link naar deze pagina

Gemeenteraad - 12 mei 2022

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:10
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: De genoemde tijden zijn richttijden
Algemene documenten:

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 14 april 2022
B 19:35
HAMERSTUKKEN
B.1 19:35
Aanwijzen accountant boekjaren 2022-2025
De huidige overeenkomst met BDO Audit & Assurance B.V. loopt per 31 oktober 2022 af. Blijkens artikel 2 lid 1 van de Verordening op de Auditcommissie Medemblik 2013 is de auditcommissie belast met de voorbereiding van de besluitvorming van de raad aangaande de benoeming van de accountant als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet. De gemeente Medemblik wil thans een overeenkomst afsluiten voor de dienst ‘Accountantscontrole gemeente Medemblik’ voor de boekjaren 2022 t/m 2025 met één opdrachtnemer, met optie tot verlenging van tweemaal één jaar.

De raad wordt voorgesteld BDO Audit & Assurance B.V. aan te wijzen als accountant van de raad van de gemeente Medemblik voor de boekjaren 2022-2025, met optie tot verlenging van tweemaal één jaar.
C 19:40
BESPREEKSTUKKEN
D 19:40
ALGEMEEN
D.1 19:40
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.2 20:10
Sluiting