link naar deze pagina

Presidium - 11 januari 2021

Locatie: MBG024
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: F. Streng

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3.a
Vaststellen besluitenlijst presidium d.d. 7 december 2020
3.b
Actielijst presidium d.d. 11 januari 2021
4
Terugblik op de raads- en commissievergaderingen
07-12 Raadscommissie
14-12 Themabijeenkomst Prestatieafspraken met woningcorporaties
17-12 Raadsvergadering
07-01 Raadscommissie
5
Regionale raadsledenbijeenkomsten; terugblik/vooruitblik
\- regionale raadsledenbijeenkomst 27 januari \(kadernota's GR'en\)
\- werkbijeenkomst 17 februari \(G\. Mos\, P\. Ligthart\, S\. Zeilemaker\)
\- bijeenkomst 10 februari
6
Bestuurlijke termijn agenda periode februari 2021 - 2022
7
Voorstel raadscommissieagenda's, themabijeenkomsten en andere bijeenkomsten raad periode februari/maart 2021
8
Digitaal of fysiek vergaderen in februari 2021 (mondeling)
Voor de maand februari wordt voorgesteld om de digitale vergaderingen voort te zetten.
Voorlopig blijft het onderwerp digitaal/fysiek vergaderen een vast agendapunt voor het presidium voor de e.v. maand.
9
Evaluatie begroting en kadernota (mondeling)
Er wordt een enquête ontwikkeld voor raad, college en organisatie om feedback te krijgen op de documenten begroting/kadernota en het besluitvormingsproces. Aan de hand van de resultaten worden aanbevelingen gedaan voor evt. verbeteringen, o.a. wat betreft de doeltreffendheid van de kadernota.
10
Rol en voortbestaan van de Klankbordgroep Wabo
In de presidiumvergadering van juni 2020 is gesproken over de rol en het voortbestaan van de Klankbordgroep Wabo. Dit in relatie tot de formatie van de griffie.
De driehoek adviseert het presidium over dit onderwerp.
11
Themabijeenkomsten, informatiebijeenkomsten en presentaties
12
Columns
13
Evaluatie vergadermodel
In het presidium van 18.05.20 is afgesproken om de evaluatie uit te stellen tot Q1 2021.
14
Info secretaris over s.v.z. Kwaliteit raadsvoorstel (mondeling)
15
Integriteit
16
Mededelingen uit Werkgeverscommissie
17
Functioneringsgesprekken collegeleden
De raad besloot op 31 oktober 2019 dat "gedurende een raadsperiode minimaal een keer een
 functioneringsgesprek met elk van de collegeleden" plaatsvindt.
18
Evaluatie voorzitters
In de vorige raadsperiode was het gebruikelijk dat er evaluatiegesprekken met commissievoorzitters plaatsvonden. Dit heeft - mede i.v.m. het nieuwe vergadermodel - in deze raadsperiode nog niet plaatsgevonden. Het presidium wordt gevraagd of deze gesprekken in 2021 dienen te worden georganiseerd.
19
Vraag over streamen vergaderingen via social media
20
Rondvraag
21
Sluiting