link naar deze pagina

Gemeenteraad - 11 juli 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: LET OP: de aanvangstijd is 19.00 uur.
De aangegeven tijden zijn richttijden

A 19:00
ALGEMEEN
A.1 19:00
Opening/moment stilte
A.2 19:01
Loting volgorde stemming
A.3 19:02
Vaststelling agenda
A.4 19:03
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:04
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 6 juni 2019
B 19:05
HAMERSTUKKEN
B.0 19:05
Rvs Opheffen geheimhouding m.b.t. onderwerp parkeren
B.1 19:05
Rvs Benoemen leden Raad van toezicht Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs (DOC-19-149887) (Portefeuillehouder: D. Kuipers)
Van vier leden van de Raad van Toezicht van de stichting voor openbaar primair onderwijs Allure loopt volgend jaar maart de benoemingstermijn af. Om te voorkomen dat vier leden dan gelijktijdig moeten aftreden, heeft de stichting Allure een verdeling gemaakt van twee om twee leden. Daarmee wordt de continuïteit binnen de Raad van Toezicht beter gewaarborgd. Stichting Allure heeft de raad verzocht om twee nieuwe leden van de raad van toezicht te benoemen en wel mevrouw S. van der Linden en de heer R. Piet.
De raad wordt voorgesteld deze twee personen te benoemen.
B.2 19:05
Rvs Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen 2020 - 2025 (DOC-19-153389) (Portefeuillehouder: D. Kuipers)
Via het integraal beheerplan kapitaalgoederen bepaalt de gemeenteraad hoe de openbare ruimte eruit ziet en onderhouden wordt. Ook bepaalt de gemeenteraad wat het onderhoud mag kosten. In dit geval stelt het college voor om het beheerplan vast te stellen en om het onderhoudsniveau op C vast te stellen. Verder wil het college de geplande reservering kapitaalgoederen toevoegen aan het onderhoudsbudget.
B.3 19:06
Rvs Uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie (DOC-19-154570) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
Medio 2018 is door de gemeenteraad van Medemblik de Regionale Visie op de verblijfsrecreatie vastgesteld. In april is aan de commissie een presentatie gegeven over het proces en de situatie wat betreft de verblijfsrecreatie. Nu is een uitvoeringsprogramma beschikbaar. De raad wordt voorgesteld om dit programma vast te stellen. Ook wordt voorgesteld om per park een aparte handhavingsparagraaf op te stellen en in de tussentijd te handhaven conform het integraal handhavings- en veiligheidsplan Medemblik 2019-2022.
B.4 19:07
Rvs Controleprotocol en Risicomanagementbeleid 2019 (DOC-19-146804) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
Voorgesteld wordt om het huidige Controleprotocol en Risicomanagementbeleid nog een jaar door laten werken en om deze voor het jaar 2020 te actualiseren.
B.5 19:08
Rvs Voorgenomen besluit dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC (DOC-19-155063) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
Het college wil een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de HVC aangaan. Volgens het college:
- biedt de overeenkomst mogelijkheden voor gemeentelijk maatwerk;
- is deze overeenkomst marktconform, toekomstgericht, maximaal transparant, helder, eenvoudig en zakelijk
De raad kan wensen en bedenkingen geven.
B.6 19:09
Rvs Doeltreffendheid samenwerking Jeugdhulp (DOC-19-157416) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdhulp. De samenwerking door de gemeente met uiteenlopende partijen is essentieel voor het verlenen van doeltreffende jeugdhulp. Na de transitie zit de gemeente Medemblik nu in de fase van de transformatie. Voor het realiseren van de transformatiedoelen, zoals preventie en versterken van de eigen kracht van jongeren, is meer nodig dan de organisatie van de samenwerking. Dan gaat het over het zo goed mogelijk samenwerken in de keten van de jeugdhulp.
De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijk onderzoek verricht naar de doeltreffendheid van deze samenwerking.
C 19:10
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:10
Rvs Parkeren Medemblik (DOC-19-155747) (Portefeuillehouder A. van Langen)
De gemeenteraad bepaalt hoe er in de gemeente wordt omgegaan met parkeren (waar je mag parkeren en wat dat eventueel kost). In dit geval vraagt het college de raad om te besluiten op welke manier het parkeren in de stad Medemblik wordt vormgegeven. Het college vraagt de raad besluiten over verschillende locaties en daarbij behorende uitgangspunten.
pdf 00. Rvs Parkeren Medemblik (694KB)
pdf 01. Bijlage 1 - Algemeen Kader.docx (1.1MB)
pdf 02. Bijlage 2 - Kader opwaardering huidig buitendijks parkeerterrein C en rotonde.docx (403KB)
pdf 03. Bijlage 3 - Kader buitendijks parkeerterrein A.docx (436KB)
pdf 04. Bijlage 4 - Kader buitendijks parkeerterrein B.docx (450KB)
pdf 05. Bijlage 5 - Uitvoeringsfasering.docx (88KB)
pdf 06. Bijlage 6 - Quickscan parkeergarages Medemblik 11-12-2017.pdf (1.3MB)
pdf 07. Bijlage 7 - Nadere verkenning parkeergarages Medemblik 20-02-2019.pdf (711KB)
pdf 08. Bijlage 8 - Notitie Loos van Vliet.pdf (4.9MB)
pdf 09. Bijlage 9 - Rapportage Buitendijks parkeren.pdf (1.2MB)
pdf 10. Beantwoording commissievragen D66 Parkeren Medemblik.pdf (171KB)
pdf 11. Beantwoording commissievragen VVD Parkeren.pdf (251KB)
pdf 12. Beantwoording commissievragen CDA Parkeren.pdf (174KB)
pdf 13. Beantwoording commissievragen Groen Links Parkeren.pdf (176KB)
pdf 14. Beantwoording commissievragen PWF Parkeren.pdf (199KB)
pdf 15. Inspraakreactie Commissie ruimte 20 juni 2019 agendapunt 6.pdf (275KB)
pdf 16. Mail bewoner Medemblik over Parkeren Bonifatiuskerk.pdf (242KB)
pdf 17. Beantwoording raadsvragen div. fracties RVS Parkeren Medemblik.pdf (58KB)
pdf 17a. Bijlage bij beantwoorde commissievragen Parkeren Eigendom situatie rondom Kerk in Medemblik_2562019.pdf - Bijlage 1 - eigendomssituatie kerk.pdf (18.6MB)
pdf A C.1 Amendement PWF e.a. Buitendijks parkeren -variant C- aangepast.pdf (504KB)
pdf B C.1 Amendement CDA e.a. Rentmeesterschap.pdf (282KB)
pdf C C.1 Amendement GB e.a. Kaderstelling m.b.t. Overtoom Medemblik.pdf (254KB)
pdf D C.1 Amendement PWF e.a. Invoer vergunningparkeren.pdf (353KB)
pdf E C.1 Amendement VVD e.a. Wandelpad buitendijks parkeren.pdf (337KB)
pdf F C.1 Amendement GroenLinks e.a. Gebruik Groenstenen bij parkeerterreinen.pdf (232KB)
pdf F Bijlage 1. Brochure-Groenbestrating.pdf (2.6MB)
pdf G C.1 Amendement VVD e.a. Goedkeuring aankoop grond Parkeren buitendijks.pdf (249KB)
pdf H C.1 Motie D66 e.a. Parkeerleges kostendekkend.pdf (276KB)
pdf I C.1 Motie D66 e.a. Opwekking zonne-energie op buitendijkse parkeerterreinen.pdf (460KB)
C.2 20:10
Rvs Welstandsnota Medemblik 2019 (DOC-19-151489) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Via de welstandsnota bepaalt de gemeenteraad op welke manier het uiterlijk van een voorgenomen bouwwerk past in de omgeving. De welstandscommissie past de door de gemeenteraad vastgestelde eisen toe bij het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.
C.3 20:30
Rvs Vaststellen jaarstukken 2018 (portefeuillehouder D. Kuipers)
Het college stelt de raad voor om de Programmarekening 2018 vast te stellen en doet een voorstel voor de resultaatsbestemming.
C.4 20:50
Rvs Kadernota 2020 - Medemblik werkt aan overmorgen (DOC-19-157560) (Portefeuillehouder: college)
Het college doet de raad een voorstel met betrekking tot de uitgangspunten voor de begroting 2020 die het college in oktober voorlegt aan de raad.
C.5 21:10
Rvs aanpassing reglement van orde en commissieverordening 2019
Diverse reglementen behoeven aanpassing omdat de raad op 6 juni het presidium heeft opgedragen om de raad een voorstel te doen om het nieuwe vergadermodel uit te werken tot een voorstel tot aanpassing van de vergaderregels in het Reglement van orde voor de raad en de Verordening op de raadscommissies. Het doel is om het neiuwe vergadermodel zo spoedig mogelijk in te voeren.
C.6 21:20
Rvs Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019
In mei 2018 verscheen een proefschrift met aanbevelingen om de Modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning aan te passen. De VNG heeft dit proefschrift aangegrepen voor verbetering van de modelverordening. Het voorgestelde besluit komt erop neer dat de verordening van de gemeente Medemblik in overeenstemming wordt gebracht met deze modelverordening.
C.7 21:40
Rvs Vaststelling bestemmingsplan Nibbixwoud - Dorpsstraat 12B-12E (DOC-19-153081) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Er is een principeverzoek ingediend voor de bouw van drie woningen met de mogelijkheid op twee van de drie kavels een paardrijbak met veldschuur te mogen plaatsen. Eerder is de commissie is akkoord gegaan met het nieuwbouwplan. Op 1 mei 2018 heeft het college met het principeverzoek ingestemd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld. De overlegreactie van de RUD en de zienswijzen geven geen aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
D 21:50
ALGEMEEN
D.1 21:50
Begrotingswijzigingen
De besluiten in deze raadsvergadering geven aanleiding om de begroting te wijzigen. Het college doet hiervoor een voorstel.
D.2 21:50
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.3 22:15
Sluiting