link naar deze pagina

Presidium - 23 mei 2022

Locatie: MBG01 (achter kantine)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: F. Streng
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3.a
Vaststellen besluitenlijst presidium d.d. 25 april 2022
3.b
Actielijst presidium d.d. 23 mei 2022
4
Terugblik op de raads- en commissievergaderingen + informatie- en themabijeenkomsten
25-04 commissie
02-05 informatiebijeenkomst inventarisatienota
12-05 raad
19-05 themabijeenkomst inventarisatienota
4.a
Informatienota themabijeenkomst inventarisiatienota ->voorbereiding kadernota d.d. 19 mei 2022
5
Regionale raadsledenbijeenkomst; terugblik/vooruitblik
18-05 Regionale raadsledenbijeenkomst
01-06 Regionale raadsledenbijeenkomst
6
Bestuurlijke termijn agenda periode juni 2022 e.v.
7.a
Voorstel commissieagenda's, themabijeenkomsten en andere bijeenkomsten raad periode juni/juli 2022
7.b
Besluitvormingsproces Kadernota
8
Bestuurskracht (mondeling)
9.a
KBG-kandidaten
9.b
WGC-kandidaten
10
Verantwoording fractieondersteuning 2021
11
Spreektijdenregeling
12
Integriteit
13
Raadsvragen (mondeling) toelichten (mondeling; op verzoek T. Berlijn)
14
Werkgroep jongeren (mondeling; op verzoek T. Berlijn)
15
Rondvraag
16
Sluiting