link naar deze pagina

Gemeenteraad - 23 april 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Schipluiden
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Rodenburg, A.J.

1
Opening van de vergadering
2
Regeling der Werkzaamheden
De gemeenteraad behandelt de ingekomen stukken, die in de periode van 19 maart 2019 tot en met 17 april 2019 bij de griffie is binnengekomen.
Lijst A: Ingekomen stukken van het college
Lijst B: Ingekomen stukken van derden
Lijst C: Beantwoording college op schriftelijke vragen Reglement van Orde artikel 42
2.A
Brieven van het college
Geactualiseerd per16 april 2019
2.B
Brieven van derden
Geactualiseerd per 16 april 2019
pdf 02 B RdW LIJST B mrt - april 2019.docx (188KB)
pdf B 028 VNG Lbrf 19-011.pdf (261KB)
pdf B 028 bijlage.pdf (138KB)
pdf B 029 VNG Lbrf 19-012.pdf (216KB)
pdf B 029 bijlage 1.pdf (225KB)
pdf B 029 bijlage 2.pdf (111KB)
pdf B 030 Gem Halderberge.pdf (93KB)
pdf B 030 motie.pdf (536KB)
pdf B 031 VNG Lbrf 19-014.pdf (165KB)
pdf B 031 bijlage.pdf (537KB)
pdf B 034 Aanbiedingsbrief start zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2020.pdf (562KB)
pdf B 034 A.1. Ontwerpbegroting MRDH 2020.pdf (5,8MB)
pdf b 034 A.2 Infographic MRDH concept ontwerp begroting 2020 in een oogopslag.pdf (1,9MB)
pdf B 034 A.3 Kadernota MRDH begroting 2020 getekend.pdf (1,5MB)
pdf B 035 Aanbiedingsbrief start zienswijze MRDH beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen.pdf (316KB)
pdf B 035 B.1 Ontwerp MRDH beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen.pdf (371KB)
pdf B 036 VNG Lbrf 19-013.pdf (128KB)
pdf B 037 SGH.docx (259KB)
pdf B 037 Stadsgewest Haaglanden Jaarrekening 2018.pdf (7,1MB)
pdf B 040 ROB.pdf (125KB)
pdf B 040 Adviesrapport ROB.pdf (1,9MB)
pdf B 041 VNG Lbrf 19-015.pdf (202KB)
pdf B 041 bijlage 1.pdf (277KB)
pdf B 041 bijlage 2.xls (1,7MB)
pdf B 042 Brf GR GGD en VT Haaglanden.pdf (261KB)
pdf B 042 Ontwerp Begrotingswijziging 2019 GGD.pdf (303KB)
pdf B 042 Ontwerp Begrotingswijziging 2019 VT.pdf (369KB)
pdf B 042 Ontwerp Begroting 2020.pdf (1,3MB)
pdf B 044 Prov ZH.pdf (4,1MB)
pdf B 044 Begrotingscirculaire 2020-2023.pdf (14,3MB)
pdf B 044 Gem finacieel toetsingskader GTK 2020 klein.pdf (12,8MB)
pdf B 047 VNG Lbrf 19-016.pdf (213KB)
pdf B 048 Aanbiedingbrf VRH.pdf (972KB)
pdf B 048 VRH Kaderbrief begroting 2020-2023.pdf (1,6MB)
pdf B 048 VRH ontwerp meerjarenbegroting 2020 - 2023.pdf (4,2MB)
pdf B 048 VRH Financieel jaarbericht 2018.pdf (2,2MB)
pdf B 048 VRH Accountantsverslag 2018.pdf (1,8MB)
pdf B 049 Aanbiedingsbrief MRDH.PDF (126KB)
pdf B 049 MRDH Accountantsrapport.PDF (999KB)
pdf B 049 MRDH Jaarstukken 2018.PDF (683KB)
pdf B 049 MRDH Controleverklaring.PDF (582KB)
pdf B 050 Aanb brf ODH.pdf (89KB)
pdf B 050 ODH Ontwerp begroting 2020.pdf (543KB)
pdf B 050 ODH Ontwerp jaarrekening 2018.pdf (981KB)
pdf B 051 LTO Noord over N468.pdf (1,2MB)
pdf B 052 Aanb brf Inkoopbureau H10.pdf (76KB)
pdf B 052 H10 Concept Begroting 2020.pdf (553KB)
pdf B 052 H10 Jaarstukken 2018.pdf (607KB)
pdf B 053 MKB Nederland.pdf (2,4MB)
pdf B 054 VNG Lbrf 19-017.pdf (134KB)
2.B.1
Brieven van derden (alleen voor raad toegankelijk)
Ingevolge de AVG (privacy-regels) zijn brieven van burgers met adresgegevens alleen toegankelijk voor de leden van de raad.
2.C
Beantwoording schriftelijke vragen RvO art 42
Op grond van het Reglement van Orde, artikel 39 kan de vragensteller, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering nadere inlichtingen vragen omtrent het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist.
2.C.1
Vraag de heer E.N.H. Roeling over funderingsproblematiek in Midden-Delfland
2.C.2
Vraag de heer F.J. van Lier over brandweerkazerne Maasland
2.C.3
Vraag de heer R.H.P. Ringeling over openabre verlichting
3
Spreekrecht voor belangstellenden
Bij dit agendapunt wordt de gelegenheid geboden om de raad toe te spreken. Het spreekrecht is beperkt tot de op deze agenda vermelde punten. Het woord kan niet worden gevoerd over:
• een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
• benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
• een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht indien deze kan of kon worden ingediend;
• de notulen, de lijst van ingekomen stukken en het vragenuur.

Agendapunten 5b tot en met 8 zijn onderwerp van het spreekrecht.

Zij die gebruik wensen te maken van het inspreekrecht, moeten dat melden bij de griffier, waartoe gelegenheid is tot voor de aanvang van de vergadering. De spreektijd is beperkt tot 5 minuten per spreker.
4
Vaststellen van de agenda
5
HAMERSTUKKEN
Behandeling in de commissie veronderstelt dat de gemeenteraad zonder nadere beraadslagingen een besluit ter zake kan nemen.
5.A
Vaststellen van de notulen vorige vergadering
5.B
Reactie op concept Strategische Agenda MRDH
Portefeuillehouder A.J. Rodenburg
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is verplicht om iedere raadsperiode een strategische agenda vast te stellen. Het proces hiertoe is in 2018 gestart met regionale bijeenkomsten voor bestuurders en raadsleden. Laatste onderdeel voorafgaand aan de vaststelling door het Algemeen Bestuur (AB) is de zienswijzenprocedure. Met bijgevoegde brief van het AB van de MRDH zijn de 23 gemeenteraden uitgenodigd te reageren.
De strategische agenda bestaat uit vier ambities. Als opbrengst van de regionale bijeenkomsten zijn binnen deze ambities 10 focuspunten vastgesteld. Dit zijn :
1) Vernieuwen economie:
a) In het bijzonder aandacht voor MBO en HBO bij arbeidsmarkt en onderwijs;
b) Actieve stimulering van innovatieve economie via fieldlabs, campussen en start-up
ondersteuning;
c) Het betrekken van midden- en kleinbedrijf bij economische vernieuwing.

2) Versterken van stad en omgeving:
a) Behoud van groene gebieden;
b) Werklocaties en bereikbaarheid als onderdeel van verstedelijking.

3) Verbeteren van de bereikbaarheid:
a) Het belang van OV-investeringen en de financiering daarvan;
b) OV als middel om in groeiende mobiliteitsbehoefte te voorzien;
c) Aansluiting van de strategische agenda op de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid.

4) Veranderen van energie:
a) Praktisch geschoolde banen bij de energietransitie;
b) Omvang van de energietransitie en de noodzaak van regionale samenwerking.

De Strategische Agenda is opgebouwd vanuit deze vier ambities. Per thema zijn doelen geformuleerd. Deze doelen zijn afgeleid vanuit de 10 focuspunten. Een toelichting op de beleidsdoelen is opgenomen onder het kopje ‘argumenten’.
Op de ambities en doelen kan een instemmende zienswijze worden afgeven. Voor deze zienswijze is een concept brief bijgevoegd
5.C
Voorstel Nota Grondbeleid 2019
Portefeuillehouder H.H.V. Horlings
Binnen de gemeentelijke begroting staan doelstellingen die het ruimtelijke beleid bepalen. Het gaat
hierbij over wonen, economische ontwikkeling, openbare ruimte/ infrastructuur, recreatie en natuur. Meer specifiek gaat het om het realiseren van woningbouw, het realiseren van werklocaties
(bedrijven-detailhandel-kantoren), versterking van de glastuinbouw, horeca en sociale voorzieningen gerelateerd aan onderwijs, zorg, sport en cultuur.
De Nota Grondbeleid vormt het beleidskader waarmee de gemeente sturing geeft aan de ruimtelijke ontwikkelingen. De huidige Nota Grondbeleid 2014 is vastgesteld in 2015. U herziet de Nota Grondbeleid volgens de financiële verordening eenmaal in de vier jaar.
Derhalve legt het college dit voorstel aan u voor.
6
Voorstel Samenwerkingsovereenkomst “Onderhoud en verbetering aan de N468 en de waterkering langs de Oostgaag”
Portefeuillehouder H.H.V. Horlings
In het ‘Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 Duurzaam vooruit!’ kreeg het college de opdracht om een advies over de overname van de N468 uit te brengen. De gemeenteraad vraagt hierbij de beheer- en onderhouds-lasten op de lange termijn in beeld te brengen. Eerder (7 november 2017) had de raad al een motie aangenomen over de N468.
Met de nu voorliggende raadsoplegger wordt de Samenwerkingsovereenkomst ‘Onderhoud en verbetering aan de N468 en de waterkering langs de Oostgaag in de gemeente Midden-Delfland’ aangeboden. Hiermee wordt voldaan aan de bovengenoemde bestuurlijke opdrachten. Gelijktijdig is een oplossing gevonden voor de transportproblematiek voor ondernemers langs de weg.
Het college stelt voor om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.
7
Voorstel 1e periodieke begrotingswijziging 2019
Portefeuillehouder H.H.V. Horlings
Het college biedt u volgens de Planning & Controlcyclus de 1e Periodieke Begrotingswijziging 2019 (P-BGW 2019-1) aan. Deze P-BGW 2019-1 is, rekening houdend met de mutaties voor mee- en tegenvallers, beleidskeuzes en bezuinigingen, sluitend. Onderdeel is de doorzetting van de forse stijging van de kosten voor de jeugdhulp. Wij stellen een bezuinigingsplan voor om een sluitende begroting 2019-2023 te realiseren. Het totale bezuinigingsplan wordt meegenomen bij de begroting 2020-2023. Het college stelt voor om:
• De 1e Periodieke Begrotingswijziging 2019 vast te stellen.
• In te stemmen de voorgestelde procedure om te komen tot een sluitende begroting 2020-2023.
7.1
Amendement
Ondertekend door de fracties CDA, OGP, VVD, D66 en ChristenUnie
8
Voorstel grexen per 1 januari 2019
Portefeuillehouder H.H.V. Horlings
De exploitatie van gronden is een bedrijfsmatige activiteit, waarbij de gemeente risico’s loopt. De risico’s zijn omvangrijk. Vanwege deze risico’s wordt de raad jaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken. Dit vindt plaats door het aanbieden van een jaarlijkse herziening. Ook wordt de risicoanalyse jaarlijks herzien. Alle grondexploitaties (grexen) zijn geactualiseerd naar de inzichten per 1-1-2019 en voorgelegd. Het college stelt voor om:
1. De (herzieningen van de) grondexploitatieberekeningen Lookwest-Noord, bedrijfsterreintjes Hooipolder, Keenenburg V, Kreekzone, Commandeurspolder IV, Centrum Den Hoorn, Maaslandse Dam en Vastgoedzone met prijspeildatum 1-1-2019 vast te stellen;
2. In de jaarrekening 2018 winst- en verliesneming op Centrum Maasland, Lookwest-Noord en Spreeuwenest te verwerken.
3. In te stemmen met de nieuw te openen grondexploitatie Woudselaan.
4. Geheimhouding op te leggen op de risicoanalyse behorende bij dit raadsvoorstel (bijlage 3 en 3a) en de achterliggende stukken bij de projecten (bijlagen 4 t/m 13);
9
Mogelijkheid tot het stellen van vragen
De leden van de gemeenteraad worden in de gelegenheid gesteld om aan het college vragen te stellen over onderwerp(en) die niet op de agenda staan.
De vragen dienen ter verduidelijking van een actuele zaak of ter verkrijging van een opiniërend oordeel van het college(lid).
U wordt verzocht om de vraag minimaal 36 uur voorafgaande aan de vergadering via de griffie aan de Voorzitter te stellen.
10
Sluiting