link naar deze pagina

Raadscommissie - 12 november 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: P. Ligthart
Toelichting: Digitale vergadering.
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 19:35
Vaststellen notulen raadscommissie 1 en 8 oktober 2020
5 19:35
Vaststellen toezeggingenlijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.
6 19:40
Bestuurlijke termijnagenda (BTA) - ter kennisname
Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode december 2020 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
De Bestuurlijke termijn agenda agenda is ter kennisname.
7 19:40
Actieve informatie van het college
8 19:50
RUIMTE
8.1 19:50
Presentatie route van concept RES-NHN naar RES 1.0
De raad besloot op 3 september 2020 over de wensen en bedenkingen concept RES-NHN. Inmiddels is de concept RES-NHN ingediend bij het nationale programma RES en wordt dit concept nader uitgewerkt in de RES 1.0. De raad wordt met deze presentatie geïnformeerd over deze route: welke onderdelen kent het, welke planning wordt gehanteerd en hoe wordt de raad erbij betrokken?
8.2 20:20
Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers (pfh. H. Nederpelt)
Op 19 december 2019 stemde de raad in met het evaluatierapport ‘Huisvesting van buitenlandse werknemers in Medemblik’. De raad gaf de opdracht om de aanbevelingen uit het evaluatierapport uit te werken tot een nieuw beleid voor huisvesting buitenlandse werknemers. Daarnaast nam de raad een motie aan met oplossingsrichtingen voor dit nieuwe beleid. Het nieuwe beleid is nu in ontwerp gereed.
pdf 00 DOC-20-273456 - Raadsvoorstel "Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers" (74KB)
pdf 01 DOC-20-312222 - Bijlage 1a Beleidsregels (449KB)
pdf 02 DOC-20-312235 - Bijlage 1b Toelichting bij beleidsregels (729KB)
pdf 03 DOC-20-312259 - Bijlage 1c Kaart woongebieden en bedrijventerreinen (13.2MB)
pdf 04 DOC-20-256422 - Bijlage 2 Reflectie op aanbevelingen uit de evaluatie, raadsmotie beleid huisvesting buitenlandse werknemers en toezegging betrekken andere groepen (45KB)
pdf 05 DOC-20-304511 - Bijlage 3a Verslag gesprek met buitenlandse werknemers 18 februari 2020 (79KB)
pdf 06 DOC-20-304516 - Bijlage 3b Verslag gesprek met buitenlandse werknemers 31 augustus 2020 (96KB)
pdf 07 DOC-20-304519 - Bijlage 3c Verslag gesprek met kernraden 1 september 2020 (146KB)
pdf 08 DOC-20-304520 - Bijlage 3d Verslag gesprek wergevers/huisvesters/LTO 8 september 2020 (173KB)
pdf 09 DOC-20-304531 - Bijlage 3e Presentatie en stellingen 1 en 8 september (2.7MB)
pdf 10 DOC-20-304523 - Bijlage 3f Notitie resultaten bijeenkomsten, Stec groep, 18 september 2020 (113KB)
pdf 11 DOC-19-191432 - Bijlage 4 Rapport Huisvesting van buitenlandse werknemers in Medemblik, een evaluatie van het gemeentelijk beleid, Rigo, september 2019 (1.5MB)
pdf 12 DOC-20-262545 - Bijlage 5 Rapport Arbeidsmigranten in West-Friesland, Decisio, 22 maart 2020 (1.5MB)
pdf 13 DOC-20-304526 - Bijlage 6 Eerste aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer, 11 juni 2020 (125KB)
pdf 14 DOC-20-304528 - Bijlage 7 Kabinetsreactie aanbevelingen aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten, 3 juli 2020 (186KB)
pdf 15 Beantwoording Commissievragen VVD raadscie. 12-11 agendapunt 8.2 Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers.docx (85KB)
pdf 16 Beantwoording Commissievragen D66 raadscie. 12-11 agendapunt 8.2 Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers.docx (86KB)
pdf 17 Beantwoording Commissievragen GemeenteBelangen raadscie. 12-11 agendapunt 8.2 Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers.docx (89KB)
pdf 18 Beantwoording Commissievragen GroenLinks raadscie. 12-11 agendapunt 8.2 Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers.docx (94KB)
pdf 19 Beantwoording Aanvullende commissievragen PW2010 raadscie. 12-11 agendapunt 8.2 Huisvesting buitenlandse werknemers commissie.docx (86KB)
pdf 20 Beantwoording Commissievragen PW2010 huisvesting buitenlandse werknemers.docx (89KB)
pdf 21 Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 12-11 agendapunt 8.2 Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers.docx (87KB)
pdf 22 Beantwoording Commissievragen PWF raadscie. 12-11 agendapunt 8.2 Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers.docx (88KB)
pdf EXTERN Reactie OFM op ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers (156KB)
pdf EXTERN Bijlage bij Reactie OFM op ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers (193KB)
pdf EXTERN Reactie WBG op Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers (222KB)
pdf EXTERN Bijlage bij Reactie op Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers WBG - Please in my backyard ver 7 Definitief (595KB)
pdf EXTERN Inspraakreactie Dorpsraad Zwaagdijk-Oost ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers (221KB)
pdf EXTERN Inspraakreactie mevrouw Karsten namens Paeon (121KB)
8.3 21:10
Overname wegen van het Hoogheemraadschap INFO: raadsvoorstel niet beschikbaar
9 22:00
Sluiting