link naar deze pagina

Gemeenteraad - 31 januari 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: F.R. Streng
Toelichting: De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Onderzoek geloofsbrieven en toelating vervangend raadslid P. Koning (fractie PWF)
A.3 19:36
Loting volgorde stemming
A.4 19:37
Vaststelling agenda
A.5 19:38
Ingekomen stukken en mededelingen
A.6 19:39
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 6 december 2018
B 19:40
HAMERSTUKKEN
B.1 19:40
Rvs Vaststelling bestemmingsplan Gedeputeerde Laanweg Andijk (DOC-18-101987) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
Met een bestemmingsplan bepaalt de gemeenteraad wat er op een bepaalde plek mag worden gebouwd en op welke manier de plek mag worden gebruikt. In dit geval gaat het om het vestigen van een baggerbedrijf aan de ‘Gedeputeerde Laanweg in Andijk’. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en daar zijn geen zienswijzen op binnengekomen. Het voorstel van het college is dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Gedeputeerde Laanweg, Andijk’ vaststelt.
B.2 19:41
Rvs Herbenoeming lid van de Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer (DOC-18-117392)
De zittingsperiode van dhr. Westphal als lid van de Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer verstrijkt per 1 februari 2019. Dhr. Westphal is beschikbaar voor herbenoeming. Voorgesteld wordt om hem te herbenoemen als lid van de Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer voor een periode van vier jaar.
B.3 19:47
Rvs Gedragscode publiceren van persoonsgegevens gemeente Medemblik (DOC-18-103652) (Portefeuillehouder: F. Streng)
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming mag de gemeente persoonsgegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de publieke taak. In de gedragscode wordt vastgelegd hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. De gedragscode geldt voor alle door de gemeente gehanteerde wijzen van bekendmaken van informatie. De raad wordt voorgesteld om de gedragscode vast te stellen.
B.4 19:48
Rvs Beleidsregels onderwijshuisvesting (DOC-18-109028) (Portefeuillehouder J. Fit)
In 2018 heeft de raad de Verordening Materiele en Financiële Gelijkstelling Onderwijs Gemeente Medemblik 2018 vastgesteld. Voor de uitvoering heeft het college beleidsregels opgesteld. Bepaalde, specifieke beleidsregels dienen vervolgens door de gemeenteraad bekrachtigd te worden. Het gaat hier om de beleidsregels Kleine Scholen 2018 en een Voorziening voor de Renovatie van Schoolgebouwen 2018. Voorgesteld wordt met deze beleidsregels in te stemmen.
B.5 19:49
Rvs Uitbreiding zorgboerderij De Tulp (DOC-18-068359)(Portefeuillehouder: A. van Langen)
Met een bestemmingsplan bepaalt de gemeenteraad wat er op een bepaalde plek mag worden gebouwd en op welke manier de plek mag worden gebruikt. Voordat met de bestemmingsplanprocedure wordt begonnen vraagt het college via een kaderstellende notitie aan de raad met welke voorwaarden rekening gehouden moet worden. In dit geval is de vraag van het college onder welke voorwaarden de Tulp aan het Kleingouw 153 in Andijk mag worden uitgebreid. En onder welke voorwaarden de bestemming mag worden gewijzigd van agrarisch naar Maatschappelijk – Zorgboerderij.
C 19:50
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:50
Rvs Onderzoeksrapport RKC “Doelmatigheid afvalstoffenheffing in de KOMSED”(DOC-18-116280)
De RKC heeft onderzoek gedaan naar de Doelmatigheid van de afvalstoffenheffing. Het rapport hierover wordt aangeboden aan de gemeenteraden van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. De hoofdconclusies zijn:
1. De raden staan te veel op afstand in de besturing en inwoners hebben geen invloed op de tarieven.
2. Het beleid en de afspraken met de HVC leiden tot hoge tarieven zonder inzicht in de onderliggende kosten van HVC.
3. De grondslag en het contract met HVC leiden in de uitwerking tot grote verschillen in tarieven t.o.v. andere gemeenten.
4. Raden zijn nog beperkt in positie bij vaststellen tarieven.
Op basis van deze conclusies doet de RKC de volgende aanbevelingen:
1. Zorg dat raden meer invloed krijgen op de besturing.
2. Zorg dat het beleid continu kan worden aangepast op externe ontwikkelingen.
3. Zet bij het nieuwe contract in op verlaging van tarieven.
4. Zorg dat de raden een totaal inzicht in de kosten hebben
De raad wordt voorgesteld:
- de conclusies te onderschrijven;
- de aanbevelingen van de RKC over te nemen;
- het college opdracht te geven om de raad voor 1 juni 2019 te informeren over het plan van aanpak voor de uitvoering en implementatie van de aanbevelingen.
C.2 20:20
Rvs Integraal Handhavings- en Veiligheidsplan Medemblik 2019 - 2022 (DOC-18-114015)(Portefeuillehouder: F. Streng)
Iedere vier jaar moet er een Integraal Veiligheidsplan en een Handhavingsbeleid (inclusief uitvoeringsprogramma’s) worden opgesteld. De aandachtspunten voor de komende vier jaar zijn verwerkt in een plan dat aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd.
C.3 20:50
Rvs Aanpassing beleid grootschalige agrarische bedrijven (DOC-18-102190) (Portefeuillehouder A. van Langen)
De raad kan regels stellen over de inrichting van de gemeente. In dit geval bepaalt de raad onder welke voorwaarden bedrijven in het Grootslag mogen groeien tot boven de 4 hectare bedrijfsbebouwing. Het college doet het voorstel om het beleid aan te passen aan de motie ‘Zekerheid bij uitbreiding boven de 4 hectare’
C.4 21:15
Rvs Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 (DOC-18-111287) (Portefeuillehouder: D. Kuipers)
Het huidig beleidsplan Sociaal Domein loopt tot 1 januari 2019. Het college stelt voor om voor de periode 2019-2022 een nieuw beleidsplan vast te stellen, met de titel: ‘Samenwerken om elkaar te versterken’. Het college wil zich richten op het ondersteunen en stimuleren van de inwoners om zo zelfstandig mogelijk te leven. Het college wil dit niet doen de zorg voor de inwoners te versterken, maar door te zorgen dat de inwoners in staat worden gesteld dit zelf te organiseren.
C.5 21:35
Rvs Actualisatie plan renovatie en vervanging gemeentelijke sportvelden (DOC-18-071843) (Portefeuillehouder: J. Fit)
In 2017 heeft de raad een beleid vastgesteld voor het beheer en onderhoud van de voetbalvelden. Dit beleid is in 2018 met de ‘Nota harmonisatie en taakstelling groene sportvelden’ van kracht geworden. In deze nota is aangekondigd dat het plan voor renovatie en vervanging van de gemeentelijke sportvelden in 2018 wordt geactualiseerd. Het college stelt voor deze actualisatie met de titel ‘Renovatie en vervanging gemeentelijke sportvelden’ vast te stellen.
D 21:55
ALGEMEEN
D.1 21:55
Begrotingswijzigingen
D.2 21:55
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.3 22:30
Sluiting