestemmingsplan in te stemmen.
8.2 20:10
Rvs Transformatie bungalowpark De Maar (DOC-19-182613) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
Bijna een jaar geleden is in de commissie Ruimte gesproken over een omzetting van bungalowpark De Maar naar een woonbestemming. Met de Vereniging van Eigenaren is vervolgens gesproken over de uitgangspunten voor de transformatie en in het bijzonder over een bijdrage aan het recreatiefonds. Dit heeft geleid tot een toegezegde fondsbijdrage van € 125.000,-. Daarnaast is gesproken over brandveiligheidsmaatregelen. Met de provincie is ook overlegd over de omzetting naar Wonen. De aanvankelijke bezwaren van de provincie zijn weggenomen. Het college stelt nu de kaders voor om De Maar een woonbestemming te geven in plaats van recreatie en dit op te nemen in een structuurvisie en een bestemmingsplan.
8.3 20:30
Rvs Vaststelling bestemmingsplan 'Sijbekarspel - Westerstraat 18' (DOC-19-176156) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Op het perceel Westerstraat 18 in Sijbekarspel was een melkrundveehouderij gevestigd. Dit bedrijf is gestopt. Op het perceel is inmiddels een boomverzorgingsbedrijf gevestigd. Deze functie past niet in de agrarische bestemming. De wijziging naar de bestemming ‘Bedrijf’ is daarvoor noodzakelijk. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld, waarin de bestemming ‘Agrarisch’ omgezet wordt naar ‘Bedrijf’. De raad wordt gevraagd deze wijziging mogelijk te maken.
8.4 20:45
Bespreeknotitie Toewijzingsbeleid van de woningcorporaties (Portefeuillehouder A. van Langen)
De fracties VVD, CDA en PWF willen met de door hen opgestelde bespreeknotitie in gesprek over hoe jongeren uit onze gemeente sneller een sociale huurwoning kunnen vinden in hun eigen kern, in het bijzonder als er sprake is van economische binding aan de regio. In hoeverre kunnen we ‘kerngebonden’ afspraken maken?
De fracties vragen de andere partijen zich uit te spreken over het voorgenomen toewijzingsbeleid.
8.5 21:25
Presentatie Project Rijkswaterstaat "Zon langs de A7" (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
Mevr. N. Hettinga (Omgevingsmanager Hernieuwbare energie op RWS-gronden) en mevr. J. van Middelaar (Coördinator Duurzame Leefomgeving Rijkswaterstaat) informeren de commissie over het project ‘Zon langs de A7’: voorgeschiedenis, stand van zaken en vervolg.
8.6 21:55
Presentatie Westfries Energie Kompas (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
In de raadsvergadering van 31 oktober a.s. gaat de raad besluiten over het Westfries Energiekompas. Dit raadsvoorstel wordt daarvoor geagendeerd in de raadscommissie van 17 oktober. Voorafgaand aan deze besluitvorming wordt de commissie nu geïnformeerd over de achtergronden en doelstellingen van het Westfries Energiekompas.
9 22:40
Sluiting