link naar deze pagina

Raadscommissie - 7 januari 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: L. Plekker
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 4 januari 9.00 uur worden ingediend.
Tot en met 29 december 2020 kunnen raadsvoorstellen worden geplaatst bij de agendapunten.

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
4 19:35
Vaststellen notulen raadscommissie 3 december en 7 december jl.
5 19:35
Vaststellen toezeggingenlijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.
6 19:40
Bestuurlijke termijnagenda (BTA) - ter kennisname
Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode februari 2021 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
De Bestuurlijke termijn agenda agenda is ter kennisname.
7 19:40
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
8 19:50
RUIMTE
8.1 19:50
Vaststelling bestemmingsplan "Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3 (Pfh. A. van Langen)
Op 10 oktober 2019 is door de raad een besluit genomen over de transformatie van recreatieparken in de gemeente.

Het ontwerpbestemmingsplan “Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3” is daar een uitwerking van en heeft van 4 september tot 16 oktober 2020 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is één zienswijze ingediend die wordt beantwoord in de bijgevoegde reactienota. Daarnaast worden in deze reactienota nog 2 ambtshalve wijzigingen voorgesteld.

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan “Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3” gewijzigd vast te stellen, zoals dat wordt aangeboden en langs elektronische weg beschikbaar wordt gesteld (NL.IMRO.0420.BPDeMaarKogge-VA01).
8.2 20:20
Woonakkoord 2020-2025 Regio Westfriesland en Provincie Noord-Holland (Pfh. A. van Langen)
In de woonagenda van de provincie Noord-Holland 2020-2025 is als actiepunt opgenomen het afsluiten van woonakkoorden met de regio’s. In het uitvoeringsprogramma van het Pact van Westfriesland is het opstellen van een regionaal woonakkoord als actie opgenomen. Bijgaand woonakkoord behelst het akkoord tussen de provincie en de zeven gemeenten in Westfriesland. Het woonakkoord 2020-2025 vervangt het Regionaal Actieprogramma 2017-2020.

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het woonakkoord en een budget van € 26.000  uit te trekken voor de financiering van de acties uit het woonakkoord.
pdf 00 DOC-20-325974 - Raadsvoorstel regionaal woonakkoord (80KB)
pdf 01 DOC-20-328023 - Bijlage 1: Woonakkoord 2020-2025 Regio Westfriesland provincie (116KB)
pdf 02 DOC-20-328046 - Bijlage 2: Kaart landelijk gebied Westfriesland (7MB)
pdf 03 DOC-20-329603 - Bijlage 3: Actieplan Woningmakers Westfriesland (758KB)
pdf 04 Beantwoording Commissievragen D66 raadscie. 7-1 agendapunt 8.2 Woonakkoord 2020-2025 Regio Westfriesland en Provincie NH.docx (85KB)
pdf 05 Beantwoording Commissievragen PvdA ag.pt. 8.2 Woonakkoord 2020-2025 Regio Westfriesland en Provincie Noord-Holland.docx (84KB)
pdf 06 Beantwoording Commissievragen CDA Agendapunt 8.2 Woonakkoord 2020-2025 Regio Westfriesland en Provincie Noord-Holland.docx (85KB)
pdf 06a Bijlage bij Beantwoording Commissievragen CDA Agendapunt 8.2 Woonakkoord 2020-2025 Regio Westfriesland en Provincie Noord-Holland.docx (343KB)
pdf 07 Beantwoording Commissievragen VVD raadscie. 7-1 agendapunt 8.2 Woonakkoord 2020-2025 Regio Westfriesland en Provincie NH.docx (87KB)
pdf 08 Beantwoording Commissievragen PW2010 raadscie. 7-1 agendapunt 8.2 Woonakkoord 2020-2025 Regio Westfriesland en Provincie NH.docx (87KB)
pdf 09 Beantwoording Commissievragen Hart voor Medemblik raadscie. 7-1 agendapunt 8.2 Woonakkoord 2020-2025 Regio Westfriesland en Provincie NH.docx (86KB)
pdf 10 Beantwoording Commissievragen GemeenteBelangen raadscie. 7-1 agendapunt 8.2 Woonakkoord 2020-2025 Regio Westfriesland en Provincie NH.docx (84KB)
pdf 11 Beantwoording Commissievragen GroenLinks raadscie. 7-1 agendapunt 8.2 Woonakkoord 2020-2025 Regio Westfriesland en Provincie NH.docx (86KB)
9 21:20
SAMENLEVING
9.1 21:20
Additionele plekken beschut werk (pfh. H. Nederpelt)
WerkSaam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Hieronder valt ook de realisatie van beschut werk. Beschut werk is betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking die over arbeidsvermogen beschikken maar niet in een reguliere baan kunnen werken.

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de uitbreiding van het aantal beschut werkplekken vanaf 2021 door realisatie van 20 fte additionele beschut werkplekken mits alle andere 6 WF gemeenten ook instemmen met dit besluit en hiervoor in de begroting 2022 structureel € 41.237 beschikbaar te stellen.
9.2 22:00
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening (pfh. D. Kuipers)
Per 1 januari 2021 wordt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aangepast als onderdeel van de Brede Schuldenaanpak vanuit de Rijksoverheid. Eén van de aanpassingen in de Wgs betreft de verordeningsopdracht voor de gemeenteraad om een beslistermijn vast te stellen voor de aanvraag schuldhulpverlening. Het college dient na het eerste gesprek waarin de hulpvraag duidelijk wordt, te besluiten of iemand voor schuldhulpverlening in aanmerking komt. Deze termijn mag maximaal 8 weken bedragen.

De raad wordt voorgesteld de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Medemblik vast te stellen.
9.3 22:15
Formele vaststelling subsidieplafond 2021 (Pfh. J. Fit)
Op 19 november 2020 heeft de raad de programmabegroting vastgesteld. Enkele aangenomen amendementen op de begroting hadden ook een effect op de hoogte van de subsidieplafonds. Het raadsvoorstel subsidieplafonds is echter ongewijzigd vastgesteld.

De raad wordt nu voorgesteld de bijgevoegde gewijzigde subsidie(deel)plafonds 2021 formeel vast te stellen.
10 22:30
Sluiting