link naar deze pagina

Gemeenteraad - 18 februari 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: De genoemde tijden zijn richttijden

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 21 januari 2021
A.6 19:35
Benoeming commissielid M. Schermer
A.7 19:40
Bekrachtigen geheimhouding op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet
In antwoord op raadsvragen over de kosten van Shared Service Center DeSom heeft het college aangegeven dat informatie toegezegd over de dienstverleningsovereenkomst inclusief prijsinformatie. Het college heeft deze informatie verstrekt en geheimhouding opgelegd. Om die geheimhouding te continueren is een bekrachtigingsbesluit van de raad vereist.
B 19:45
HAMERSTUKKEN
B.1 19:45
Zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden (pfh. D. Kuipers)
Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft op 14 december 2020 de 1e wijziging begroting 2021 van de GGD aangeboden voor zienswijze van de raad.

De raad wordt voorgesteld het college op te dragen de volgende zienswijze in te brengen:
\- Ondersteuning van het voorstel om een bedrag van € 545\.000\,\- ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD;
\- Verzoeken met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
\- Verzoeken de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming monitoren en de gemeenten actief informeren over de voortgang;
\- Verzoeken de algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018 om risico’s\, indien zij optreden\, te kunnen opvangen\.
C 19:45
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:45
Raadsvoorstel Financieel in Balans Sociaal domein 2020 (pfh. D. Kuipers)
Vanaf 2017 worden gemeenten in heel Nederland – ook Medemblik - geconfronteerd met tekorten in het sociaal domein. Er is gestart met een traject om meer grip en sturing in het sociaal domein te krijgen. Ondanks deze aanpak was het tekort in 2019 aanzienlijk hoger dan de voorgaande jaren. Het college heeft de raad hierover geïnformeerd met een informatienota waarin de toezegging is gedaan analyses te actualiseren en te verdiepen en te kijken naar aanpassingen in de aanpak.

De eindrapportage is opgeleverd en wordt nu met de raad gedeeld. Met de rapportage geeft het college (ook) gehoor aan de motie ‘Tekorten terugdringen in het sociaal domein en meer in control komen’

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de bevindingen, akkoord te gaan met de inrichting van de vervolgfase en daarvoor ook budget beschikbaar te stellen.
pdf 00 DOC-20-332566 - Raadsvoorstel Financieel in Balans sociaal domein 2020 (80KB)
pdf 01 DOC-21-340056 - Bijlage 1: Rapportage Financieel in Balans 2020 (2.6MB)
pdf 02 Beantwoording Commissievragen GroenLinks raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020.docx (89KB)
pdf 03 Beantwoording Commissievragen PWF raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020.docx (92KB)
pdf 04 Beantwoording Commissievragen PW2010 raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020 Inclusief vraag 14).docx (96KB)
pdf 05 Beantwoording Commissievragen GemeenteBelangen raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020.docx (87KB)
pdf 06 Beantwoording Commissievragen VVD raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020.docx (94KB)
pdf 06a Wmo+toezicht+2019.pdf (449KB)
pdf 07 Beantwoording Commissievragen CDA raadscie. 28-01 Agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal Domein.docx (85KB)
pdf 08 Beantwoording Commissievragen PvdA raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020.docx (87KB)
pdf 09 Beantwoording Commissievragen Vervolgvragen CDA raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020.docx (84KB)
pdf 10 Beantwoording Commissievragen Vervolgvragen VVD raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020.docx (228KB)
pdf 10a Beantwoording Commissievragen Vervolgvragen VVD raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020 BIJLAGE vragenlijst toezicht Wmo over 2019.pdf (91KB)
pdf 11 Beantwoording Commissievragen Vervolgvragen PWF raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020 (85KB)
pdf 12 Beantwoording Commissievragen Vervolgvragen GemeenteBelangen raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020.docx (84KB)
pdf A C.1 Amendement GemeenteBelangen Sociaal Domein.docx (1.6MB)
pdf B C.1 Amendement PvdA Van externe naar interne expertise.docx (135KB)
pdf C C.1 Motie D66 ea Sociaal Domein.. Het moet beter.doc (624KB)
pdf D C.1 Motie VVD ea Sociaal Domein in onbalans.doc (1.1MB)
pdf E C.1 Motie PvdA ea Meer grip op het sociaal domein.doc (2.8MB)
pdf F C.1 Motie CDA Lokaal contractmanagement ter verbetering van de toegang tot zorg.doc (274KB)
pdf G C.1 Motie Gemeentebelangen Verlagen inkomensgrens bijzondere bijstand onwenselijk.doc (1.6MB)
pdf H C.1 Motie PvdA Meer steun uit Den Haag.doc (296KB)
pdf A C.1 GEWIJZIGD Amendement GemeenteBelangen Sociaal Domein (redigeerversie).pdf (256KB)
pdf A C.1 GEWIJZIGD Amendement GemeenteBelangen Sociaal Domein.pdf (250KB)
pdf NIEUW C.1 Motie VVD Sociaal domein, werk de wachtlijsten weg.doc (234KB)
pdf NIEUW C.1 Amendement VVD Sociaal Domein in onbalans.docx (82KB)
C.2 20:45
Ruimtelijke (klimaat)adaptatie; vaststellen ambitie en strategie (pfh. H. Nederpelt)
Het Rijk heeft in 2017 het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uitgebracht met als hoofddoelen dat Nederland in 2050 helemaal klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn ingericht ten aanzien van de thema’s wateroverlast, hittestress, droogte en gevolgen van overstromingen. Als tussendoel moet klimaatadaptief handelen in beleid en uitvoering worden verankerd.

De Westfriese gemeenten zien klimaatadaptatie als een gezamenlijke opgave. Het onderwerp is ook opgenomen in het Pact 7.1. De Westfriese colleges hebben unaniem een voorkeur uitgesproken voor ambitie B met bijbehorende strategie. Het uitgangspunt voor deze ambitie komt voort uit solidariteit in regio Westfriesland. Het is nu aan de raad om een besluit te nemen over ambitie en bijbehorende strategie.

De raad wordt voorgesteld klimaatambitie B met de bijbehorende adaptatiestrategie vast te stellen.
C.3 21:15
Kadernota's 2022 gemeenschappelijke regelingen, bestuursvoorstel Omgevingswet Veiligheidsregio
De acht gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Medemblik deelneemt, bieden een kadernota aan. Die kadernota's vormen de basis voor de begroting van de gemeenschappelijke regelingen, die later in het jaar aangeboden worden aan de raad. De raden van alle deelnemende gemeenten kunnen in een zienswijze hun opvattingen over de kadernota kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur van een gemeenschappelijke regeling betrekt deze zienswijzen bij de besluitvorming over de kadernota
pdf 00 DOC-20-332444 - Raadsvoorstel zienswijzen kadernota's 2022 gemeenschappelijke regelingen (70KB)
pdf 01 DOC-21-339495 - Overzicht zienswijzen (23KB)
pdf 02 DOC-20-331618 - 1. zienswijze kadernota 2022 CAW (22KB)
pdf 03 DOC-20-333815 - 1a. CAW aanbiedingsbrief kadernota 2022 (31KB)
pdf 04 DOC-20-333817 - 1b. CAW kadernota 2022 (214KB)
pdf 05 DOC-20-331619 - 2. zienswijze kadernota 2022 DeSom (26KB)
pdf 06 DOC-20-333819 - 2a. DeSom aanbiedingsbrief kadernota 2022 (73KB)
pdf 07 DOC-20-333821 - 2b. DeSom kadernota 2022 (690KB)
pdf 08 DOC-20-331620 - 3. zienswijze kadernota 2022 GGD HN (26KB)
pdf 09 DOC-20-333826 - 3a. GGD HN aanbiedingsbrief kadernota 2022 (67KB)
pdf 10 DOC-20-333828 - 3b. GGD HN kadernota 2022 (288KB)
pdf 11 DOC-20-331623 - 4. zienswijze kadernota 2022 OD NHN (25KB)
pdf 12 DOC-20-333835 - 4a. OD NHN aanbiedingsbrief en kadernota 2022 (706KB)
pdf 13 DOC-21-339476 - 5. zienswijze kadernota 2022 Recreatieschap WF VOOR DE RAAD (21KB)
pdf 14 DOC-20-333869 - 5a. Recreatieschap aanbiedingsbrief kadernota 2022 (570KB)
pdf 15 DOC-20-333871 - 5b. Recreatieschap kadernota 2022 (726KB)
pdf 16 DOC-21-342060 - 6. zienswijze kadernota 2022, bestuursvoorstel Omgevingswet en aansluiten WVSV (31KB)
pdf 17 DOC-20-333872 - 6a. VR NHN aanbiedingsbrief kadernota 2022 (214KB)
pdf 18 DOC-20-333874 - 6b. VR NHN kadernota 2022 (264KB)
pdf 19 DOC-21-339499 - 6c. VR NHN kadernota Omgevingswet 2022 (170KB)
pdf 20 DOC-21-339501 - 6d. VR NHN Bijlage 1 kadernota Omgevingswet 2022 (112KB)
pdf 21 DOC-21-339502 - 6e. VR NHN Bijlage 2 kadernota Omgevingswet 2022 (98KB)
pdf 22 DOC-21-339503 - 6f. VR NHN Voorgenomen AB-besluit deelname WVSV (84KB)
pdf 23 DOC-21-339504 - 6g. VR NHN toelichting voorgenomen besluit deelname WVSV (97KB)
pdf 24 DOC-20-331628 - 7. zienswijze kadernota 2022 WerkSaam WF (25KB)
pdf 25 DOC-20-333875 - 7a. WerkSaam WF aanbiedingsbrief kadernota 2022 (169KB)
pdf 26 DOC-20-333879 - 7b. WerkSaam WF kadernota 2022 (383KB)
pdf 27 DOC-21-339477 - 8. zienswijze kadernota 2022 Westfries Archief (21KB)
pdf 28 DOC-20-333881 - 8a. Westfries Archief aanbiedingsbrief kadernota 2022 (86KB)
pdf 29 DOC-20-333882 - 8b. Westfries Archief kadernota 2022 (309KB)
pdf 30 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 1-2 agendapunt 4.1 Kadernota's DeSom.docx (86KB)
pdf 31 Beantwoording Commissievragen PWF raadscie. 1-2 agendapunt 4.1 Kadernota recreatieschap.docx (86KB)
pdf 32 Beantwoording Commissievragen VVD raadscie. 1-2 agendapunt 4.1 Kadernota WerkSaam.docx (85KB)
pdf 33 Beantwoording Commissievragen PWF raadscie. 1-2 Omgevingsdienst NHN (83KB)
pdf 34 Beantwoording Commissievragen PW2010 raadscie. 1.2 Westfries Archief.docx (84KB)
pdf I C.3 Motie GroenLinks Open Einderegeling SSC DeSom.doc (1.5MB)
D 21:35
ALGEMEEN
D.1 21:35
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.2 22:30
Sluiting