link naar deze pagina

PS-vergadering - 31 januari 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: BERAADSLAGENDE VERGADERING
(HYBRIDE)

Door technische problemen starttijd vergadering 13.00 uur i.p.v. 10.00 uur.

Online live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
De publieke tribune is gesloten vanwege aangescherpte corona-maatregelen.

NB: alle vergaderstukken en ingediende moties/amendementen zijn alleen in deze beraadslagende vergadering terug te vinden.

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 31-01-2022;
. notulen beraadslagend en besluitvormend PS 31-01-2022;
. ingediende moties en amendementen bij punten 9, 10, 11 en 14;
. geamendeerde voordracht 7 en geamendeerde Datacenterstrategie bij punt 10.
Bundel:
pdf Agendabundel (216MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Afscheid Statenlid fractie PVV.
2.b
Beëdiging en installatie Statenlid fractie PVV en tijdelijk Statenlid fractie GroenLinks.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de beraadslagende en besluitvormende vergaderingen van 13 december 2021.
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
7
Voortgangslijst van moties.
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.
8.a
Definitief Verstedelijkingsconcept (MRA) Metropoolregio Amsterdam (VD-01).
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
8.b
Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NZKG (VD-02).
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
8.c
Toekomst samenwerking Plassenschap Loosdrecht e.o. en opheffing beheerorganisatie Recreatie Midden-Nederland (VD-03).
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
8.d
Kadernota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2022-2025 (VD-05).
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
8.e
Wensen en bedenkingen bij subsidievaststelling fractiebijdragen n.a.v. Rapport van bevindingen 2020-2021(VD-09).
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
8.f
Tarieventabel 2022; Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland en de begroting 2022 van het Fonds (VD-08).
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
8.g
Wijziging reglement Ribbius Peletierpenning (VD-11)
(vaststelling in besluitvormende vergadering)
9
Verbinding A8-A9, Landschapsplan en voorstel voorkeursalternatief (VD-06).
(Stemming over moties, amendementen en voordracht vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
pdf Dossier 8566 voorblad.pdf (67KB)
pdf Brief aan PS over verbinding A8-A9, Landschapsplan en voorstel voorkeursalternatief (517KB)
pdf Landschapsplan SvA A8A9 - H1-H5 (35.7MB)
pdf Landschapsplan SvA A8A9 - H6 deel 1 (45.8MB)
pdf Landschapsplan SvA A8A9 - H6 deel 2 (29.5MB)
pdf Landschapsplan SvA A8A9 - H7-H9 (9.1MB)
pdf Bijlage 1 - Verklarende woordenlijsten (3.2MB)
pdf Bijlage 2 - Integriteit en authenticiteit Stelling van Amsterdam in plangebied (3.7MB)
pdf Bijlage 3 - Samenvatting ontwerp en verkeer aansluitvarianten Verbinding A8-A9 en tunnel (3.6MB)
pdf Bijlage 4 - Impact Verbinding A8A9 op kernkwaliteiten SvA in plangebied (6.4MB)
pdf Bijlage 5 - Impact Verbinding A8A9 Assendelverpolders en BPL (5.9MB)
pdf Bijlage 6 - Omgevingseffecten van het Landschapsplan (6.2MB)
pdf Bijlage 7 - Kosten en baten van het Landschapsplan A8A9 (3.2MB)
pdf Bijlage 8- Wegontwerp Landschapsplan SvA Verbinding A8A9 (9.2MB)
pdf Eindadvies kwaliteitsteam Landschapsplan A8A9 (529KB)
pdf Standpunt OCW Landschapsplan A8 A9 (67KB)
pdf 2022-01-31 PS Voordracht 06 Verbinding A8-A9 Landschapsplan (430KB)
pdf Advies cie. M&B 17-1-2022 bij Voordracht Verbinding A8-A9 Landschapsplan en voorstel voorkeursalternatief (161KB)
pdf M4-2022 AANGENOMEN D66 GL CU PvdA Modal shift voor leefbaarheid langs N203 (118KB)
pdf M7-2022 AANGENOMEN JA21 Liberaal NH 50PLUS VVD Innovatieve mogelijkheden ter beperking van overlast (240KB)
pdf M5-2022 VERWORPEN CU PvdD SP Versterk natuur- en cultuurwaarden los van de weg (502KB)
pdf M6-2022 AANGEHOUDEN PvdD SP Voorzichtig met kleinschalige natuurlijke landschapselementen buiten de verboden kringen (152KB)
pdf M8-2022 VERWORPEN CU PvdD SP Notulen PS vergadering bij stukken minister-Unesco (481KB)
10
Datacenterstrategie Noord-Holland (VD-07).
(Stemming over moties, amendementen en voordracht vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
11
Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 (VD-04).
(Stemming over moties, amendementen en voordracht vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
11.a
Bekrachtiging PS-besluiten in het kader van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (VD-10).
(Stemming over moties, amendementen en voordracht vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
12
Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 13.00 uur.
13
Beraadslaging Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan PS om 12.00 uur.
(Stemming over eventuele moties vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
14
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
(stemming in besluitvormende vergadering)
15
Sluiting beraadslagende vergadering.