link naar deze pagina

Gemeenteraad - 19 november 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden
Algemene documenten:

1 15:00
Opening/moment stilte
2 15:03
Loting volgorde stemming
3 15:04
Vaststelling agenda
4 15:05
Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 (pfh. D. Kuipers)
pdf 00 DOC-20-310473 - Aanbiedingsbrief programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.pdf (102KB)
pdf 01 DOC-20-297107 - Raadsvoorstel programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.pdf (321KB)
pdf 02 DOC-20-311673 - Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.pdf (2.1MB)
pdf 03 Afschrijvingen.docx (19KB)
pdf 04 Beantwoording commissievragen CDA C. Selders motie leerlijn.docx (90KB)
pdf 05 Beantwoording aanvullende vragen BAMM A. Meester Coronasteun.docx (84KB)
pdf 06 Beantwoording aanvullende vragen GemeenteBelangen R. Paarlberg economie en cultuur.docx (84KB)
pdf 07 Beantwoording Aanvullende vragen GroenLinks advies B. Huisman Raden in Verzet.docx (84KB)
pdf 08 Beantwoording Aanvullende vragen Hart voor Medemblik T. Berlijn lokaal aanbesteden.docx (83KB)
pdf 09 Beantwoording aanvullende vragen PvdA T. Beuker leges.docx (83KB)
pdf 10 Beantwoording Aanvullende vragen PWF S. Zeilemaker DEK terrein.docx (84KB)
pdf 11 Beantwoording raadsvragen PWf Abbekerk.pdf (53KB)
pdf 12 Beantwoording aanvullende vragen VVD M. Raat effecten septembercirculaire.docx (83KB)
pdf 13 Beantwoording aanvullende vragen VVD T. Beerepoot personeel.docx (87KB)
pdf 14 Beantwoording aanvullende vragen VVD T. Beerepoot sociaal domein.docx (87KB)
pdf 15 Beantwoording Aanvullende vraag CU subsidieplafonds.docx (83KB)
pdf 16 EXTERN input Cultuurplatform en Musea Medemblik Commissievergadering 9-11-2020 (32KB)
pdf 17 EXTERN Inspraakreactie dorpshuis Abbekerk over MFA Abbekerk Raadscommissie (126KB)
pdf 18 EXTERN Brief Humanitas bij inspreekreactie (84KB)
pdf 19 EXTERN Inspraakreactie historische verenigingen (115KB)
pdf 20 EXTERN Reactie winkeliersvereniging MEVO op voorstel college korting subsidie STEM (98KB)
pdf 21 EXTERN Schriftelijke reactie dorpsraad Wervershoof (15KB)
pdf 22 EXTERN Inspraakreactie namens de horeca Medemblik (162KB)
pdf 23 EXTERN Inspraakdocument Spartanen SEW (83KB)
pdf 24 EXTERN Inspraakreactie Berend Botje inzake bezuiniging MFA Abbekerk en loskoppeling met basisschool de Plaats en de kinderopvang (19KB)
pdf 25 EXTERN Inspraakreactie STEM - Bezwaar korting subsidie Gemeente Medemblik (92KB)
pdf 26 EXTERN Inspreekreactie mevrouw Zuurbier begroting muziekonderwijs gemeente Medemblik (17KB)
pdf 27 EXTERN Brief MFA Abbekerk.pdf (495KB)
pdf 28 EXTERN Brief Stichting Allure MFA KC Abbekerk.pdf (100KB)
pdf 29 EXTERN Brandbrief Ondernemingsraad (002).pdf (594KB)
pdf 30 EXTERN Reactie St. Dorpshuis De Nieuwe Haven en Dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag oproep nieuwbouw Dorpshuis.pdf (82KB)
pdf 31 EXTERN Inspraakreactie de heer Van Keulen Dorpsraad Andijk.pdf (327KB)
pdf A.1 Amendement VVD e.a. Zeehoek.docx (78KB)
pdf A.2 Amendement D66 e.a. MFAbbekerk.docx (98KB)
pdf A.3 Amendement GB e.a. Kindcentra in Dorpshuis Abbekerk.docx (1.6MB)
pdf A.4 Amendement CU e.a. Inwoners gaan voor de organisatie en de huisvesting.docx (67KB)
pdf A.5 Amendement GB e.a. Organisatieontwikkeling en investering in gemeentehuis DEF.docx (1.5MB)
pdf A.6 Amendement VVD e.a. Topsport.docx (80KB)
pdf A.7 Amendement CDA e.a. Zaalsport Wognum.docx (157KB)
pdf A.8 Amendement GroenLinks e.a. Sport- en cultuurpas ....wie het kleine niet eert DEF.docx (148KB)
pdf A.9 Amendement PvdA e.a. Kostendekkende leges.docx (238KB)
pdf A.10 Amendement GroenLinks e.a. Inenting iepen.docx (1.4MB)
pdf A.10 Amendement GroenLinks e.a. Inenting iepen Toelichting bij amendement Inenting iepen (1).pdf (433KB)
pdf A.11 Amendement D66 e.a. Gemeentelijke monumenten en cultureel erfgoed niet opgeven.docx (164KB)
pdf A.12 Amendement CDA e.a. Sneekerpad opnemen als PM-post.docx (3.6MB)
pdf A.13 Amendement VVD e.a. IHP begroting.docx (84KB)
pdf A.14 Amendement VVD e.a. Gemeentepagina.docx (3MB)
pdf A.14 Amendement VVD e.a. Gemeentepagina BIJLAGE Amendement uit 2019 GL e.a. niet uitsluitend elektronisch.pdf (234KB)
pdf A.15 Amendement PvdA e.a. Home-Start.docx (149KB)
pdf A.16 Amendement HvM e.a. Bezuinigen onderhoud wegen en voetpaden terugdraaien.docx (67KB)
pdf A.17 Amendement GB e.a. Een gelukkig kind, daar word je toch gelukkig van.docx (1.9MB)
pdf A.18 Amendement VVD e.a. 2e Sporthal Wognum.docx (79KB)
pdf A.19 Amendement VVD e.a. Zuiderzeebad.docx (75KB)
pdf M.1 Motie VVD e.a. Tekorten terugdringen in het sociaal domein en meer in control komen.docx (267KB)
pdf M.2 Motie PWF e.a. Tijdelijke beschikking WMO.docx (1.4MB)
pdf M.3 Motie PWF e.a. Wachtlijsten WMO en Topsportbeleid.docx (1.3MB)
pdf M.4 Motie PW2010 e.a. Administratieve lasten in de zorg.docx (369KB)
pdf M.5 Motie PW2010 e.a. Informatievoorziening mbt jeugdzorg plus.docx (367KB)
pdf M.6 Motie D66 e.a. Voortzetting plannen parkeren stad Medemblik op basis van kostendekkendheid.docx (1.3MB)
pdf M.7 Motie HvM e.a. Lokaal aanbesteden.docx (104KB)
pdf M.8 Motie D66 e.a. Toch zoveel mogelijk circulair inkopen en aanbesteden.docx (1.4MB)
pdf M.9 Motie D66 e.a. Twee biodiverse vliegen in één klap.docx (192KB)
pdf M.10 Motie GB e.a. Groen en biodiversiteit.docx (128KB)
pdf M.11 Motie CDA e.a. Statafel en banner.docx (535KB)
pdf M.12 Motie GB e.a. Afhandeling overlastmelding en handhavingsverzoeken.docx (172KB)
pdf M.13 Motie CDA e.a. Extra budget in crisistijden.docx (1.6MB)
pdf M.14 Motie CDA e.a. Onderzoek RKC naar risico’s met betrekking tot het weerstandsvermogen programmabegroting.docx (153KB)
pdf M.15 Motie PWF e.a. Zwembad.docx (882KB)
pdf M.16 Motie PWF e.a. Oplaadpunten fiets.docx (1.4MB)
pdf M.17 Motie PWF e.a. De vervuiler betaalt.docx (1.3MB)
pdf M.18 Motie PWF e.a. Van Schip van bijleg tot trots voor alle inwoners; 2.4 Econ. havens en waterwegen.docx (2MB)
pdf M.19 Motie PWF e.a. Leges evenementen.docx (1.5MB)
pdf M.20 Motie PWF e.a. Instellen bewonerspanel incl. bijlage.docx (975KB)
pdf M.21 Motie HvM e.a. Ombudman voor ondernemers.docx (87KB)
pdf M.22 Motie GB e.a. Renteloze lening Bijlage.pdf (432KB)
pdf M.22 Motie GB e.a. Renteloze lening.docx (2.2MB)
pdf M.23 Motie PWF e.a. VNG congres-Humanitas.docx (1.3MB)
pdf M.24 Motie PWF e.a. Koffiekeet.docx (454KB)
4.a 15:05
Algemene beschouwingen door de fractievoorzitters
Algemene beschouwingen door de fractievoorzitters (maximaal 5 minuten per fractie, 11x5 minuten; zonder interrupties). In deze algemene beschouwingen geven de fracties in hoofdlijnen hun visie op het afgelopen jaar en de toekomst van de gemeente en kunnen daarbij vragen stellen aan het college.
(volgorde: grootste coalitiepartij, grootste oppositie-partij, 1 na grootste coalitiepartij, 1 na grootste oppositiepartij, etc.).
4.b 16:00
Reactie college op de algemene beschouwingen
Er is gelegenheid voor interrupties.
4.c 16:45
PAUZE
4.d 16:50
Toelichting moties en amendementen
Indieners van amendementen en moties krijgen max. 1 minuut gelegenheid om hun amendement/motie toe te lichten. Daarbij wordt de volgorde van het overzicht aangehouden (NB: dit overzicht wordt 18.11 toegevoegd aan dit agendapunt).
4.e 17:10
1e termijn: Reacties fracties op ingediende moties en amendementen/vragen aan het college
4.f 18:05
PAUZE/schorsing
4.g 18:40
College reageert op amendementen/moties en vragen
4.h 19:25
PAUZE
4.i 19:30
2e termijn: Reacties fracties op ingediende moties en amendementen
Er is gelegenheid voor interrupties.
4.j 20:45
PAUZE/Schorsing voor overleg fracties
4.k 21:00
Tekstwijzigingen/vaststellen definitieve teksten moties en amendementen
4.l 21:10
Stemming
5 22:10
Subsidie(deel)plafonds 2021 (pfh. J. Fit)
De (welzijns)subsidies worden jaarlijks verstrekt binnen de financiële kaders die de raad daarvoor stelt. Met de vaststelling van de subsidie(deel)plafonds geeft de raad daar invulling aan. Het college is vervolgens bevoegd de beschikbare middelen te verdelen onder de aanvragers.
6 22:30
Moties vreemd aan de orde van de dag
7 22:30
Sluiting