link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 19 april 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 17:10
Voorzitter: Nicole van der Waart
Toelichting: I.v.m. de maatregelen omtrent het Corona-virus is deze commissievergadering online in een digitale vergaderomgeving.
Leden van de commissie krijgen hiervoor een aparte uitnodiging met vergaderlink.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via https://noord-holland.stateninformatie.nl
Ook is het mogelijk om online in te spreken in de vergadering. Het is ook mogelijk een schriftelijke bijdrage vooraf te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A-agenda of B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan uiterlijk tot de voorafgaande werkdag (vrijdag 16 april tot 15.00 uur).
Wilt u inspreken over een onderwerp aangaande Natuur, Landbouw, Water of Recreatie dan kunt u zich aanmelden bij commissieadviseur Susanne Neeskens: neeskenss@noord-holland.nl
Wilt u inspreken over een onderwerp aangaande Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu dan kunt u zich melden bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: boheemenm@noord-holland.nl

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (120.9MB)
Algemene documenten:

1 09:30
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
3 09:35
Inspreekhalfuur
4
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter (Omgevingsdiensten Noord-Holland Noord (NHN) en Flevoland & Gooi en Vechtstreek (FGV)
5
B-agenda Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu
5.a 10:05
RIVM briefrapport Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek IJmond
Het RIVM voert in opdracht van de provincie en van de IJmondgemeenten gezondheidsonderzoek uit in de regio IJmond. Het RIVM briefrapport “Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek IJmond” bevat de tussentijdse resultaten met betrekking tot twee onderwerpen van het gezondheidsonderzoek, te weten luchtkwaliteit en inhaleerbare fractie op ervaren (on)gezonde dagen en acute gezondheidsklachten.
5.a.1
teksten insprekers
5.b 11:35
VTH bij provinciale bedrijven inclusief bijlage TATA/Harsco
Het college van Gedeputeerde Staten informeert voorafgaand aan iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals
5.c 12:00
Uitvoeringsplan 2021 Schone Lucht Akkoord (C naar B-verzoek PvdD)
De provincie werkt aan een schonere lucht. Dat kunnen we niet alleen. Luchtkwaliteit houdt zich namelijk niet aan grenzen. Daarom ondertekende Noord-Holland op 13 januari 2020 samen met het Rijk, gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord (SLA). De ondertekenaars spraken met elkaar af om maatregelen uit te voeren binnen thema’s en sectoren die in het SLA benoemd zijn. Hiertoe wordt door iedere deelnemer jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld. Het eerste uitvoeringsplan van de provincie Noord-Holland in het kader van het SLA is het Uitvoeringsplan 2021.
6 12:30
Rondvraag portefeuille dhr. Olthof (Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu) en schorsing voor BOT-overleg, pauze en technische briefing
7 12:45
BOT-overleg 80% versie visie recreatie & toerisme
8 13:20
pauze
9 13:50
Technische Briefing Groen Kapitaal
10
Rondvraag portefeuille dhr. Loggen (Water, WED, CPMR)
11
A-agenda Natuur
11.a 14:25
(Stikstof) Strategie Noord-Hollandse aanpak stikstofproblematiek (A-agenda NLG 19-04-2021)
Het college informeert Provinciale Staten over de Noord-Hollandse aanpak stikstofproblematiek voor 2021-2022 en verzoekt Provinciale Staten om de in de aanpak genoemde doelen voor daling stikstofdepositie vast te stellen. Hiermee werkt provincie Noord-Holland aan natuurherstel en economische ontwikkeling. De aanpak is gericht op het realiseren van de stikstofreductiedoelstellingen in de Wet stikstofreductie en natuurversterking.
12
B-agenda Natuur
12.a 15:55
Natuur: Discussienota kruidenrijk Grasland van ChristenUnie (B-agenda NLG 19-02-2021)
13
Rondvraag portefeuille mw. Rommel (Natuur, Landschap, Grond, Bodemdaling, PAS)
14
B-agenda Landbouw
14.a 16:25
Discussienota Geitenhouderij Enkhuizen (PvdD)
15
Rondvraag portefeuille mw. Zaal (Landbouw, visserij, recreatie, toerisme, dierenwelzijn)
16
Sluiting
17
C-agenda Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu
17.a
Gezondheid: Ingekomen mail (aan GS, ter kennisname aan PS), Onze dierbare zoon is zojuist door de bedwelmende kankerverwekkende kookslucht richting zijn weer eerste autorijles (Corona).... (C-agenda NLG 19-04-2021)
Deze mail is gericht aan GS en is ter kennisname aan de griffie en alle Statenleden gestuurd. De gegevens van de afzender en privé mailadressen uit de c.c. zijn gepubliceerd bij de ingekomen stukken burgers met NAW gegevens.
17.b
Beslissing op bezwaar inzake Gevolgen activiteiten Tata Steel
Er is een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om documenten inzake -kort samengevat- toezicht op de inrichtingen van Tata Steel IJmuiden en de gevolgen voor milieu en gezondheid, op 27 augustus 2020 gedeeltelijk toegewezen. Het daarop ingediende bezwaar is nu gedeeltelijk gegrond verklaard. Zie voor de besluiten www.noord-holland.nl/Loket/Wob\_verzoek en www.noord-holland.nl/Loket/Bezwaar\_en\_klachten/Bezwaar\_maken
17.c
Uitvoeringsplan 2021 Schone Lucht Akkoord (C- naar B-verzoek PvdD, zie B-agendapunt 5c)
17.d
Milieu: Ingekomen mail Ontsluiting WFO terrein, Zwaagdijk (C-agenda M&B- leidend - en EFB 22-03-2021 en C-agenda NLG 19-04-2021)
17.e
Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Ingekomen mail nieuwsbrief OD NZKG bestuur maart 2021
17.f
Ruimte / Milieu - VTH: Wob-besluit inzake Subsidieverstrekking motorcrossterrein (C-agenda RWK (leidend) 19-04-2021 & NLG 19-04-2021)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is in beginsel openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
17.g
Leefbaarheid: Ingekomen mail Geen F 35 naar Volkel; wel economische impuls havensteden
17.h
Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Nieuwsbrief OD IJmond 2-2021
17.i
Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Nieuwsbrief OD NHN april 2021
18
C-agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof (PAS)
18.a
Faunabeheerplan: Definitief goedkeuringsbesluit Faunabeheerplan Damhert 2020-2026 (C-agenda NLG 19-04-2021)
Provincie Zuid-Holland heeft ingestemd met het op 20 oktober 2020 goedgekeurde Faunabeheerplan Damhert 2020-2026, behoudens de door Provincie Noord-Holland gemaakte uitzondering van de beheerperiode. De goedkeuring van het Faunabeheerplan Damhert 2020-2026 is daarmee definitief geworden en wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Het besluit tot goedkeuring treedt de dag na publicatie in werking en de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland kan de uitvoering van dit faunabeheerplan ter hand nemen.
18.b
Natuur: Brief spanningen rond het natuurbeleid (C-agenda NLG 19-04-2021)
18.c
Natuur: Investeringsbudget Landschapsversterking (C-agenda NLG 19-04-2021)
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ is opgenomen dat provincie Noord-Holland een Landschapsfonds instelt van €10,3 miljoen. Doel van het Landschapsfonds is het landschap te versterken en de toegankelijkheid van het landschap te verbeteren voor bewoners en recreanten. In een brief aan Provinciale Staten wordt toegelicht hoe wij de middelen van het Landschapsfonds willen inzetten en dat wij de naam wijzigen in Investeringsbudget Landschapsversterking.
18.d
Mobiliteit / Natuur: Brief Duinstichting gevaarlijke situatie fietspaden door zandverstuiving (C-agenda NLG 19 april & M&B 22 april 2021)
18.e
Natuur: Natuurnetwerk Nederland Waterland-Oost (C-agenda NLG 19-04-2021)
Om de biodiversiteit te vergroten, wil de provincie Noord-Holland een versnelling aanbrengen in de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland. Om tot die versnelling te komen, is vorig jaar besloten om het instrument van volledige schadeloosstelling bij grondverwerving ruimhartiger toe te passen. Met dit aanvullend besluit wordt het gebruik van volledige schadeloosstelling ook mogelijk in Waterland-Oost. Dit biedt agrariërs de mogelijkheid voor een bedrijfsverplaatsing uit het NNN naar een plek met meer toekomstperspectief voor de voortzetting van hun agrarisch bedrijf. In Waterland-Oost ontstaat daarmee meer ruimte voor de natuur.
18.f
Natuur: Optimalisatie begrenzing NNN (C-agenda NLG 19-04-2021)
Om de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te versnellen voert de provincie een optimalisatie van de begrenzing van het NNN uit. Hierbij is de begrenzing gecontroleerd op kaartfouten, ecologische betekenis en realisatieperspectief. Met bijgaand ‘voornemen tot herbegrenzing’ wordt op 27 locaties nieuwe NNN begrensd en tegelijk op 26 locaties NNN ontgrensd. Zowel de begrenzingen als ontgrenzingen bedragen circa 150 hectare, waardoor het NNN in omvang gelijk blijft, maar de ecologische kwaliteit en de realisatiesnelheid verbeteren. Gelijktijdig wordt de begrenzing van het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) waar sprake is van landschappelijke eenheden hierop aangepast.
18.g
Natuur: Brief Stichting Behoud Waterland realiseren NAtuurdoelen (C-agenda NLG 19-04-2021)
19
C-agenda Water, Water als Economische Drager, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR/Comié van de Regio's)
19.a
Water: Beheerautoriteit Waddenzee (C-agenda NLG 19-04-2021)
In 2020 is de beheerautoriteit Waddenzee van start gegaan. Er ligt nu een brief met daarin de stand van zaken. Met de komst van de Beheerautoriteit wordt er gewerkt aan het bevorderen en versterken van de samenhang van natuur-, vis- en waterbeheer, met als doel de natuurkwaliteit van de Waddenzee te verbeteren. Opdrachtgevers van de Beheerautoriteit zijn de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland.
19.b
Water: Uitvoeringsregeling kleine pleziervaart (C-agenda NLG 19-04-2021)
De uitvoeringsregeling beoogt een bijdrage te leveren aan het oplossen van knelpunten in het netwerk voor de kleinere pleziervaart. Meer bruggen en duikers kunnen hierdoor doorvaarbaar gemaakt worden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van de positie van de Provincie Noord-Holland als belangrijke watersportprovincie.
19.c
Water: Brief aan PS van kopgroep NOVI (C-agenda NLG 19-04-2021)
19.d
Water: Aanwijsbesluit zwemlocaties 2021 (C-agenda NLG 19-04-2021)
Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater aan. Hierbij wordt rekening gehouden met het te verwachten aantal zwemmers, de kwaliteit van het water en de veiligheid van de zwemlocaties. Voor zwemseizoen 2021 worden 153 locaties aangewezen. Ten opzichte van 2020 zijn er 2 nieuwe locaties. Dit zijn de locaties Uitdam Noord en Hemmeland Strand 4 in Waterland.
19.e
Water: Brief GS inzake participatie en communicatie Ambitieprogramma ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn Amsterdam (C-agenda NLG 19-04-2021)
19.f
Water: Brief opsomming activiteiten Noord-Holland burgerparticipatie aangaande dijkplaatsen (C-agenda NLG 19-04-2021)
20
C-agenda Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn
20.a
Recreatie: Open brief OR Recreatie Midden Nederland (C-agenda NLG 19-04-2021)
20.b
Landbouw: Brief schoon schip in Polder Waard Nieuwland (C-agenda NLG 19-04-2021)
20.c
Landbouw: Wijziging subsidieplafond 2020 POP3-Noord-Holland onderdeel Jonge landbouwers (C-agenda NLG 19-04-2021)
GS hebben het subsidieplafond voor de openstelling van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) onderdeel Jonge landbouwers uit 2020 gewijzigd van € 40.000,- naar € 265.000,-. Door deze verhoging kan aan alle positief beoordeelde aanvragen subsidie worden verleend.
20.d
Recreatie: Brief Voortgang proces toekomstige samenwerking Recreatieschappen (C-agenda NLG 19-04-2021)
21
C-agenda Algemeen
21.a
MRA: Maandelijks MRA Raads en Statenleden Bericht - editie 47 (C-agenda EFB en M&B 22-3-2021 en RWK en NLG 19-4-2021)
21.b
Alle commissies: Brief GS aan PS inz. Strategische samenwerkingsagenda provincie Noord-Holland en regio Gooi en Vechtstreek (C-agenda van alle commissies in april)
Met dit besluit wordt de samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek bestuurlijk bevestigd. Daarmee zetten regio en de provincie een stap verder in het traject van het meer regionaal werken. In deze regionale samenwerkingsagenda (RSA) stellen Regio en provincie bepaalde thema’s centraal zoals benoemd in bijvoorbeeld het provinciale coalitieakkoord en de eigen Gooi en Vechtstreek agenda. We onderschrijven hiermee dat we de benoemde thema’s belangrijk vinden, en hierop (intensiever) gaan Strategische samenwerkingsagenda provincie Noord-Holland en Regio Gooi en Vechtstreek samenwerken. Daarnaast verstevigt het de samenwerking. In de RSA zijn onderwerpen opgenomen die zonder de betrokkenheid van de provincie niet of minder goed van de grond komen. De RSA is daarmee in feite een concretisering van afspraken die we met de regio hebben gemaakt over de uitwerking van de provinciale Omgevingsvisie. Hierin is de RSA benoemd als instrument.
21.c
(heel PS) Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 48 (alle commissies april 2021)