link naar deze pagina

PS-vergadering - 11 december 2023

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Live volgen of terugkijken kan via: [https://noord-holland.stateninformatie.nl](https://noord-holland.stateninformatie.nl/)
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Kondigt u vanwege beperkt aantal plaatsen op de tribune uw komst s.v.p. vooraf aan bij de Statengriffie via statengriffie@noord-holland.nl.

Na vergadering online:
\- besluitenlijst PS 11-12-2023;
\- notulen PS 11-12-2023;
\- ingediende moties/amendementen bij punten 2 en 9 t/m 12;
\- geamendeerde voordrachten 61 en 66 bij punten 10 en 12;
\- geamendeerde  tarieventabel 2024 bij punt 12;
\- geamendeerde nota van beantwoording bij punt 10.
Bundel:
pdf Agendabundel (218.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Beëdiging en installatie tijdelijk Statenlid fractie 50PLUS.
2.b
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
3
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen en besluitenlijst van de Statenvergaderingen van 6 en 13 november 2023.
Op verzoek van fractie VVD zijn er een paar correcties in de concept-notulen van PS 6-11-2023 doorgevoerd in de bijdrage van dhr. Terwal.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
De Strategische Statenagenda is begin 2024 beschikbaar. Tot die tijd wordt er een doorkijkje in de korte termijnagenda van de commissies gepubliceerd.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Vaststelling voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.
8.a
Ontslagbesluit plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke Rekenkamer (VD-74).
8.b
Opheffing geheimhouding van 2 punten geheime stukkenlijst PS (VD-62).
8.c
Wijziging subsidieverordening Fractiebijdragen Noord-Holland 2015 (VD-73).
8.d
Zienswijze PS op gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling siteholderschap Werelderfgoed Hollandse Waterlinies (VD-60).
8.e
Verordening grondwateronttrekkingsheffing 2024 (VD-67).
8.f
Nazorgfonds begroting en tarieventabel 2024 gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland (VD-68).
8.g
Wijziging gemeenschappelijke regelingen recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en Twiske-Waterland (VD-69).
8.h
Zienswijze PS op financiële verordeningen recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en Twiske-Waterland (VD-70).
8.i
Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland 2023 (VD-72).
8.j
Kaderstelling rechtmatigheidsverantwoording (VD-71).
8.k
Zienswijze PS op de wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (ODIJ-VD-64).
9
Programma Natuurnetwerk 2024 (VD-63).
10
Tweede herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (VD-61).
11
Laatste begrotingswijzing 2023 (VD-65).
12
Legesverordening en tarieventabel 2024 (VD-66).
13
Dit punt wordt behandeld als hamerstuk 8k.
14
Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.

_De mondelinge vragen ingediend door fractie BBB zijn ingetrokken._
15
Indien aan de orde: advies GS op motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
16
Gebundelde stemming van alle motie(s) amendement(en) en voordrachten.
_Motie M144-2023 van PS 06-11-2023 is vanwege stakende stemmen, opnieuw in stemming gebracht in deze Statenvergadering._
17
Sluiting.