link naar deze pagina

Meningvormende commissie - 12 april 2018

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: T.H. Steltenpool

A 19:30
Algemeen
A.0 19:30
Verslagen vakcommissies
A.1 19:30
Opening (vermelde tijden zijn richttijden)
A.2 19:30
Vaststelling agenda
A.3 19:30
Verslag raadsbrede commissie dd 15 februari 2018
A.4 19:35
Lange Termijn Agenda (LTA)
De Lange Termijn Agenda (LTA) biedt een overzicht van raadsvoorstellen en de verwachte aanleveringsdatum bij de Agendacommissie voor het komend halfjaar. De LTA is een vast agendapunt in de meningvormende commissie. Dit biedt de commissieleden de gelegenheid te reageren op de planning, waarbij het college om een toelichting kan worden gevraagd.
B 19:40
HAMERSTUKKEN
B.1 19:50
Rvs Reserve organisatieontwikkeling 2018 (DOC-18-050355) (Portefeuillehouder F.R. Streng)
In december 2017 nam de raad de motie reserve organisatie ontwikkeling aan. In de motie draagt de raad het college op om in het eerste kwartaal van 2018 en vanaf 2019 aan het begin van ieder jaar een bestedingsvoorstel van de personeelsreserve ter goedkeuring voor te leggen. Dit bestedingsvoorstel wordt nu aan de raad voorgelegd. Het voorstel gaat door in de lijn die in december 2015 is ingezet, t.w. investeren in het verminderen van de vergrijzing, inzet op vitaliteit en verder inzetten op vergroening. Daarnaast wordt ingezet op organisatie ontwikkeling. In 2018 wordt vanuit de ambities van het nieuwe bestuur, een ambitie voor de organisatie geformuleerd. De raad wordt uitgenodigd om in het 2e kwartaal 2018 hieraan een bijdrage te leveren. Op de conclusies komt het college in het 3e kwartaal 2018 terug.
B.2 19:50
Rvs Aanleggen voetpad en brug Kerkweg - De Bloesem (DOC-18-053039) (Portefeuillehouder: H. Tigges)
De gemeenteraad beslist hoeveel over de inrichting van de openbare ruimte en stelt daar geld voor beschikbaar. In dit geval wil het college een voetpad en voetgangersbrug aanleggen tussen de Geiser Wildemanlaan en de Hieronymusschool in Wognum. Het plan is ontwikkeld samen met de werkgroep Veilig Verkeer Bloesemgaerde. Het voorstel aan de raad is om het voetpad en de voetgangersbrug aan te leggen en daarvoor € 150.000,- beschikbaar te stellen.
B.3 19:50
Rvs Herstelbesluit bestemmingsplan Dorpskernen III (DOC-18-046358) (Portefeuillehouder: H. Tigges)
Via een bestemmingplan bepaalt de gemeenteraad wat je mag bouwen en hoe je dat gebouw mag gebruiken. In dit geval heeft de rechter bepaalt dat er tot een onjuiste aanduiding is besloten op recreatiepark de Grote Vliet. Ook is er door de rechter uitspraak gedaan over de afstand tussen chalets, recreatiewoningen en caravans. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden vastgesteld om de uitspraak recht te doen. Het college stelt daarom voor om het Bestemmingsplan Dorpskernen III opnieuw vast te stellen.
B.4 19:50
Rvs Nota Bodembeheer Westfriesland (IV-17-05056) (Portefeuillehouder: H.Tigges)
Met de nota bodembeheer bepaalt de gemeenteraad aan welke regels grondverplaatsingen binnen de gemeentegrenzen moeten voldoen. Het doel is om te voorkomen dat grondverontreinigingen -die bekend zijn- over de gemeente worden verspreid. In de nota wordt gewerkt met kaarten waarop de kwaliteit van de grond/ bagger is aangegeven. Door de kaarten van andere gemeenten van toepassing te verklaren voor Medemblik zijn er minder controlewerkzaamheden nodig. Het college stelt de raad voor om de nota bodembeheer vast te stellen.
C 19:50
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:50
RUIMTE
C.1.1 19:50
Rvs Reactienota zienswijzen zonnepark Tripkouw in Midwoud (DOC-18-055380) (Portefeuillehouder: H. Tigges)
Met een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) geeft de raad aan dat het college een omgevingsvergunning af mag geven in afwijking van het bestemmingsplan. In dit geval gaat het om het Zonnepark Tripkouw in Midwoud. Op 16 november 2016 heeft de gemeenteraad de VVGB af gegeven. Omdat er twee zienswijzen tegen dit ontwerp zijn ingediend moet de raad opnieuw een besluit nemen. In de reactienota legt het college uit waarom de omgevingsvergunning niet hoeft te veranderen en kan worden afgegeven. Het college stelt de raad voor om de reactienota vast te stellen en de verklaring van geen bedenkingen definitief af te geven.
C.1.2 19:55
Rvs Wijziging gemeenschappelijke regeling Archeologie Westfriese gemeenten v2 (DOC-18-04948) (Portefeuillehouder: H. Tigges)
De gemeenteraad van Medemblik heeft vastgesteld hoe er met Archeologie moet worden omgegaan in de gemeente Medemblik. Het werk dat hiervoor door de gemeente moet worden gedaan is ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling. Het voorstel van het college is om de regeling aan te passen aan veranderde regelgeving op het gebied van de Erfgoedwet. Daarnaast stelt het college de raad voor om de gemeenten Schagen en Texel binnen de gemeenschappelijke regeling toe te laten.
C.2 20:15
SAMENLEVING
C.2.1 20:20
Rvs Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid - Pilot Andijk (IVR-18-05314) (Portefeuillehouder H. Tigges)
Op voorstel van de gemeenteraad is een gemeentelijke werkgroep toegankelijkheid gevormd, die onderzocht heeft hoe de toegankelijkheid bij openbaar toegankelijke gebouwen en in de openbare
Ruimte verbeterd kan worden. Deze werkgroep heeft 66 plekken in kaart gebracht waar zich belemmeringen voordoen. Deze belemmeringen zijn vaak met kleine aanpassingen op te lossen. Voorgesteld wordt deze knelpunten op te lossen gelijktijdig met het gebruikelijk onderhoud. De werkzaamheden van de werkgroep kunnen overgenomen worden door een ambtelijke werkgroep samen met de kernraden.
C.2.2 20:40
Rvs Algemene Subsidieverordening (DOC-18-045926) (Portefeuillehouder: J. Fit)
In 2016 is het college gestart met een verbetertraject van het gemeentelijke subsidiebeleid. De commissie heeft toen een Bespreeknotitie Subsidiebeleid behandeld en suggesties voor vereenvoudiging en verbetering mee gegeven. Ook heeft een groep deskundige inwoners geadviseerd over verbeteringen van het subsidiebeleid. Met de voorgestelde nieuwe verordening kan beter maatwerk worden toegepast. Voor de subsidieontvangers betekent dit dat een subsidieaanvraag eenvoudiger wordt en minder werk is.
Voorgesteld wordt de Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik vast te stellen.
C.2.3 20:55
Rvs In Control of Alcohol en Drugs, Preventie en Handhavingsplan Medemblik 2018-2021 (DOC-18-053835) (Portefeuillehouder J. Fit)
Er is een nieuw regionaal plan opgesteld voor het voorkomen van alcohol en drugsmisbruik. In het plan zijn doelstellingen opgenomen die overeenkomen met het huidige beleidsplan van de gemeente. Het plan richt zich op het verminderen van het overmatig gebruik van
alcohol onder jongeren en jongvolwassenen. Er wordt gestreefd naar het verhogen van de leeftijd waarop een jongere voor het eerst alcohol drinkt. Dat was in 2016; 13,6 jaar, nu wordt gestreefd dit te verhogen naar 16 jaar en uiteindelijk naar 18 jaar. Voorgesteld wordt het Preventie en handhavingsplan Medemblik vast te stellen.
C.3 21:10
BESTUUR&MIDDELEN
C.3.1 21:15
Rvs Financiële afwikkeling GR financiering personeelsplan muziekschool Westfriesland (DOC-18-054267) (Portefeuillehouder: F.R. Streng)
De GR muziekschool Westfriesland is per 1 augustus 2017 van rechtswege geëindigd. De GR is daarmee in liquidatie gekomen, totdat de financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden. In juni 2017 is een akkoord bereikt met het Georganiseerd Overleg (GO) over een sociaal plan. In februari dit jaar is overeenstemming bereikt met de betrokken medewerkers. Dat maakt dat nu inzichtelijk is wat de uiteindelijke kosten zijn voor het einde van de GR. Op basis van dit inzicht wordt de raad een voorstel voorgelegd.
D 21:30
Sluiting