link naar deze pagina

Raadscommissie - 9 november 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L. Plekker
Toelichting: In deze commissievergadering vindt de behandeling van de Programmabegroting 2021 plaats. Ook wordt het voorstel tot het vaststellen van de subsidieplafonds voor 2021 behandeld.
Algemene documenten:

1 19:00
Opening
2 19:00
Vaststelling agenda
3 19:00
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen.
4 19:30
RAADSBREED
4.1 19:30
Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
De behandeling van de Programmabegroting geschiedt in drie termijnen. Fracties mogen met maximaal drie personen 'aan tafel' zitten, meer woordvoerders zijn mogelijk.
4.1.1 19:30
Programmabegroting 2021 - eerste termijn
De eerste termijn betreft de afronding van de oriëntatie en het bevragen van de portefeuillehouder. Er kunnen vragen worden gesteld naar aanleiding van de technische antwoorden. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van  politieke vragen.
4.1.2 20:30
Pauze
4.1.3 20:40
Programmabegroting 2021 - tweede termijn
In de tweede termijn geven de fracties hun mening over de begroting en geven aan of zij zullen komen met moties en/of amendementen.
4.1.4 21:20
Pauze
4.1.5 21:30
Programmabegroting 2021 - derde termijn
Tijdens de derde termijn kunnen fracties reageren op de inbreng van andere fracties en op de aangekondigde voorstellen voor moties/amendementen. De portefeuillehouder is beschikbaar voor een eventuele reactie op de aangekondigde moties/amendementen.
4.2 22:30
Subsidie(deel)plafonds 2021
De (welzijns)subsidies worden jaarlijks verstrekt binnen de financiële kaders die de raad daarvoor stelt. Met de vaststelling van de subsidie(deel)plafonds geeft de raad daar invulling aan. Het college is vervolgens bevoegd de beschikbare middelen te verdelen onder de aanvragers.
5 23:00
Sluiting