link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 13 september 2018

Locatie: MBG024
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:20
Voorzitter: J.N. Stam

01 19:30
Opening (Raadzaal)
02 19:30
Rvs Zomernota 2018 (DOC-18-083009) (Portefeuillehouder: D. Kuipers)
De Zomernota is de tweede rapportage over de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018.
De gemeenteraad neemt kennis van deze nota en stelt de Zomernota vast.
03 20:00
Vaststelling agenda (in MBG024)
04 20:05
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2018 - 2022
05 20:10
Vaststellen samenvatting commissie samenleving d.d. 14 juni 2018
06 20:15
Vaststellen toezeggingenlijst en motielijst
07 20:20
Actieve informatie college
08 20:30
Rvs Vaststellen cultuurnota 2019-2022 (DOC-18-082236) (Portefeuillehouder: H. Nederpelt)
In de cultuurnota wordt het gemeentelijk cultuurbeleid voor de periode 2019 - 2022 vastgelegd. Dit is de eerste cultuurnota van de gemeente. In verschillende bijeenkomsten hebben betrokkenen inbreng geleverd voor de nota. Onderdeel van de cultuurnota is het behoud van cultureel erfgoed. De nota sluit aan op de visie op toeristische marketing. De gemeenteraad wordt gevraagd de cultuurnota vast te stellen.
09 21:00
Bespreeknotitie college - Kaderstellende notie beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 (DOC-18-088685) (Portefeuillehouder: D. Kuipers)
De commissie wordt gevraagd aandachtspunten mee te geven voor de gesprekken met inwoners en samenwerkingspartners over het sociaal domein. Op basis van deze gesprekken wordt een nieuw beleidsplan sociaal domein voor de periode 2019 - 2022 opgesteld. Het huidige beleidsplan loopt dit jaar af.
10 21:20
Sluiting