link naar deze pagina

Commissie - 8 januari 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Schipluiden
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Knaap, N.C.

1
Opening
2
Spreekrecht algemeen
Voor onderwerpen die NIET op de agenda staan bestaat aan het begin van de vergadering een mogelijkheid om de commissie toe te spreken.

Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de commissie toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt.

De spreektijd is bepaald op maximaal 5 minuten per spreker. Bij meer dan 6 aanmeldingen kan de spreektijd per inspreker worden ingekort
3
Vaststellen van de agenda
4
Mogelijkheid tot het stellen van vragen door commissieleden
De leden van de commissie worden in de gelegenheid gesteld om aan het college vragen te stellen over onderwerp(en) die niet op de agenda staan. De vragen dienen ter verduidelijking van een actuele zaak of ter verkrijging van een opiniërend oordeel van het college(lid). U wordt verzocht om de vraag minimaal 36 uur voorafgaande aan de vergadering aan de griffie door te geven.
5
Overzichten (waaronder openstaande vragen en vaste onderwerpen)
De leden van de commissie worden verzocht om de bij hen levende vragen over een of meerdere onderwerpen minimaal 36 uur voorafgaande aan de vergadering door te geven aan de griffier.
Hiermee wordt bewerkstelligd dat de verantwoordelijk portefeuillehouder ter vergadering is en zich kan voorbereiden op beantwoording.
6
Voorstel Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) perceel Gaagweg 2a te Schipluiden
Portefeuillehouder S. Smit
De initiatiefnemer is voornemens zijn bestaande woning (kleiner dan 300m³) aan de Gaagweg 2a te verplaatsen en te vergroten tot 750m³. Het betreft een naoorlogse noodwoning die in verval is geraakt. Naast de te slopen woning is op het perceel een monumentale boerderij (Rijksmonument) aanwezig. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan. Ruimtelijk bestaat er geen bezwaar tegen de vergroting op het perceel. Door sanering van enkele erfbebouwing en herinrichting van het erf vindt een aanzienlijke kwaliteitsverbetering plaats. Medewerking kan worden verleend na het volgen van een uitgebreide procedure. Voor het starten van de procedure wordt u gevraagd een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te geven.
7
Voorstel Herstel exploitatieplan Centrumplan Den Hoorn 2016 naar aanleiding van de tussenuitspraak Raad van State
Portefeuillehouder W. Renzen - van Leeuwen
Op 3 oktober 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een (tussen)uitspraak op de beroepen gericht tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan voor het centrum van Den Hoorn (raadsbesluit 17 januari 2017). De Afdeling heeft de planologische bezwaren gericht tegen het verkeer en het parkeren afgewezen. In het bestemmingsplan zijn voldoende parkeerplaatsen opgenomen voor de nieuwe ontwikkelingen.

Wel heeft De Afdeling opgedragen om binnen een half jaar het exploitatieplan, dat hoort bij het bestemmingsplan, op enkele punten aan te passen en nader te motiveren. De Afdeling heeft hiertoe een bestuurlijke lus toegepast. De Algemene wet bestuursrecht biedt de bestuursrechter met dit instrument de gelegenheid om in een situatie die zich daartoe leent het bestuursorgaan in staat te stellen een gebrek aan een besluit te herstellen. Daarmee kan voorkomen worden dat het gehele besluit wordt vernietigd en opnieuw de procedure moet worden doorlopen.
In lijn met de uitspraak van de Afdeling legt het college een gewijzigd exploitatieplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor.
8
Voorstel vervolgstappen project Boerderij van de Toekomst
Portefeuillehouder S. Smit
Op 23 januari 2018 heeft de raad besloten inzake ons voornemen om grond aan te kopen in de Zuidbuurt (gemeente Vlaardingen) ten behoeve van het project “boerderij van de toekomst”.
Daarbij heeft u aangegeven dat u na een jaar kennis wilt nemen van de voortgang van dit project. Deze treft u aan in dit voorstel met daarbij een aantal door ons gewenste vervolgstappen.

In het afgelopen jaar is een ontwikkelgroep met verschillende gebiedspartijen aan de slag gegaan met het project ‘boerderij van de toekomst’. De ontwikkelgroep heeft een ambitiedocument opgesteld (zie bijlage). In dit document staan een aantal ambities en randvoorwaarden die volgens de ontwikkelgroep noodzakelijk zijn voor het vervolg van het project. De vervolgstappen zijn een marktverkenning en ondernemersconsultatie. Tijdens deze nieuwe fase zullen ook bestuurlijke gesprekken worden gevoerd met buurgemeenten over het project.
Naar aanleiding van de uitkomsten van deze nieuwe fase zal inzichtelijk worden of het project haalbaar is. Het college wil voor deze fase maximaal een jaar uittrekken en komen met de resultaten daarvan bij de raad terug.
9
Voorstel Communicatiebeleid 2018-2022
Portefeuillehouder S. Smit
Het huidige communicatiebeleid (2011)is aan een update toe vanwege ontwikkelingen op het gebied van communicatie en dienstverlening. Uitgangspunten van het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 en het Collegewerkprogramma 2018-2022 zijn hierin meegenomen.
Het doel van de communicatie van Midden-Delfland is vanuit een wederzijdse informatie-uitwisseling begrip te creëren bij de doelgroepen voor het gemeentelijke beleid en hen hierbij actief te betrekken. Het college informeert over het gemeentelijk beleid en zoekt – ook op basis van signalen uit de omgeving, bijvoorbeeld via social media, KCC en keukentafelgesprekken – actief de dialoog op. Gemeente wil dichtbij en aanspreekbaar zijn. Hiermee wordt bijgedragen aan een cultuur tussen inwoners en gemeente die is gebaseerd op vertrouwen. Een cultuur waar mensen zich betrokken en begrepen voelen.
10
Voorstel aanpassing Verordening op de Rekenkamer
Indiener Presidium
De vergoeding van de leden van de Rekenkamer is een bepaald percentage van de vergoeding voor de leden van de gemeenteraad Midden-Delfland. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Door een (landelijke) wijziging in de raadsledenvergoeding zou er sprake zijn van meer dan een trendmatige verhoging. Met wijziging van de percentages wordt het systeem van trendmatige verhogingen van de vergoeding van de leden van de Rekenkamer gehandhaafd.
Invoeringsdatum dient gelijkgesteld te worden met de invoeringsdatum wijziging raadsledenvergoeding, te weten 28 maart 2018.
11
Voorstel tot vaststelling Archiefverordening gemeente Midden-Delfland 2019
Portefeuillehouder S. Smit
De Archiefwet 1995 verplicht gemeenten om archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Uit de artikelen 30 en 32 van deze wet volgt dat het beheer van deze archiefbescheiden (en het toezicht daarop) wordt uitgeoefend op basis van een door de gemeenteraad vast te stellen verordening, de zogenoemde Archiefverordening. Onze huidige Archiefverordening uit 2014 is gebaseerd op een verouderd model van de VNG. In juli 2018 is dit model door de VNG laatstelijk geactualiseerd. Op basis van dit model is door het college de ‘Archiefverordening gemeente Midden-Delfland 2019’ opgesteld.
12
Voorstel Verordening bezwaarschriftencommissie
Portefeuillehouder A.J. Rodenburg
Er is een commissie ter advisering over de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de gemeenteraad, het college en de burgemeester: de bezwaarschriftencommissie.
De Verordening bezwaarschriftencommissie Midden-Delfland 2005 regelt de samenstelling en werkwijze.
In het voorliggende voorstel wordt u geadviseerd om de Verordening bezwaarschriftencommissie Midden-Delfland 2018 vast te stellen en de Verordening bezwaarschriftencommissie Midden-Delfland 2005 in te trekken. Met de vaststelling ervan wordt de Verordening in lijn met de huidige wet- en regelgeving en de praktijk gebracht.
13
Vaststellen verslagen vorige vergaderingen
13.a
Verslag vergadering 4 december 2018 (openbaar)
Door diverse deelnemers zijn opmerkingen gemaakt over de inhoud van dit verslag.
Deze opmerkingen zijn in onderzoek.
Mogelijk leidt een en ander tot een aanpassing van het verslag.
13.b
Verslag vergadering 4 december 2018 (besloten)
ADVIES: Geheim verklaren
14
Informatie van externe bestuursorganen
15
Sluiting van de vergadering