link naar deze pagina

Meningvormende commissie - 15 februari 2018

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:35
Voorzitter: P.A.H. Ligthart

A 20:00
ALGEMEEN
A.0 20:00
Verslagen vakcommissies
A.1 20:00
Opening (vermelde tijden zijn richttijden)
A.2 20:00
Vaststelling agenda
A.3 20:00
Verslag raadsbrede commissie d.d. 18 januari 2018
A.4 20:05
Lange Termijn Agenda (LTA)
B 20:10
HAMERSTUKKEN
B.1.1 20:10
Rvs Wijzigen bestemming Hauwert 56 in Hauwert (DOC-17-037023) (Portefeuillehouder H. Tigges)
Met een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) kan de raad aangeven dat het college een omgevingsvergunning mag verlenen in afwijking van het bestemmingsplan. In dit geval wil de aanvrager de bedrijfswoning in het vervolg gebruiken als plattelandswoning. Door de woning als plattelandswoning aan te duiden kan de woning los van het agrarisch bedrijf verkocht worden. Het college stelt de raad voor om de VVGB af te geven.
C 20:30
BESPREEKSTUKKEN
C.1 20:30
SAMENLEVING
C.1.1 20:30
Rvs Kaders cultuurnota 2019-2022 (DOC-17-043232) (Portefeuillehouder J. Fit)
In november 2017 heeft de commissie Samenleving gesproken over het opstellen van cultuurbeleid en het gewenste resultaat op het gebied van kunst en cultuur over vier jaar. Ook is over de uitgangspunten en onderwerpen van de cultuurnota gesproken. Dit raadsvoorstel is hierop het vervolg. Het doel is Kunst en cultuur over vier jaar meer zichtbaar te laten zijn in de gemeente Medemblik. Voorgesteld wordt om in te zetten op verbindende culturele activiteiten in de kernen, de gemeente en de regio.
C.1.2 20:50
Rvs Zienswijze oprichting coöperatie voor nieuw digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DOC-18-046007) (Portefeuillehouder J. Fit)
De GGD kan een rechtspersoon oprichten onder voorwaarde dat de raden van de deelnemende gemeenten wensen en bedenkingen kenbaar kunnen maken aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. De GGD Hollands Noorden wil samen met de GGD Utrecht en de GGD Twente een coöperatie oprichten om daarmee een aanbesteding te doen voor het opzetten van een nieuw digitaal dossier voor de Jeugd GezondheidsZorg. Voorgesteld wordt geen wens of bedenking uit te spreken, dus in te stemmen met dit voornemen van de GGD.
C.2 21:05
BESTUUR&MIDDELEN
C.2.1 21:05
Rvs Aanwijzing regionale zendmachtiging aan SSWF (DOC-17-038821) (Portefeuillehouder J. Fit)
Drie omroepstichtingen in West-Friesland zijn gefuseerd tot een nieuwe streekomroep: SSWF (Stichting Streekomroep West-Friesland). Het Commissariaat voor de Media is verzocht om SSWF aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de regio West-Friesland. Het Commissariaat zal dat niet doen als er geen psotief advies ligt van de gemeenteraden in West-Friesland. Dat betekent dan dat SSWF geen uitzendingen kan verzorgen als streekomroep. Het college doet de raad hiervoor een voorstel.
C.2.2 21:15
Rvs Kadernota 2019 Recreatieschap Westfriesland (DOC-18-045860) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
Het Recreatieschap heeft de raad verzocht om een zienswijze te geven op de kadernota voor 2019. De kadernota vorm de kaders voor de begroting 2019 die in april aan de raden zal worden voorgelegd. Het college stelt voor om een positieve zienswijze af te geven.
C.3 21:30
RUIMTE
C.3.1 21:30
Rvs Principeverzoek huisvesting arbeidsmigranten Gouw 4A Opperdoes (DOC-17-039974) (Portefeuillehouder H. Tigges)
Met een principeverzoek kan een aanvrager het gemeentebestuur van Medemblik vragen of het mee wil werken aan de plannen van de aanvrager. In dit geval wil de aanvrager in de voormalige snackbar pensiongelegenheid bieden aan 10 arbeidsmigranten. Het college stelt de raad voor om een positief standpunt in te nemen over dit principeverzoek. Nadat de raad een standpunt heeft ingenomen kan het college een formele aanvraag op die wijze behandelen.
In de commissie ruimte van 12 februari is voorgesteld het voorstel voor de meningsvormende vergadering als hamerstuk te agenderen, zodat de raad het terug kan geven in handen van het college.
C.3.2 22:15
Rvs Programma wonen 2018 t/m 2026 (DOC-17-038690) (Portefeuillehouder H. Tigges)
Met een woonvisie geeft een gemeente aan wat ze wil met wonen en woonomgeving in de gemeente. De regionale woonvisie is op 13 juli 2017 vastgesteld. Toen is ook besloten dat er een lokale uitwerking van de woonvisie zou komen. De lokale uitwerking heeft het college opgeschreven in het programma wonen. Het voorstel van het college is om het programma wonen vast te stellen en het "oude" programma in te trekken.
C.3.3 22:45
Rvs Beleidsregels voor woningbouwplannen "tussendoor" (DOC-17-040283) (Portefeuillehouder H. Tigges)
In het vorige agendapunt is het programma Wonen besproken. In dat voorstel is ruimte gelaten voor 75 woningen die ingevuld kunnen worden door aanvragen die nu nog niet bekend zijn. Om te zorgen dat dit "invullen" volgens objectieve regels gebeurt worden de beleidsregels aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college stelt voor de beleidsregels voor woningbouwplannen "tussendoor" vast te stellen en de "oude"regels in te trekken.
C.3.4 23:05
Initiatiefvoorstel A. van Langen: Ruimte voor arbeidsmigranten
Met een initiatiefvoorstel kan een raadslid de gemeenteraad een voorstel doen. In dit geval wil mevrouw Van Langen (VVD) meer woonruimte voor arbeidsmigranten mogelijk maken. Het voorstel aan de raad is om het bestemmingsplan Buitengebied in te trekken en het plan opnieuw vast te stellen. Bij het opnieuw vaststellen worden de bebouwingsmogelijkheden voor onderkomens van arbeidsmigranten verruimd. Ook stelt mevrouw Van Langen voor om de evaluatie van het beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten in 2018 af te ronden.
D 23:35
Sluiting