link naar deze pagina

Raadscommissie - 7 december 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: P. Ligthart
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 30 november 9.00 uur worden ingediend.
Tot 25 november kunnen raadsvoorstellen worden geplaatst bij de agendapunten.

1 20:30
Opening
2 20:30
Vaststelling agenda
3 20:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
4 20:35
RUIMTE
4.1 20:35
Transitievisie Warmte gemeente Medemblik (pfh. H. Nederpelt)
Nationaal Klimaatakkoord
De wettelijke grondslag voor de warmtetransitie ligt vast in het Nationale Klimaatakkoord. Nederland werkt toe aan een CO2-reductie van 49% in 2030 en van 95% in 2050. Hier vloeien opgaves uit voort voor onder andere duurzame energieopwekking én gebouwde omgeving. Voor de gebouwde omgeving is het einddoel aardgasvrije wijken in 2050.

Pact van Westfriesland 7.1
Westfriesland formuleerde in het Pact van Westfriesland 7.1 de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat in Westfriesland in 2040 de totale vraag naar energie even groot is als het aanbod aan duurzame energie. Dat is een forse opgave. Realisatie van de ambitie om energieneutraal te worden vraagt zowel om het realiseren van grootschalige energiebesparing (het verminderen van de vraag) als het zoeken naar mogelijkheden voor verduurzaming van het gebruik en het vergroten van het aanbod van duurzame energie. Westfriesland is zich bewust van de omvang en complexiteit van de ambitie om energieneutraal te worden. Aardgasvrije wijken zijn onlosmakelijk verbonden aan de ambitie energieneutraal. Energiebesparing in de gebouwde omgeving maakt hier een belangrijk onderdeel van.

Transitievisie Warmte (TVW)
In het Klimaatakkoord ligt vast dat alle gemeenten uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte hebben.
4.2 21:20
Bespreeknotitie 'beleidskader zon op land'
De raad vroeg in de vergadering van 6 juni 2019 om kaders voor duurzame energieopwekking op land. Toen besloot hij om vier principeverzoeken voor zonneweides uit te werken. Met deze principeverzoeken doen we inmiddels ervaring op om te komen tot lokale kaders.
Als onderdeel van de energieregio Noord-Holland Noord (NHN) werken we de concept Regionale Energiestrategie (RES) NHN nader uit. Voor deze uitwerking is het van belang dat er gemeentelijke kaders liggen waaraan we aanvragen kunnen toetsen.
Voordat we de raad een voorstel aanbieden voor deze kaders willen we graag met raadscommissie in gesprek. Deze bespreeknotitie vormt de basis voor dit gesprek.
5 22:00
Sluiting