link naar deze pagina

Gemeenteraad - 26 november 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: De genoemde tijden zijn richttijden

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 29 oktober en 19 november 2020
A.6 19:35
Stemming moties Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
pdf M.1 GEWIJZIGDE Motie VVD e.a. Tekorten terugdringen in het sociaal domein en meer in control komen.docx (268KB)
pdf M.2 Motie PWF e.a. Tijdelijke beschikking WMO.docx (1.4MB)
pdf M.3 Motie PWF e.a. Wachtlijsten WMO en Topsportbeleid.docx (1.3MB)
pdf M.4 Motie PW2010 e.a. Administratieve lasten in de zorg.docx (369KB)
pdf M.5 Motie PW2010 e.a. Informatievoorziening mbt jeugdzorg plus.docx (367KB)
pdf M.6 Motie D66 e.a. Voortzetting plannen parkeren stad Medemblik op basis van kostendekkendheid.docx (1.3MB)
pdf M.7 Motie HvM e.a. Lokaal aanbesteden.docx (104KB)
pdf M.8 Motie D66 e.a. Toch zoveel mogelijk circulair inkopen en aanbesteden.docx (1.4MB)
pdf M.9 Motie D66 e.a. Twee biodiverse vliegen in één klap.docx (192KB)
pdf M.10 Motie GB e.a. Groen en biodiversiteit.docx (128KB)
pdf M.11 Motie CDA e.a. Statafel en banner.docx (535KB)
pdf M.12 Motie GB e.a. Afhandeling overlastmelding en handhavingsverzoeken.docx (172KB)
pdf M.13 INGETROKKEN Motie CDA e.a. Extra budget in crisistijden.docx (1.6MB)
pdf M.14 Motie CDA e.a. Onderzoek RKC naar risico’s met betrekking tot het weerstandsvermogen programmabegroting.docx (153KB)
pdf M.15 Motie PWF e.a. Zwembad.docx (882KB)
pdf M.17 GEWIJZIGDE Motie PWF e.a. De vervuiler betaalt.docx (1.3MB)
pdf M.16 Motie PWF e.a. Oplaadpunten fiets.docx (1.4MB)
pdf M.18 GEWIJZIGDE Motie PWF e.a. Van Schip van bijleg tot trots voor alle inwoners; 2.4 Econ. havens en waterwegen.docx (2MB)
pdf M.19 Motie PWF e.a. Leges evenementen.docx (1.5MB)
pdf M.20 Motie PWF e.a. Instellen bewonerspanel incl. bijlage.docx (975KB)
pdf M.21 INGETROKKEN Motie HvM e.a. Ombudman voor ondernemers.docx (87KB)
pdf M.22 Motie GB e.a. Renteloze lening.docx (2.2MB)
pdf M.22 Motie GB e.a. Renteloze lening Bijlage.pdf (432KB)
pdf M.23 Motie PWF e.a. VNG congres-Humanitas.docx (1.3MB)
pdf M.24 Motie PWF e.a. Koffiekeet.docx (454KB)
pdf 00 Beantwoording commissievragen PWF Havens.pdf (103KB)
B 20:05
HAMERSTUKKEN
B.1 20:05
Beleidskader inburgering 2021-2025
Binnen de huidige Wet Inburgering is inburgering een verantwoordelijkheid van inburgeraars zelf. Uit een evaluatie van het huidige inburgeringsstelsel blijkt dat dit stelsel niet werkt. Herziening was nodig. De nieuwe Wet inburgering gaat per 1 juli 2021 in.

In verband met de a.s. inwerkingtreding van deze nieuwe Wet inburgering wordt de raad voorgesteld:
1\. Het regionale beleidskader ‘Ingeburgerd\! Op eigen kracht participeren 2021\-2025’ vast te stellen\.
2\. In te stemmen met de verdere uitwerking en vormgeving van de uitvoering\, binnen de kaders van het beleidskader en het daarin beschreven synthesescenario\.
3\. De extra middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor 2020\, en verder voor de nieuwe wet inburgering hiervoor in te zetten\.
4\. De rijksmiddelen\, genoemd onder beslispunt 3\, taakstellend te laten zijn voor de uitvoeringskosten van de nieuwe Wet inburgering\.
C 20:10
BESPREEKSTUKKEN
C.1 20:10
Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers (pfh. H. Nederpelt)
Op 19 december 2019 stemde de raad in met het evaluatierapport ‘Huisvesting van buitenlandse werknemers in Medemblik’. De raad gaf de opdracht om de aanbevelingen uit het evaluatierapport uit te werken tot een nieuw beleid voor huisvesting buitenlandse werknemers. Daarnaast nam de raad een motie aan met oplossingsrichtingen voor dit nieuwe beleid. Het nieuwe beleid is nu in ontwerp gereed.
pdf 00 DOC-20-273456 - Raadsvoorstel "Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers" (74KB)
pdf 01 DOC-20-312222 - Bijlage 1a Beleidsregels (449KB)
pdf 02 DOC-20-312235 - Bijlage 1b Toelichting bij beleidsregels (729KB)
pdf 03 DOC-20-312259 - Bijlage 1c Kaart woongebieden en bedrijventerreinen (13.2MB)
pdf 04 DOC-20-256422 - Bijlage 2 Reflectie op aanbevelingen uit de evaluatie, raadsmotie beleid huisvesting buitenlandse werknemers en toezegging betrekken andere groepen (45KB)
pdf 05 DOC-20-304511 - Bijlage 3a Verslag gesprek met buitenlandse werknemers 18 februari 2020 (79KB)
pdf 06 DOC-20-304516 - Bijlage 3b Verslag gesprek met buitenlandse werknemers 31 augustus 2020 (96KB)
pdf 07 DOC-20-304519 - Bijlage 3c Verslag gesprek met kernraden 1 september 2020 (146KB)
pdf 08 DOC-20-304520 - Bijlage 3d Verslag gesprek wergevers/huisvesters/LTO 8 september 2020 (173KB)
pdf 09 DOC-20-304531 - Bijlage 3e Presentatie en stellingen 1 en 8 september (2.7MB)
pdf 10 DOC-20-304523 - Bijlage 3f Notitie resultaten bijeenkomsten, Stec groep, 18 september 2020 (113KB)
pdf 11 DOC-19-191432 - Bijlage 4 Rapport Huisvesting van buitenlandse werknemers in Medemblik, een evaluatie van het gemeentelijk beleid, Rigo, september 2019 (1.5MB)
pdf 12 DOC-20-262545 - Bijlage 5 Rapport Arbeidsmigranten in West-Friesland, Decisio, 22 maart 2020 (1.5MB)
pdf 13 DOC-20-304526 - Bijlage 6 Eerste aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer, 11 juni 2020 (125KB)
pdf 14 DOC-20-304528 - Bijlage 7 Kabinetsreactie aanbevelingen aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten, 3 juli 2020 (186KB)
pdf 15 Beantwoording Commissievragen VVD raadscie. 12-11 agendapunt 8.2 Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers.docx (85KB)
pdf 16 Beantwoording Commissievragen D66 raadscie. 12-11 agendapunt 8.2 Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers.docx (86KB)
pdf 17 Beantwoording Commissievragen GemeenteBelangen raadscie. 12-11 agendapunt 8.2 Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers.docx (89KB)
pdf 18 Beantwoording Commissievragen GroenLinks raadscie. 12-11 agendapunt 8.2 Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers.docx (94KB)
pdf 19 Beantwoording Aanvullende commissievragen PW2010 raadscie. 12-11 agendapunt 8.2 Huisvesting buitenlandse werknemers commissie.docx (86KB)
pdf 20 Beantwoording Commissievragen PW2010 huisvesting buitenlandse werknemers.docx (89KB)
pdf 21 Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 12-11 agendapunt 8.2 Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers.docx (87KB)
pdf 22 Beantwoording Commissievragen PWF raadscie. 12-11 agendapunt 8.2 Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers.docx (88KB)
pdf 23 Beantwoording Commissievragen PWF raadscie. 12-11 Aantal vergunningen onbepaalde tijd.docxegeo (84KB)
pdf 24 EXTERN Reactie OFM op ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers (156KB)
pdf 25 EXTERN Bijlage bij Reactie OFM op ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers (193KB)
pdf 26 EXTERN Reactie WBG op Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers (222KB)
pdf 27 EXTERN Bijlage bij Reactie op Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers WBG - Please in my backyard ver 7 Definitief (595KB)
pdf 28 EXTERN Inspraakreactie Dorpsraad Zwaagdijk-Oost ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers (221KB)
pdf 29 EXTERN Reactie M. Laan huisvesten arbeidsmigranten.pdf (497KB)
pdf 30. Beantw. Commissievragen GroenLinks raadscie. 23 november Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers.docx (83KB)
pdf A1 Amendement PWF e.a. Beeindig huisvesting in reguliere woningen in woongebieden op zo kort mogelijke termijn.docx (309KB)
pdf A2 Amendement VVD GB e.a. Verkorten termijn overgangsbepaling huisvesting in woningen.docx (1.6MB)
pdf A3 Amendement VVD GB e.a. Huisvesting bedrijventerreinen alleen voor eigen personeel.docx (1.6MB)
pdf A4 Amendement PW2010 e.a. Plattelandswoningen.docx (97KB)
pdf A5 Amendement PW2010 e.a. Art.1 van de Grondwet.docx (1.1MB)
pdf M25 Motie PW2010 e.a. Burgerparticipatie.doc (155KB)
pdf M26 Motie PW2010 e.a. Verblijfsbelasting kostendekkend maken.doc (142KB)
C.2 21:10
Voortzetting Topsportbeleid (pfh. J. Fit)
In maart 2017 werd de topsportnota ‘Klaar voor de Start’ vastgesteld. Deze nota bevatte de gemeentelijke visie op topsport voor de periode 2017-2020. Dit beleid is geëvalueerd en de resultaten en conclusies worden nu gepresenteerd. Op basis daarvan wordt de raad voorgesteld het Topsportbeleid te continueren voor een periode van nog eens 4 jaar, waarbij gekozen wordt voor gedeeltelijke continuering wat inhoudt dat gekozen wordt voor het versmallen van de focus naar twee doelstellingen: evenementen en  verenigingen.
D 22:10
ALGEMEEN
D.1 22:10
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.2 22:30
Sluiting