link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 20 juni 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: P. Ligthart
Toelichting: LET OP: De vergadering start om 19.00 uur in de raadzaal. De drie commissies vergaderen raadsbreed t/m ag.pt. 03. Daarna vergaderen de drie commissies afzonderlijk verder.
De aangegeven tijden zijn richttijden.

1 19:00
Opening
2 19:00
Vaststelling agenda t/m pt. 3
3 19:00
Raadsvoorstel vaststellen jaarstukken 2018 (portefeuillehouder D. Kuipers)
Het college stelt de raad voor om de Programmarekening 2018 vast te stellen en doet een voorstel voor de resultaatsbestemming.
3.A 19:45
PAUZE
4 20:00
Heropening en vaststelling agenda vanaf pt. 4
5 20:00
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2018 - 2022
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
6 20:05
Presentatie Rvs Parkeren Medemblik
Op verzoek van het college zal er een inleidende presentatie over het raadsvoorstel parkeren gehouden worden. Eventuele insprekers over dit onderwerp komen bij agendapunt 7 aan het woord.
7 20:35
Rvs Parkeren Medemblik (DOC-19-155747) (Portefeuillehouder A. van Langen)
De gemeemteraad bepaalt hoe er in de gemeente wordt omgegaan met parkeren (waar je mag parkeren en wat dat eventueel kost). In dit geval vraagt het college de raad om te besluiten op welke manier het parkeren in de stad Medemblik wordt vormgegeven. Het college vraagt de raad besluiten over verschillende locaties en daarbij behorende uitgangspunten.
8 21:35
Vaststellen besluitenlijst commissie ruimte d.d. 16 mei en 20 mei 2019
9 21:36
Vaststellen toezeggingenlijst en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.
10 21:38
Actieve informatie college
Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.
11 21:45
Sluiting