link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 15 februari 2018

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: J.N. Stam
Toelichting: LET OP: de vergadering start om 19.00 uur.
De oriënterende commissievergadering vindt plaats voorafgaand aan de meningvormende vergadering en duurt maximaal één uur. De commissieleden worden verzocht optimaal gebruik te maken van de mogelijkheid schriftelijk vragen te stellen over de voorstellen voorafgaand aan de vergadering.

01 19:00
Opening
02 19:00
Vaststelling agenda
03 19:00
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2016
De heer Van Ophem (voorzitter Sociaal Cultureel Centrum De Schoof zal inspreken over het Korte termijn accommodatiebeleid in vervolg op een eerder aan de gemeenteraad toegezonden brief.
04 19:05
Vaststellen samenvatting commissie samenleving d.d. 11 januari 2018
05 19:05
Vaststellen toezeggingenlijst en motielijst (volgt)
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.
06 19:10
Actieve informatie college
Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.
07 19:15
Rvs Kaders cultuurnota 2019-2022 (DOC-17-043232) (Portefeuillehouder J. Fit)
In november 2017 heeft de commissie Samenleving gesproken over het opstellen van cultuurbeleid en het gewenste resultaat op het gebied van kunst en cultuur over vier jaar. Ook is over de uitgangspunten en onderwerpen van de cultuurnota gesproken. Dit raadsvoorstel is hierop het vervolg. Het doel is Kunst en cultuur over vier jaar meer zichtbaar te laten zijn in de gemeente Medemblik. Voorgesteld wordt om in te zetten op verbindende culturele activiteiten in de kernen, de gemeente en de regio.
08 19:30
Rvs Zienswijze oprichting coöperatie voor nieuw digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DOC-18-046007) (Portefeuillehouder J. Fit)
De GGD kan een rechtspersoon oprichten onder voorwaarde dat de raden van de deelnemende gemeenten wensen en bedenkingen kenbaar kunnen maken aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. De GGD Hollands Noorden wil samen met de GGD Utrecht en de GGD Twente een coöperatie oprichten om daarmee een aanbesteding te doen voor het opzetten van een nieuw digitaal dossier voor de Jeugd GezondheidsZorg. Voorgesteld wordt geen wens of bedenking uit te spreken, dus in te stemmen met dit voornemen van de GGD.
09 19:45
Bespreeknotitie ten behoeve van vrijwilligers (DOC-17-034946) (Portefeuillehouder J. Fit)
Veel inwoners zetten zich actief in voor anderen, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk.
Afgesproken is dat er een plan komt voor de ondersteuning van vrijwilligers. De commissie wordt nu gevraagd zich uit te spreken over de belangrijkste onderwerpen voor dit plan aan de hand van drie thema’s.
De wethouder heeft laten weten dat de gestelde vragen (bijlage) in week 8 week beantwoord zullen worden.
10 20:00
Sluiting