link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 13 september 2018

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: P.A.H. Ligthart
Bundel:
pdf Agendabundel (92.6MB)

1 19:30
Opening
2 19:30
Rvs Zomernota 2018 (DOC-18-083009) (Portefeuillehouder: D. Kuipers)
De Zomernota is de tweede rapportage over de beleidsmatige en financiƫle afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018.
De gemeenteraad neemt kennis van deze nota en stelt de Zomernota vast.
3 20:00
Vaststelling agenda
4 20:00
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2018 - 2022
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. De inspraak mag ook gaan over onderwerpen die NIET op de agenda staan. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
5 20:05
Vaststellen samenvatting commissie ruimte d.d. 14 juni 2018
De samenvatting van de vergadering van 14 juni wordt in de commissie Bestuur en Middelen vastgesteld.
6 20:07
Vaststellen toezeggingenlijst en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.
7 20:09
Actieve informatie college
Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.
8 20:15
Rvs Vaststelling bestemmingsplan Woningbouw DEK-terrein Medemblik (DOC-18-089067) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Via een bestemmingplan bepaalt de gemeenteraad wat je mag bouwen en hoe je dat gebouw mag gebruiken. In dit geval gaat het om het DEK- terrein te Medemblik. Op het voormalige verenigingsterrein mogen maximaal 72 woningen worden gebouwd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Daarop zijn 4 zienswijzen binnengekomen. Het college heeft een reactienota opgesteld met daarin de (voorgestelde) reactie van de gemeenteraad op de zienswijzen. Verder heeft het college het ontwerpbestemmingsplan aangepast naar aanleiding van de zienswijzen. Het voorstel van het college is dat de gemeenteraad de reactienota vaststelt en vervolgens het gewijzigde bestemmingsplan "Woningbouw DEK-terrein Medemblik".
8.a 21:00
PAUZE
9
Rvs Principeverzoek arbeidsmigrantenhuisvesting Centrale Markt 7 Zwaagdijk-Oost (Voorstel plus bijlagen verwijderd)
Het college heeft over dit onderwerp aangegeven dat de aanvrager het principeverzoek heeft ingetrokken. Omdat er dus geen voorstel meer is, is het voorstel plus bijlagen van de agenda verwijderd.
10 21:15
Sluiting