link naar deze pagina

Auditcommissie - 4 december 2019

Locatie: MBG 022
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:50
Voorzitter: C. Nederhoff
Toelichting: Na de vergadering zijn de concept notulen toegevoegd.

1 19:30
Opening en mededelingen
2 19:30
Vaststellen agenda
3 19:30
Vaststellen concept-verslag d.d.18 september 2019
4 19:35
Planning data 2020
Bespreken in de vergadering n.a.v. nog te ontvangen data accountant.
5 19:45
Werving leden rekenkamercommissie
Voorlopig vaststellen: procedure, profielschets, sollicitatiecommissie.
6 20:15
Voortgang aanbevelingen: Jaarrekening 2018
Art. 2 lid 3 Taak auditcommissie: De auditcommissie ziet toe op de opvolging van aanbevelingen die door de raad zijn overgenomen en die voortkomen uit de accountantscontrole (...) en adviseert de raad hierover.

In de vergadering van 18 september is geconstateerd dat enige onduidelijkheid bestaat over de wijze waarop de aanbevelingen van de accountant worden opgevolgd. (zie verslag 18 sept 2019). De auditcommissie heeft besloten om de herfstnota af te wachten om te zien hoe het college hierin de raad informeert over de voortgang van de aanbevelingen.
7 20:30
Afstemming onderzoeken: Onderzoeksprogramma doelmatigheid en doeltreffendheid 2020
Art. 2 lid 2 Taak auditcommissie: Afstemming onderzoeken accountant, rekenkamer, 213a onderzoeken (doelmatigheid en doeltreffendheid).

Dit is een actiepunt uit vergadering 18 sept 2019: Voor de 213a onderzoeken zou het college, gelijktijdig met de begroting, het onderzoeksprogramma 2020 aan de raad moeten sturen zodat afstemming over de onderzoeken in de auditcommissie kan plaatsvinden.
9 20:40
Rondvraag
10 20:50
Sluiting