link naar deze pagina

Gemeenteraad - 26 februari 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Schipluiden
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Rodenburg, A.J.

1
Opening van de vergadering
2
Regeling der Werkzaamheden
De gemeenteraad behandelt de ingekomen stukken, die in de periode van 16 januari 2019 tot en met 19 februari 2019 bij de griffie is binnengekomen.
Lijst A: Ingekomen stukken van het college
Lijst B: Ingekomen stukken van derden
2.A
Brieven van het college
Geactualiseerd per 19 februari 2019
2.B
Brieven van derden
Geactualiseerd per 21 februari 2019
2.B.1
Brieven van derden (niet openbaar toegankelijk)
Vanwege de privacy-regels zijn brieven van burgers met adresgegevens (adres- of mailadres) niet openbaar toegankelijk.
2.C
Beantwoording schriftelijke vragen RvO art 42
Op grond van het Reglement van Orde, artikel 39 kan de vragensteller, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering nadere inlichtingen vragen omtrent het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist.
2.C.1
Beantwoording vraag de heer N.C. Knaap over houtrook
2.C.2
Beantwoording vraag de heer A. van den Berg over kunstgrasvelden
3
Spreekrecht voor belangstellenden
Bij dit agendapunt wordt de gelegenheid geboden om de raad toe te spreken. Het spreekrecht is beperkt tot de op deze agenda vermelde punten. Het woord kan niet worden gevoerd over:
• een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
• benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
• een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht indien deze kan of kon worden ingediend;
• de notulen, de lijst van ingekomen stukken en het vragenuur.

Agendapunten XX tot en met XX zijn onderwerp van het spreekrecht.

Zij die gebruik wensen te maken van het inspreekrecht, moeten dat melden bij de griffier, waartoe gelegenheid is tot voor de aanvang van de vergadering. De spreektijd is beperkt tot 5 minuten per spreker.
4
Vaststellen van de agenda
5
HAMERSTUKKEN
Behandeling in de commissie veronderstelt dat de gemeenteraad zonder nadere beraadslagingen een besluit ter zake kan nemen.
5.A
Vaststellen van de notulen vergadering 22-01-2019
5.B
Voorstel Herstel exploitatieplan Centrumplan Den Hoorn 2016 naar aanleiding van de tussenuitspraak Raad van State
Portefeuillehouder W. Renzen - van Leeuwen
Op 3 oktober 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een (tussen)uitspraak op de beroepen gericht tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan voor het centrum van Den Hoorn (raadsbesluit 17 januari 2017). De Afdeling heeft de planologische bezwaren gericht tegen het verkeer en het parkeren afgewezen. In het bestemmingsplan zijn voldoende parkeerplaatsen opgenomen voor de nieuwe ontwikkelingen.
Wel heeft De Afdeling opgedragen om binnen een half jaar het exploitatieplan, dat hoort bij het bestemmingsplan, op enkele punten aan te passen en nader te motiveren. De Afdeling heeft hiertoe een bestuurlijke lus toegepast. De Algemene wet bestuursrecht biedt de bestuursrechter met dit instrument de gelegenheid om in een situatie die zich daartoe leent het bestuursorgaan in staat te stellen een gebrek aan een besluit te herstellen. Daarmee kan voorkomen worden dat het gehele besluit wordt vernietigd en opnieuw de procedure moet worden doorlopen.
In lijn met de uitspraak van de Afdeling legt het college een gewijzigd exploitatieplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor.
5.B.1
TER INFO: OUDE STUKKEN UIT RAAD 22-01-2019 voorstel herstel exploitatieplan Centrumplan Den Hoorn
Ter informatie zijn de documenten, behorende bij het niet behandelde agendapunt raad 22-01-19, op deze plaats ingevoegd.
5.C
Voorstel intrekken enkele besluiten inzake Wet Voorkeursrecht Gemeenten
Portefeuillehouder A.J. Rodenburg
Vanaf 2003 heeft de gemeenteraad op verschillende percelen in Midden-Delfland een voorkeursrecht gevestigd. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van deze gevestigde voorkeursrechten inmiddels, door tijdsverloop, van rechtswege is komen te vervallen. Uitzondering hierop vormt nog een achttal voorkeursrechten, waarvan voor vijf geldt dat niet langer een belang van vestiging bestaat. Deze vijf voorkeursrechten kunnen derhalve door uw raad worden ingetrokken.
5.D
Voorstel opheffing geheimhouding diverse stukken
Portefeuillehouder A.J. Rodenburg
De fractie van De Mijn Partij diende tijdens de begrotingsbehandeling in 2017 (november 2017 voor de begroting van 2018) een motie in. De motie is ingetrokken na een toezegging dat de motie zou worden opgepakt. De essentie is dat de oproep wordt gedaan om te voorkomen dat onnodig geheimhouding blijft rusten op documenten die in commissie en raad zijn behandeld.
In de opgestelde lijst is te zien in welke gevallen dit al wel is gebeurd of automatisch zal gebeuren. In het document staat aangegeven wanneer er geen reden is om de geheimhouding in stand te houden. De raad wordt geadviseerd in die gevallen de geheimhouding op te heffen.
Verslagen van de commissie worden niet door de raad vastgesteld. Die geheimhouding kan alleen door de commissie worden opgeheven. Op de lijst staan meerdere commissieverslagen, drie daarvan kunnen wat het college betreft openbaar worden. Het is dus echter aan de commissie om daarover te besluiten.
6
Voorstel vaststellen bebouwde kommen gemeente Midden-Delfland
Portefeuillehouder H.H.V. Horlings
Op grond van artikel 20a lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 3.21 lid 3 en 4.1 onder a van de Wet Natuurbescherming worden de grenzen van de bebouwde kommen van een gemeente vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad. De raad heeft op 27 maart 2007 voor het laatst de komgrenzen van Maasland, Schipluiden en Den Hoorn vastgesteld.
Het voorstel is om de bebouwde komgrenzen van Den Hoorn, Schipluiden, Maasland aan te passen aan de ruimtelijke ontwikkelingen sinds 2007 en deze te laten vaststellen door de gemeenteraad. Het besluit beoogt daarmee de verkeersveiligheid op verschillende locaties binnen de gemeente te verbeteren door de grenzen van de bebouwde kom aan te passen aan de feitelijke en gewenste verkeerssituatie. Het ontwerpbesluit “Vaststellen bebouwde kommen Midden-Delfland” is ter inzage gelegd in het kader van de zienswijzenprocedure. De ingediende zienswijzen zijn verwerkt in de “Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbesluit vaststellen bebouwde kommen Midden-Delfland”.
7
Mogelijkheid tot het stellen van vragen
De leden van de gemeenteraad worden in de gelegenheid gesteld om aan het college vragen te stellen over onderwerp(en) die niet op de agenda staan.
De vragen dienen ter verduidelijking van een actuele zaak of ter verkrijging van een opiniërend oordeel van het college(lid).
U wordt verzocht om de vraag minimaal 36 uur voorafgaande aan de vergadering via de griffie aan de Voorzitter te stellen.
8
Sluiting