link naar deze pagina

Agendacommissie - 3 juni 2019

Locatie: MBG 022
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 19:00
Voorzitter: J. Stam
Toelichting: LET OP: onderstaande ordening van de onderwerpen voor de oriënterende commissies is willekeurig. De agendacommissie bepaalt 3 juni of en hoe (volgorde, behandeltijd, etc.) en in welke commissie de aangeboden onderwerpen worden geagendeerd voor de oriënterende commissies van 20 juni. De agendacommissie kan besluiten dat een onderwerp gezamenlijk wordt behandeld door meer commissies of dat commissies niet parallel maar gecombineerd vergaderen. De publicatiedatum van de agenda’s + bijlagen voor deze commissies is uiterlijk 11 juni. LET OP: de stukken die voor deze commissies worden gepubliceerd kunnen afwijken van de stukken die bij de agendacommissie zijn gevoegd.
Bundel:
pdf Agendabundel (38.4MB)

1
Opening
2
Oriënterende commissies
2.0
Raadsbreed
2.0.1
Jaarrekening (nog niet beschikbaar)
Het college stelt de raad voor om de Programmarekening 2018 vast te stellen en doet een voorstel voor de resultaatsbestemming.
2.0.2
Rvs Kadernota 2020 - Medemblik werkt aan overmorgen (DOC-19-157560) (Portefeuillehouder: college)
Het college doet de raad een voorstel met betrekking tot de uitgangspunten voor de begroting 2020 die het college in oktober voorlegt aan de raad.
2.1
Bestuur & Middelen
2.1.1
Rvs Voorgenomen besluit dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC (DOC-19-155063) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
Het college wil een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de HVC aangaan. Volgens het college:
- biedt de overeenkomst mogelijkheden voor gemeentelijk maatwerk;
- is deze overeenkomst marktconform, toekomstgericht, maximaal transparant, helder, eenvoudig en zakelijk
2.1.2
Rvs Uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie (DOC-19-154570) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
Medio 2018 is door de gemeenteraad van Medemblik de Regionale Visie op de verblijfsrecreatie vastgesteld. In april is aan de commissie een presentatie gegeven over het proces en de situatie wat betreft de verblijfsrecreatie. Nu is een uitvoeringsprogramma beschikbaar. De raad wordt voorgesteld om dit programma vast te stellen. Ook wordt voorgesteld om per park een aparte handhavingsparagraaf op te stellen en in de tussentijd te handhaven conform het integraal handhavings- en veiligheidsplan Medemblik 2019-2022.
2.1.3
Rvs Controleprotocol en Risicomanagementbeleid 2019 (DOC-19-146804) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
Voorgesteld wordt om het huidige Controleprotocol en Risicomanagementbeleid nog een jaar door laten werken en om deze regelingen voor het jaar 2020 te actualiseren.
2.1.4
Reglementwijzigingen i.v.m. mutaties vergadermodel (nog niet beschikbaar)
Diverse reglementen behoeven aanpassing als de raad 6 juni conform het initiatiefvoorstel besluit om het vergadermodel te wijzigen.
2.1.5
Rvs Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019
In mei 2018 verscheen een proefschrift met aanbevelingen om de Modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning aan te passen. De VNG heeft dit proefschrift aangegrepen voor verbetering van de modelverordening. Het voorgestelde besluit komt erop neer dat de verordening van de gemeente Medemblik in overeenstemming wordt gebracht met deze modelverordening.
2.1.6
Dialoog GR: WF Archief
2.2
Ruimte
2.2.0
Rvs Parkeren Medemblik (DOC-19-155747) (Portefeuillehouder A. van Langen) (MOGELIJK VINDT VOOR DIT ONDERWERP EEN AFZONDERLIJKE ORIENTERENDE VERGADERING PLAATS OP 11 OF 13 JUNI)
2.2.1
Presentatie aan de cie Ruimte over Project Rijkswaterstraat ‘Zon langs de A7’ (Graag als eerste punt i.v.m. externen)
2.2.2
Rvs Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen 2020 - 2025 (DOC-19-153389) (Portefeuillehouder: D. Kuipers)
2.2.3
Rvs Welstandsnota Medemblik 2019 (DOC-19-151489) (Portefeuillehouder A. van Langen)
2.2.4
Bespreeknotitie D66 e.a. Bebouwing achter het lint: ontwikkelingen en risico’s
2.2.5a
Presentatie voorafgaand aan bespreeknotitie Naar een nieuwe economie
2.2.5b
Bespreeknotitie GL e.a. Naar een nieuwe economie
2.3
Samenleving
2.3.1
Rvs Doelmatigheid samenwerking Jeugdhulp (DOC-19-157416) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
2.3.2
Rvs Benoemen leden Raad van toezicht Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs (DOC-19-149887) (Portefeuillehouder: D. Kuipers)
2.4
Welke commissie vergadert in de raadzaal?
3
Raadsbreed
3.1
Volgorde agendering (voorstel: Ruimte, Raadsbreed, B&M, SL)
4
Voorzitters themabijeenkomsten
5
Lange termijn agenda
6
Terugblik vergaderingen
7
Overig
7.a
Vergadermodel / commissievoorzitters
8
Sluiting