link naar deze pagina

Commissie - 12 februari 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Schipluiden
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Snethlage-Barnard, E.C.

1
Opening
2
Spreekrecht algemeen
Voor onderwerpen die NIET op de agenda staan bestaat aan het begin van de vergadering een mogelijkheid om de commissie toe te spreken.

Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de commissie toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt.

De spreektijd is bepaald op maximaal 5 minuten per spreker. Bij meer dan 6 aanmeldingen kan de spreektijd per inspreker worden ingekort
3
Vaststellen van de agenda
4
Mogelijkheid tot het stellen van vragen door commissieleden
De leden van de commissie worden in de gelegenheid gesteld om aan het college vragen te stellen over onderwerp(en) die niet op de agenda staan. De vragen dienen ter verduidelijking van een actuele zaak of ter verkrijging van een opiniërend oordeel van het college(lid). U wordt verzocht om de vraag minimaal 36 uur voorafgaande aan de vergadering aan de griffie door te geven.
5
Diverse overzichten
De leden van de commissie worden verzocht om de bij hen levende vragen over een of meerdere onderwerpen minimaal 36 uur voorafgaande aan de vergadering door te geven aan de griffier.
Hiermee wordt bewerkstelligd dat de verantwoordelijk portefeuillehouder ter vergadering is en zich kan voorbereiden op beantwoording.
5.1
Overzicht van ingediende vragen vanuit de comissie
Het commissielid zal de vraag in de vergadering stellen.
De portefeuillehouder zal vervolgens reageren.
6
Voorstel Herstel exploitatieplan Centrumplan Den Hoorn 2016 naar aanleiding van de tussenuitspraak Raad van State
Portefeuillehouder W. Renzen - van Leeuwen
Op 3 oktober 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een (tussen)uitspraak op de beroepen gericht tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan voor het centrum van Den Hoorn (raadsbesluit 17 januari 2017). De Afdeling heeft de planologische bezwaren gericht tegen het verkeer en het parkeren afgewezen. In het bestemmingsplan zijn voldoende parkeerplaatsen opgenomen voor de nieuwe ontwikkelingen.
Wel heeft De Afdeling opgedragen om binnen een half jaar het exploitatieplan, dat hoort bij het bestemmingsplan, op enkele punten aan te passen en nader te motiveren. De Afdeling heeft hiertoe een bestuurlijke lus toegepast. De Algemene wet bestuursrecht biedt de bestuursrechter met dit instrument de gelegenheid om in een situatie die zich daartoe leent het bestuursorgaan in staat te stellen een gebrek aan een besluit te herstellen. Daarmee kan voorkomen worden dat het gehele besluit wordt vernietigd en opnieuw de procedure moet worden doorlopen.
In lijn met de uitspraak van de Afdeling legt het college een gewijzigd exploitatieplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor.
6.1
TER INFO: OUDE STUKKEN UIT RAAD 22-01-2019 voorstel herstel exploitatieplan Centrumplan Den Hoorn
Ter informatie zijn de documenten, behorende bij het niet behandelde agendapunt raad 22-01-19, op deze plaats ingevoegd.
7
Voorstel plan van aanpak kostenbeheersing Jeugdhulp Midden-Delfland
Portefeuillehouder H.H.V. Horlings
Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten is er sprake van een landelijke tendens van kostenstijging. Hoewel deze stijging zich in Midden-Delfland tot voor kort slechts in beperkte mate voordeed, is ook in onze gemeente sinds medio 2018 een forse stijging zichtbaar.
Dit is aanleiding geweest om een lokaal plan van aanpak te ontwikkelen gericht op kostenbeheersing. Het voorliggende lokale plan van aanpak beoogt, in samenhang met de regionale inspanningen op dit terrein (H10 Inkoopbureau), en de implementatie van de nieuwe systematiek van resultaatbekostiging, de kosten van de jeugdhulp substantieel terug te brengen.
Daartoe richten de maatregelen in het plan van aanpak zich op:
• Het terugbrengen van het aantal kinderen en de tweedelijns jeugdhulp door middel van een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit van het Maatschappelijk Team;
• Het gelijktijdig investeren in het versterken van de preventieve werking van de voorliggende voorzieningen, door het maken van sluitende afspraken met ketenpartners, signaleerders en vrije verwijzers. Dit met als oogpunt instroom in de tweedelijnszorg te voorkomen;
• Eenmalige investeringen in de kwaliteit van de dienstverlening. Enerzijds betreft het hierbij scholing van professionals. Anderzijds zetten wij stappen in het verbeteren van ondersteunende systemen die de professionals faciliteren in het kind- en gezinsgericht werken. In dit kader onderzoeken wij ook welke consequenties de implementatie van de nieuwe bekostigingssystematiek heeft voor de inrichting van onze ICT-infrastructuur.
De totale kosten voor de realisatie van het Plan van Aanpak bedragen € 315.000. Met een deel van deze kosten is in het kader van de aangekondigde invoering van resultaatgerichte bekostiging al rekening gehouden in de begroting 2019. Het resterende benodigde bedrag van € 250.000 voor 2019 kan ten laste worden gebracht van de Algemene Reserve via begrotingswijziging 2-2019.
8
Voorstel vaststellen bebouwde kommen gemeente Midden-Delfland
Portefeuillehouder H.H.V. Horlings
Op grond van artikel 20a lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 3.21 lid 3 en 4.1 onder a van de Wet Natuurbescherming worden de grenzen van de bebouwde kommen van een gemeente vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad. De raad heeft op 27 maart 2007 voor het laatst de komgrenzen van Maasland, Schipluiden en Den Hoorn vastgesteld.
Het voorstel is om de bebouwde komgrenzen van Den Hoorn, Schipluiden, Maasland aan te passen aan de ruimtelijke ontwikkelingen sinds 2007 en deze te laten vaststellen door de gemeenteraad. Het besluit beoogt daarmee de verkeersveiligheid op verschillende locaties binnen de gemeente te verbeteren door de grenzen van de bebouwde kom aan te passen aan de feitelijke en gewenste verkeerssituatie. Het ontwerpbesluit “Vaststellen bebouwde kommen Midden-Delfland” is ter inzage gelegd in het kader van de zienswijzenprocedure. De ingediende zienswijzen zijn verwerkt in de “Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbesluit vaststellen bebouwde kommen Midden-Delfland”.
9
Voorstel intrekken enkele besluiten inzake Wet Voorkeursrecht Gemeenten
Portefeuillehouder A.J. Rodenburg
Vanaf 2003 heeft de gemeenteraad op verschillende percelen in Midden-Delfland een voorkeursrecht gevestigd. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van deze gevestigde voorkeursrechten inmiddels, door tijdsverloop, van rechtswege is komen te vervallen. Uitzondering hierop vormt nog een achttal voorkeursrechten, waarvan voor vijf geldt dat niet langer een belang van vestiging bestaat. Deze vijf voorkeursrechten kunnen derhalve door uw raad worden ingetrokken.
10
Voorstel opheffing geheimhouding diverse stukken
Portefeuillehouder A.J. Rodenburg
De fractie van De Mijn Partij diende tijdens de begrotingsbehandeling in 2017 (november 2017 voor de begroting van 2018) een motie in. De motie is ingetrokken na een toezegging dat de motie zou worden opgepakt. De essentie is dat de oproep wordt gedaan om te voorkomen dat onnodig geheimhouding blijft rusten op documenten die in commissie en raad zijn behandeld.
In de opgestelde lijst is te zien in welke gevallen dit al wel is gebeurd of automatisch zal gebeuren. In het document staat aangegeven wanneer er geen reden is om de geheimhouding in stand te houden. De raad wordt geadviseerd in die gevallen de geheimhouding op te heffen.
Verslagen van de commissie worden niet door de raad vastgesteld. Die geheimhouding kan alleen door de commissie worden opgeheven. Op de lijst staan meerdere commissieverslagen, drie daarvan kunnen wat het college betreft openbaar worden. Het is dus echter aan de commissie om daarover te besluiten.
11
Brief college over Verslag Leerplicht 2018
Portefeuillehouder W. Renzen – van Leeuwen
Op verzoek van fractie CDA geagendeerd.
Reden:
Als CDA vinden wij het opvallend dat er staat beschreven dat door de goede resultaten van de leer/werkstraf “Halt Spijbelen” sprake is van minder verzuim, terwijl de cijfers laten zien dat er in 2017-2018 juist sprake is van een forse toename bij het signaal verzuim. Daarnaast zien we dat er in het afgelopen jaar maar twee keer “Halt Spijbelen” is opgelegd en dat dit niet kan worden opgelegd wanneer er sprake is van achterliggende problematiek. Dit verbaast ons ten zeerste. De forse toename bij het signaal verzuim lijkt haaks te staan op de goede resultaten van “Halt Spijbelen”.
Wij stellen het erg op prijs wanneer het college hier een nadere toelichting/uitleg bij kan geven.
12
Stichting Groenfonds Financiële stukken
Portefeuillehouder S.Smit
Op verzoek van fractie CDA geagendeerd
Toelichting fractie CDA:
Midden Delfland is de gemeente die het gebied Midden Delfland (Hof van Delfland) moet koesteren voor ook eigen bestaansrecht. Het Groenfonds is een bijzonder middel om dit gebed mooi te houden met zaken in het buitengebied die anders minder aandacht zouden krijgen, denk aan onderhoud erven, oude boerderijen, wandelroutes door weilanden, weidevogels, e.d.
Een aantal van onze buurgemeenten dragen daar aan bij via het Groenfonds omdat hun inwoners ook gebruik maken van dit bijzondere landschap.

Het CDA dankt het college voor het antwoord op de door haar gestelde vragen, maar vindt het resultaat wat mager. Er wordt in het antwoord gesproken over enkele jaren al praten over deelname aan de stichting en nu een voor alsnog eenmalige deelname van boeren uit Oude Leede zonder bijdrage van hun gemeente. Het CDA wil graag weten waarom de gemeente Pijnacker/Nootdorp nog niet bijdraagt en hoe het college verder druk blijft uitoefenen voor een bijdrage. Graag dan met data wanneer er voor het laatst over gesproken is en een proces doorkijk hoe dit verder aangepakt wordt. Daarbij gaat het niet uitsluitend om de geldelijke bijdrage, maar door een bijdrage committeert Pijnacker-Nootdorp zich aan het landschap van Midden Delfland waar steeds meer inwoners van Pijnacker-Nootdorp gebruik van maken.
13
Vaststellen verslag vorige vergadering d.d. 8-1-2019
14
Informatie van externe bestuursorganen
14.a
MRDH Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat d.d. 13-02-2019
Vertegenwoordigers namens de gemeenteraad Midden-Delfland:
Leden:
E.C. Snethlage-Barnard
A.J. Gebben

Plaatsvervangende leden:
T.A. Buitelaar
D. Langeveld


14.b
MRDH Adviescommissie Vervoersautoriteit d.d. 13-02-2019
Vertegenwoordigers namens de gemeenteraad Midden-Delfland:
Leden:
T.A. Buitelaar
D. Langeveld

Plaatsvervangende leden:
E.C. Snethlage-Barnard
A.J. Gebben
15
Sluiting van de vergadering