link naar deze pagina

Commissie - 12 maart 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Schipluiden
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Knaap, N.C.
Toelichting: INSPREEKMOGELIJKHEDEN
Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de commissie toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt.
Voor onderwerpen die NIET op de agenda staan bestaat aan het begin van de vergadering een mogelijkheid om de commissie toe te spreken.
De spreektijd is bepaald op maximaal 4 minuten per spreker. Bij meer dan 6 aanmeldingen kan de spreektijd per inspreker worden ingekort.

1
Opening
2
Spreekrecht algemeen
Voor onderwerpen die NIET op de agenda staan bestaat aan het begin van de vergadering een mogelijkheid om de commissie toe te spreken.

Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de commissie toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt.

De spreektijd is bepaald op maximaal 5 minuten per spreker. Bij meer dan 6 aanmeldingen kan de spreektijd per inspreker worden ingekort
3
Vaststellen van de agenda
4
Mogelijkheid tot het stellen van vragen door commissieleden
De leden van de commissie worden in de gelegenheid gesteld om aan het college vragen te stellen over onderwerp(en) die niet op de agenda staan. De vragen dienen ter verduidelijking van een actuele zaak of ter verkrijging van een opiniërend oordeel van het college(lid). U wordt verzocht om de vraag minimaal 36 uur voorafgaande aan de vergadering aan de griffie door te geven.
5
Openstaande toezeggingen en vaste onderwerpen
De leden van de commissie worden verzocht om de bij hen levende vragen over een of meerdere onderwerpen minimaal 36 uur voorafgaande aan de vergadering door te geven aan de griffier.
Hiermee wordt bewerkstelligd dat de verantwoordelijk portefeuillehouder ter vergadering is en zich kan voorbereiden op beantwoording.
6
Voorstel tot (gewijzigd) vaststellen van het bestemmingsplan Keenenburg V, fase 2
Portefeuillehouder W. Renzen – van Leeuwen
Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 39 woningen mogelijk. De nadruk ligt op duurzame woningen voor diverse doelgroepen in een groen/ blauwe omgeving. Het is gebaseerd op het door de raad op 14 november 2017 vastgestelde stedenbouwkundig plan.
Tijdens de wettelijke procedure van tervisielegging zijn vier zienswijzen ontvangen.
In de ‘Nota beantwoording zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Keenenburg V fase 2’ wordt hierop ingegaan. Het leidt tot beperkte aanpassingen in het bestemmingsplan. Het college stelt voor om het bestemmingsplan ‘Keenenburg V fase 2’ gewijzigd vast te stellen.
6.a
Zienswijzen (alleen voor commissie)
Vanwege de privacy-regels zijn de zienswijzen alleen beschikbaar voor de commissieleden
7
Voorstel vaststellen Bestemmingsplan Buitengebied gras 1e herziening
Portefeuillehouder S. Smit
Op 28 maart 2017 u ingestemd met de Startnotitie herziening buitengebied gras. Dit
vormde de aanleiding voor de herziening van het bestemmingsplan. De vijf categorieën van
aanpassingen betreffen: Actualisatie, Beeldkwaliteit, Cultuurhistorie, Diverse kleinschalige
ontwikkelingen en Energievisie. Bij de terinzagelegging (september 2018) bent u geïnformeerd over de voortgang van de herziening van het plan en is het ontwerp ook aan u toegestuurd.
De terinzagelegging van zes weken leverde 28 zienswijzen op, waarvoor verwezen wordt naar de bijgevoegde nota afdoening zienswijzen. Belangrijkste aanpassingen in het plan door de zienswijzen zijn:
• In de regels betreffende afwijking inhoudsmaat woningen (vergroting bij verbouw) was er een verschil in de toelichting en de regels. Daarnaast was onduidelijk hoe werd omgegaan met woningen met een inhoud van tussen de 500 en 750 m3. Dit is aangepast;
• Voor de verlaging van de goothoogte van 6 naar 4,5 meter werd een afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor alle categorieën woningen;
• Het gebruik van drones ten behoeve van de hoofdbestemming is toegestaan.
Het college stelt voor om tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Gras 1e herziening over te gaan.
7.a
Zienswijzen alleen voor commissie
Vanwege de privacy-regels zijn de zienswijzen alleen beschikbaar voor de commissieleden
8
Voorstel beschikbaar stellen investeringskredieten Tramstation Schipluiden
Portefeuillehouder W. Renzen – van Leeuwen
De historische vereniging oud-Schipluiden heeft verzocht om medewerking bij de realisatie van een historische luifel aan het tramstation (eigendom van de gemeente). Ook de directe omgeving wordt opgeknapt. De ruimte dient om grotere groepen te ontvangen. De vereniging heeft inmiddels subsidie verkregen van het omgevingsfonds Midden-Delfland. Hiermee kan 33% van de investering worden gedekt. De vereniging benadert nog een aantal fondsen.
Het college staat positief tegenover de plannen en het verzoek. Het voorstel is dan ook om de volgende investeringskredieten ter beschikking te stellen:
– Luifel tramstation en begeleidingskosten: € 196.000,--
– Herinrichting buitenruimte € 30.000,-
9
Investeringssubsidie voor huisvesting verenigingen in Maasland
Portefeuillehouder W. Renzen – van Leeuwen
In 2018 (23 januari en 25 september) heeft de raad besluiten genomen over de ontwikkeling van het centrum van Maasland. Onderdeel van deze ontwikkeling is het huisvesten van verenigingen in gebouwen van de Protestantse Gemeente Maasland (PGM). De raad besloot de PGM daarbij te faciliteren. Verder stemde de raad in om met de PGM te onderhandelen over het verstrekken van een investeringssubsidie voor investeringen aan de panden.
De PGM, de gemeente en de verenigingen (met uitzondering van de vereniging Spirit) bereikten een akkoord over de huisvesting. Daarvoor zijn investeringen nodig in de gebouwen Trefpunt en Oude Pastorie. Het college stelt voor om een investeringssubsidie van maximaal € 160.000,- (excl. BTW) te verstrekken aan de PGM om de genoemde gebouwen geschikt te maken voor gebruik door verenigingen.
10
Keuze accountant voor verslagjaren 2019 en 2020
Aanbieder Auditcommissie
Het contract met de huidige accountant Mazars loopt op 1 juli 2019 af. Mazars heeft aangegeven zich terug te trekken uit de gemeentelijke markt. De gemeente moet derhalve op zoek naar een nieuwe accountant. Namens de auditcommissie is een nieuwe aanbesteding uitgezet. De auditcommissie stelt voor om de gunning te verlenen aan Public Sector Accountants (PSA).
11
Reactie gemeente op Regionale Energie Strategie (MRDH)
Portefeuillehouder S. Smit
Eind december 2018 zijn o.a. de gemeenten in de Energieregio Rotterdam Den Haag uitgenodigd om input te leveren om te komen tot een Regionaal Energie Strategie (RES). Het college heeft een concept-reactie opgesteld, waarbij mede gebruik is gemaakt van de op 19 februari jl gehouden raadsinformatiebijeenkomst. De concept-brief wordt ter bespreking aan u voorgelegd.
12
Voorstel plan van aanpak kostenbeheersing Jeugdhulp Midden-Delfland
Portefeuillehouder H.H.V. Horlings
Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten is er sprake van een landelijke tendens van kostenstijging. Hoewel deze stijging zich in Midden-Delfland tot voor kort slechts in beperkte mate voordeed, is ook in onze gemeente sinds medio 2018 een forse stijging zichtbaar.
Dit is aanleiding geweest om een lokaal plan van aanpak te ontwikkelen gericht op kostenbeheersing. Het voorliggende lokale plan van aanpak beoogt, in samenhang met de regionale inspanningen op dit terrein (H10 Inkoopbureau), en de implementatie van de nieuwe systematiek van resultaatbekostiging, de kosten van de jeugdhulp substantieel terug te brengen.
Daartoe richten de maatregelen in het plan van aanpak zich op:
• Het terugbrengen van het aantal kinderen en de tweedelijns jeugdhulp door middel van een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit van het Maatschappelijk Team;
• Het gelijktijdig investeren in het versterken van de preventieve werking van de voorliggende voorzieningen, door het maken van sluitende afspraken met ketenpartners, signaleerders en vrije verwijzers. Dit met als oogpunt instroom in de tweedelijnszorg te voorkomen;
• Eenmalige investeringen in de kwaliteit van de dienstverlening. Enerzijds betreft het hierbij scholing van professionals. Anderzijds zetten wij stappen in het verbeteren van ondersteunende systemen die de professionals faciliteren in het kind- en gezinsgericht werken. In dit kader onderzoeken wij ook welke consequenties de implementatie van de nieuwe bekostigingssystematiek heeft voor de inrichting van onze ICT-infrastructuur.
De totale kosten voor de realisatie van het Plan van Aanpak bedragen € 315.000. Met een deel van deze kosten is in het kader van de aangekondigde invoering van resultaatgerichte bekostiging al rekening gehouden in de begroting 2019. Het resterende benodigde bedrag van € 250.000 voor 2019 kan ten laste worden gebracht van de Algemene Reserve via begrotingswijziging 2-2019.
13
Vaststellen verslag
14
Informatie van externe bestuursorganen
15
Sluiting van de vergadering