link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 mei 2018

Locatie: nvt
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: nvt
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van 1 t/m 31 mei 2018.
Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS

1
Audit: Aankondiging onderzoek garanties en leningen NH (C-agenda M&F 18 juni 2018)
2
Mobiliteit: Aanwijzen golfbaanvariant als voorkeursalternatief (A-agenda M&F 21 juni 2018)
3
Mobiliteit: Kwartaalrapportage Q1 2018 OV loket (C-agenda M&F 18 juni 2018)
4
Bestuur: Brief CdK inz. wijzigen nevenfunctie (neerleggen voorzitterschap van RvT Verwey-Jonker Instituut(C-agenda EEB 18-6-2018)
5
Integriteit: Brief GS aan PS inz. Voorstel Versterking Kwaliteit en integriteit lokaal bestuur : ondersteuningsteam bestuurlijke weerbaarheid en ondermijning (c-agenda EEB 18-6-2018)
6
Mobiliteit: Onderhoud veerdammen, havens, bruggen en vaargeulen Waddeneilanden (C-agenda M&F 18 juni 2018)
7
Duurzaamheid: brief GS aan PS inz. Reisvoornemen gedeputeerde Van der Hoek naar Duitsland en Denemarken in het kader van de Hansa Green Tour (C-agenda EEB 18 juni 2018).
8
Media: Statenvoordracht adviesaanvraag nieuwe zendmachtiging Stichting RTV NH (A-agenda EEB 18 juni 2018).
9
Milieu: Vaststelling VTH-Uitvoeringsprogramma 2018 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (C-agenda NLWM 25-06-2018)
10
Natuur: Realisatie compensatieverplichting TAQA (C-agenda NLWM 25-06-2018)
11
Recreatieschappen: Voordracht Zienswijzen 2018 financiële stukken recreatieschappen (A-agenda EEB 18 juni 2018).
12
Subsidies Algemeen: Voordracht Actualisatie Evaluatiekader Subsidies (A-agenda EEB 18 juni 2018).
13
Water/Natuur: Beantwoording openstaande toezegging over beschikbaarheid open data over bodemdaling (C-agenda NLWM 25-06-2018)
14
Water: Meekoppelkansen dijkversterking Marken (C-agenda NLWM 25-06-2018)
15
Audit: Concept-besluitenlijst Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer (C-agenda M&F 18 juni 2018)
16
Bibliotheek: Jaarverslag 2017 van Probiblio (c-agenda EEB 18-6-2018)
17
Mobiliteit: Voortgangsrapportage programma centrale bediening kunstwerken (C-agenda M&F 18 juni 2018)
18
Mobiliteit: WOB-verzoek inzake project Duinpolderweg (C-agenda M&F 18 juni 2018)
19
Kaderbrief 2019 (alle commissies en PS 09-07-2018)
20
Landbouw/Natuur: Programma Natuurinclusieve landbouw (B-agenda NLWM 25-06-2018)
21
Heel PS: Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 15 (c-agenda M&F en EEB 18-6, NLWM en R&W 25-6-2018)
22
Bestuur: Brief GS aan PS inz. Wob verzoek overeenkomst Berenschot herindeling Gooi- en Vecht (c-agenda EEB 24-5-2018)
23
Duurzaamheid: Brief GS aan PS inz. ondertekenen Green Deal Circulair Inkopen 2.0 (c-agenda EEB 24-5-2018)
24
Financiën: budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming 2018 (04) (C-agenda M&F 18 juni 2018)
25
Landbouw: Ophoging subsidieplafond POP3-regeling Jonge landbouwers (C-agenda NLWM 28-05-2018)
26
Milieu/Grond: Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Noord-Holland. Jaarrekening en Jaarverslag 2016 (C-agenda NLWM 28-05-2018 (leidend) en M&F 18-06-2018)
27
Natuur: Wob-verzoek inzake Blaricum aan zee (C-agenda NLWM 28-05-2018)
U treft de bijbehorende stukken via: https://www.noord-holland.nl/Loket/Verzoek_om_informatie_Wob/Wob_verzoeken_2018/Wob_verzoek_Blaricum_aan_Zee_15_mei_2018
28
Ruimte: Concept ontwerp omgevingsvisie PNH 2050 (B-Agenda R&W 28 mei 2018)
29
Water/Natuur/Landbouw: Memo en verslag met terugblik 3-daags werkbezoek Statencommissie NLWM over Bodemdaling 11 t/m 13 april 2018 (B-agenda NLWM 28-05-2018)
30
Duurzame energie: brief GS aan PS inz. Actualiteiten rondom interbestuurlijk programma klimaat en energieakkoord en regionale energie- en klimaatstrategieën (c-agenda EEB 24-5-2018en R&W 28-5-2018))
31
Mobiliteit: NIEUWE VERSIE Verbinding A8 A9 opmaat... (B-agenda M&F 17 mei en 21 juni 2018)
De op 26/4 gepubliceerde versie van de brief bij onderstaande stukken bevatte een fout en is daarom verwijderd en opnieuw gepubliceerd.
32
Mobiliteit: Toezegging 2287 Afschrift brief aan gemeente Heiloo ARO advies (C-agenda M&F 17 mei 2018)
33
Economie: Brief GS aan PS inz. Regionaal convenant werklocaties West-Friesland (c-agenda EEB 24-5-2018).
34
Mobiliteit: Concept Perspectief Fiets (B-agenda M&F 17 mei 2018)
35
Mobiliteit: Goederenvervoer over water (C-agenda M&F 17 mei 2018)
36
Mobiliteit: Zienswijze concept-kabinetsbesluit NSL 2018 met Atslag A9 als Casus (C-agenda M&F 18 juni 2018)
37
Monumenten: Brief GS aan PS inz. definitieve herijking van het provinciaal erfgoedregister in de gemeente Medemblik (c-agenda EEB 24-5-2018).
38
Recreatieschappen: Agenda vergadering Algemeen Bestuur recreatieschap Spaarnwoude 24-05-2018 (c-agenda EEB 24-5-2018)
39
Water/Natuur: Startnotitie provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer (C-agenda NLWM 28-05-2018)
40
Duurzaamheid: Brief GS aan PS inz. aansluiten bij Statiegeldalliantie (Motie 8-2018):
Voorstel voor behandeling: aan Presidium voorstellen de motie als afgedaan te beschouwen (normaal worden afdoening van moties op de B-agenda van de commissies gezet; gelet echter op de inhoud van de motie (aansluiten bij statiegeldalliantie) en het positieve antwoord van GS wordt nu volstaan met plaatsing op de c-agenda).
41
Economie: Brief GS aan PS inz. jaarverslag RON 2017 (B-agenda EEB 24 mei 2018).
42
Economie: Brief GS aan PS inz. detailhandelbeleid 2018-2022 gemeente Amsterdam (c-agenda EEB 24-5-2018)
43
Natuur: verzoek uitstel reactie GS initiatiefvoorstel PvdD "Groen doet kinderen goed" (A-agenda NLWM 24-09-2018)
44
Mobiliteit: Veiligheid provinciale wegen (C-agenda M&F 18 juni 2018)
45
Arbeidsmarkt: Brief GS inz. Eindrapportage 200banenplan 2017 en verlenging 2018 (C-agenda EEB 24-5-2018)
46
Bestuur: Jaarverslag integriteit 2017 (C-agenda EEB 24-5-2018)
47
Milieu: Eerlijk over vliegen (C-agenda NLWM 28 mei 2018)
48
Water/Bodem: Brief GS aan PS. Naar een programma bodemdaling veenweidegebieden: "Het spoorboekje 2018-2019" (B-agenda NLWM 28-05-2018)
49
Recreatieschappen: financiele stukken recreatieschap Spaarnwoude (A-agenda EEB 18-6-2018)
50
Ruimte: Reactie Noordkop gemeenten op proces vaststelling omgevingsvisie PNH2050 (C-Agenda commissie R&W 31 mei 2018)
08/05 brief verwisseld, wijziging: In de laatste alinea werd per abuis gesteld dat brief was opgesteld namens de gemeenten in "Noord-Holland Noord". Dit is echter niet het geval, het gaat uitsluitend om de "Noordkop gemeenten" .
51
Mobiliteit: Motie Schagen Burgervlotbrug (C-agenda M&F 17 mei 2018)
52
Recreatieschappen: financiele stukken Plassenschap Loosdrecht (A-agenda EEB 18-6-2018)
53
Recreatieschappen: financiele stukken Groengebied Amstelland (A-agenda EEB 18-6-2018)
54
Recreatieschappen: financiele stukken recreatieschap Twiske -en Waterland (A-agena EEB 18-6-2018).
55
Ruimte: OV knooppunten Monitor (C-Agenda R&W 31-05-2018)
56
Ruimte: Wijziging tenaamstelling omgevingsvergunning spuisluis (C-Agenda R&W 31-05-2018)
57
Ruimte: Wijzigingsbesluit tracé Middenmeer-Westwoud PIP (C-Agenda R&W 31-05-2018)