link naar deze pagina

Gemeenteraad - 26 februari 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Schipluiden
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Rodenburg, A.J.

1
Opening van de vergadering
2
Regeling der Werkzaamheden
De gemeenteraad behandelt de ingekomen stukken, die in de periode van XX tot en met XX bij de griffie is binnengekomen.
Lijst A: Ingekomen stukken van het college
Lijst B: Ingekomen stukken van derden
2.A
Brieven van het college
2.B
Brieven van derden
2.C
Beantwoording schriftelijke vragen RvO art 42
Op grond van het Reglement van Orde, artikel 39 kan de vragensteller, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering nadere inlichtingen vragen omtrent het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist.
3
Spreekrecht voor belangstellenden
Bij dit agendapunt wordt de gelegenheid geboden om de raad toe te spreken. Het spreekrecht is beperkt tot de op deze agenda vermelde punten. Het woord kan niet worden gevoerd over:
• een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
• benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
• een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht indien deze kan of kon worden ingediend;
• de notulen, de lijst van ingekomen stukken en het vragenuur.

Agendapunten XX tot en met XX zijn onderwerp van het spreekrecht.

Zij die gebruik wensen te maken van het inspreekrecht, moeten dat melden bij de griffier, waartoe gelegenheid is tot voor de aanvang van de vergadering. De spreektijd is beperkt tot 5 minuten per spreker.
4
Vaststellen van de agenda
5
HAMERSTUKKEN
Behandeling in de commissie veronderstelt dat de gemeenteraad zonder nadere beraadslagingen een besluit ter zake kan nemen.
5.a
Vaststellen van de notulen vorige vergadering
22
Mogelijkheid tot het stellen van vragen
De leden van de gemeenteraad worden in de gelegenheid gesteld om aan het college vragen te stellen over onderwerp(en) die niet op de agenda staan.
De vragen dienen ter verduidelijking van een actuele zaak of ter verkrijging van een opiniërend oordeel van het college(lid).
U wordt verzocht om de vraag minimaal 36 uur voorafgaande aan de vergadering via de griffie aan de Voorzitter te stellen.
23
Sluiting