link naar deze pagina

Meningvormende commissie - 24 mei 2018

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:40
Voorzitter: P.A.H. Ligthart
Toelichting: De vergadering begint om 20.00 uur in verband met de extra vergadering van de commissie B&M over de zienswijzen op de Gemeenschappelijke Regelingen.

A 20:00
Algemeen
A.0 20:00
Verslagen vakcommissies
A.1 20:00
Opening (vermelde tijden zijn richttijden)
A.2 20:00
Vaststelling agenda
A.3 20:00
Verslag raadsbrede commissie d.d. 12 april 2018
A.4 20:05
Lange Termijn Agenda (LTA)
B 20:05
HAMERSTUKKEN
B.1 20:05
Rvs Verzoek onttrekken aan de openbaarheid van een parkeerplaats, gelegen aan Van Houweningepark te Medemblik (DOC-18-066164) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
De eigenaar van een perceel grond aan het Van Houweningepark heeft verzocht de parkeerplaats in eigendom van betrokkene aan de openbaarheid te onttrekken. De gemeenteraad heeft dit op 1 februari 2018 afgewezen. Er is geen zienswijze ingediend, zodat nu het finale besluit genomen kan worden.
B.2 20:05
Rvs Zienswijze bestemming jaarresultaat 2017 SSC DeSom (DOC-18-067343) (Portefeuillehouder: F. Streng)
De jaarstukken 2017 van SSC DeSom laten een positief resultaat zien van €140.000. DeSom doet een voorstel wat betreft de bestemming daarvan en het college doet de raad een voorstel over de zienswijze die hierop gegeven kan worden.
B.3 20:05
Rvs Zienswijze wijziging kostenverdeelsleutel SSC DeSom (DOC-18-066733) (Portefeuillehouder: F. Streng)
DeSom doet een voorstel wat betreft een wijziging van de kostenverdeelsleutel. Het college doet de raad een voorstel over de zienswijze die hierop gegeven kan worden.
C 20:05
BESPREEKSTUKKEN
C1 20:05
BESTUUR&MIDDELEN
C1.1 20:05
Rvs Zienswijzen uitbrengen over begrotingen 2019 en jaarrekeningen 2017 (DOC-18-068094) (Portefeuillehouder: Allen)
De gemeenteraad kan een zienswijze indienen op de begroting en de jaarrekening van een Gemeenschappelijke regeling. De gemeente kent acht Gemeenschappelijke regelingen: DeSom, GGD, Veiligheidsregio, RUD, CAW, Recreatieschap, Westfries Archief en WerkSaam.
pdf 00 Rvs zienswijzen uitbrengen over begrotingen 2019 en jaarrekeningen 2017 (DOC-18-068094).pdf (145KB)
pdf 01. Bijlage 1 - CAW aanbiedingsbrief begroting en jaarrekening.pdf (70KB)
pdf 02 . Bijlage 2 - CAW begroting 2019.pdf (368KB)
pdf 03. Bijlage 3 - CAW jaarrekening 2017.pdf (850KB)
pdf 04. Bijlage 4 - CAW zienswijze begroting 2019.docx (274KB)
pdf 05. Bijlage 5 - CAW zienswijze jaarrekening 2017.docx (276KB)
pdf 07. Bijlage 7 - DeSom financiele bijlage begroting DeSom 2019.pdf (166KB)
pdf 08. Bijlage 8 - DeSom jaarstukken 2017.pdf (5.6MB)
pdf 09. Bijlage 9 - DeSom zienswijze begroting 2019.docx (341KB)
pdf 10. Bijlage 10 - DeSom zienswijze jaarrekening 2017.docx (188KB)
pdf 11. Bijlage 11 - GGD aanbiedingsbrief begroting en jaarstukken.pdf (353KB)
pdf 12. Bijlage 12 - GGD programmabegroting 2019.pdf (485KB)
pdf 13. Bijlage 13 - GGD jaarstukken 2017.pdf (1.7MB)
pdf 14. Bijlage 14 - GGD zienswijze begroting 2019.docx (317KB)
pdf 15. Bijlage 15 - GGD zienswijze jaarrekening 2017.docx (326KB)
pdf 16. Bijlage 16 - RSW aanbiedingsbrief jaarstukken en begroting.pdf (339KB)
pdf 17. Bijlage 17 - RSW begroting 2019.pdf (956KB)
pdf 18. Bijlage 18 - RSW jaarrekening 2017.pdf (716KB)
pdf 19. Bijlage 19 - RSW factsheet.pdf (301KB)
pdf 20. Bijlage 20 - RSW zienswijze begroting 2019.docx (333KB)
pdf 21. Bijlage 21 - RSW zienswijze jaarrekening 2017.docx (277KB)
pdf 22. Bijlage 22 - RUD begroting 2019.pdf (610KB)
pdf 23. Bijlage 23 - RUD jaarrekening 2017.pdf (3.9MB)
pdf 24. Bijlage 24 - RUD getekende controleverklaring.pdf (1.9MB)
pdf 25. Bijlage 25 - RUD zienswijze begroting 2019.docx (247KB)
pdf 26. Bijlage 26 - RUD zienswijze jaarrekening 2017.docx (213KB)
pdf 27. Bijlage 27 - VR aanbieding jaarrekening en begroting.pdf (203KB)
pdf 28. Bijlage 28 - VR begroting 2019.pdf (2.4MB)
pdf 29. Bijlage 29 - VR jaarstukken 2017.pdf (10.9MB)
pdf 30. Bijlage 30 - VR accountantsverklaring.pdf (376KB)
pdf 31. Bijlage 31 - VR zienswijze begroting.docx (274KB)
pdf 32. Bijlage 32 - VR zienswijze jaarrekening.docx (303KB)
pdf 33. Bijlage 33 - WerkSaam aanbiedingsbrief begroting 2019.pdf (83KB)
pdf 34. Bijlage 34 - WerkSaam aanbiedingsbrief jaarrekening 2017.pdf (241KB)
pdf 35. Bijlage 35 - WerkSaam begroting 2019.pdf (3.3MB)
pdf 36. Bijlage 36 - WerkSaam jaarrekening 2017.pdf (2.2MB)
pdf 37. Bijlage 37 - Werksaam zienswijze begroting 2019.docx (242KB)
pdf 38. Bijlage 38 - WerkSaam zienswijze jaarrekening 2017.docx (263KB)
pdf 39. Bijlage 39 - WFA begroting 2019.pdf (487KB)
pdf 40. Bijlage 40 - WFA jaarrekening 2017.pdf (380KB)
pdf 41. Bijlage 41 - WFA zienswijze begroting.docx (193KB)
pdf 42. Bijlage 42 - WFA zienswijze jaarrekening 2017.docx (189KB)
C1.2 20:30
Rvs Lentenota (DOC-18-067867) (Portefeuillehouder: H. Nederpelt)
Zoals gebruikelijk, informeert het college de raad periodiek over afwijkingen van de programmabegroting. De Lentenota is de 1e rapportage dit jaar.
C1.3 21:00
Rvs Aanpassing Tarieventabel Leges (leges bezorgen gehandicapten parkeerkaart) (DOC-18-057119) (Portefeuillehouder: H. Nederpelt)
Met het voorstel wordt vastgelegd welke eigen bijdrage inwoners gaan betalen wat betreft de bezorgkosten van gehandicaptenparkeerkaarten.
C1.4 21:20
Rvs Verantwoording fractieondersteuning 2017
Jaarlijks ontvangen de fracties een voorschot om de onkosten uit te betalen die voortkomen uit het werk voor de gemeenteraad. Na afloop van het boekjaar worden deze uitgaven door de fracties met declaraties verantwoord. De gemeenteraad stelt de verantwoording van de uitgaven op voorstel van het presidium vast.
C1.5 21:40
Initiatiefvoorstel mevr. A. van der Geest (PW2010)
Mevr. van der Geest (PW2010) stelt voor in de Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2016 in artikel 4, derde lid het
woord “zes” te vervangen door “zeven”. Daarmee wordt het voor fracties mogelijk meer commissieleden - niet zijnde raadsleden - voor te dragen.
C2 22:00
RUIMTE
C2.1 22:00
Rvs Herziening Welstandsnota (DOC-18-050939) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
Voorgesteld wordt de Welstandsnota te actualiseren. In deze nota zijn de nieuwe woningbouwlocaties ingepast. Dit betreft de voormalige sportvelden van SEW in Nibbixwoud en van DEK in Medemblik. Voor de SEW velden zijn de bestaande gebiedsgerichte criteria toegepast met aanvullende stedenbouwkundige criteria. Voor de DEK velden wordt gekozen voor nieuwbouw zonder verplichte welstandsadvisering. Deze vorm van welstandsvrij te ontwerpen woningen moet als proef gezien worden.
C2.2 22:20
Rvs Risicoscan grondbedrijf bij de jaarrekening 2017 (DOC-18-065004) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad een risicoscan van het grondbedrijf gepresenteerd. Deze rapportage bevat het resultaat op de grondexploitaties, scenarioberekeningen en een overzicht van de risico’s.
D 22:40
Sluiting