link naar deze pagina

Commissie Bestuur en Middelen - 15 februari 2018

Locatie: MBG024
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: L.E. Plekker
Toelichting: De oriƫnterende commissievergadering vindt plaats voorafgaand aan de meningsvormende vergadering en duurt maximaal een half uur. De commissieleden worden verzocht optimaal gebruik te maken van de mogelijkheid schriftelijk vragen te stellen over de voorstellen voorafgaand aan de vergadering.
Bundel:
pdf Agendabundel (16.2MB)

01 19:30
Opening
02 19:31
Vaststelling agenda
03 19:32
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2016
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
04 19:33
Vaststellen samenvatting commissie bestuur en middelen d.d. 11 januari 2018
05 19:34
Vaststellen toezeggingenlijst en motielijst (volgt)
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.
06 19:35
Actieve informatie college
Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.
07 19:40
Rvs Aanwijzing regionale zendmachtiging aan SSWF (DOC-17-038821) (Portefeuillehouder J. Fit)
Drie omroepstichtingen in West-Friesland zijn gefuseerd tot een nieuwe streekomroep: SSWF (Stichting Streekomroep West-Friesland). Het Commissariaat voor de Media is verzocht om SSWF aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de regio West-Friesland. Zonder die aanwijzing kan SSWF geen uitzendingen verzorgen als streekomroep. Het Commissariaat vraagt hiervoor een positief advies van de gemeenteraden in West-Friesland. Het college doet de raad hiervoor een voorstel.
08 19:50
Rvs Kadernota 2019 Recreatieschap Westfriesland (DOC-18-045860) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
Het Recreatieschap heeft de raad verzocht om een zienswijze te geven op de kadernota voor 2019. De kadernota vorm de kaders voor de begroting 2019 die in april aan de raden zal worden voorgelegd. Het college stelt voor om een positieve zienswijze af te geven.
09 20:00
Sluiting