link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 22 maart 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 17:35
Voorzitter: Sandra Doevendans
Toelichting: I.v.m. de maatregelen omtrent het coronavirus vindt de commissievergadering online in een digitale vergaderomgeving plaats.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via  https://noord-holland.stateninformatie.nl
Ook is het mogelijk om (digitaal) in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 19 maart 2021) bij commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (53.2MB)
Algemene documenten:

0.1
BOT overleg actualisatie cultuurbeleid van 11.00 uur tot 12.30 uur (nadere info volgt nog)
0.2
Technische briefing nieuw op te richten ROM van 13.00 uur tot 13.30 uur
1 13:30
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en moties- en toezeggingenlijsten
2.a
Vooruitblik komende vergadering (en) aan de hand van de Strategische agenda en vaststelling strategische agenda.
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen
3 13:35
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
4
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de c-agenda stellen)
5
B-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
5.a 14:05
Communicatie: Brief GS aan PS inz. afdoening Motie 48-2020 over educatie koloniaal verleden (dit betreft een doorgeschoven punt van de vergadering van 18 januari 2021 en 15 februari 2021)
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of u zich kunt vinden in het voorstel van GS om de motie als afgehandeld te beschouwen.

Toelichting:
Op 29 juni 2020 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin zij Gedeputeerde Staten oproepen om stil te staan bij de jaarlijkse Keti Koti viering alsmede een expositie en activiteiten te organiseren gericht op educatie over het slavernijverleden. In een brief lichten Gedeputeerde Staten toe hoe zij deze motie uitvoeren.
5.b 14:30
Communicatie: Brief GS aan PS in. vaststelling Communicatieaanpak Duurzaam doorpakken 2020 - 2023 en afdoening motie 98-2019 (dit betreft een doorgeschoven punt van de vergadering van 18 januari 2021 en 15 februari 2021)
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of u nog opmerkingen heeft over de communicatieaanpak en of u zich kunt vinden in het voorstel van GS om de motie als afgehandeld te beschouwen.Toelichting:
Het College van Gedeputeerde Staten beschrijft op hoofdlijnen de communicatieaanpak van deze coalitieperiode. De belangrijkste ambitie daarin is de groei van een zendende provincie naar een provincie die voortdurend in gesprek is met haar inwoners en partners. Met deze aanpak willen Gedeputeerde Staten de inwoners van Noord-Holland meenemen in hun inzet op het gebied van klimaat, duurzame stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid, leefbaarheid en economie, vitaal landelijk gebied, cultuur, openbaar bestuur en financiën. Transparant en proactief communiceren, bij zowel positief als negatief nieuws, gebruikmakend van kanalen dicht bij de inwoners van onze provincie.
6
A-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
6.a.1 14:50
A- punt MRA: Voordracht zienswijze op Verantwoording MRA 2020/regiegroep 9 april 2021 (Voordracht van GS zal volgende week worden toegevoegd)
Op 9 april 2021 zal de halfjaarlijkse vergadering plaatsvinden van de MRA-Regiegroep. Aan de Colleges van B&W en GS van de betrokken overheden wordt gevraagd om de vergaderstukken te agenderen in raden en Staten voor een zienswijze.

Omdat PS pas op 12 april een besluit hierover kan nemen zal de inbreng uit de commissie (voor zover deze op basis van een gewogen peiling op een meerderheid kan rekenen), meegegeven worden als voorlopige zienswijze aan de MRA-Regiegroep. De wensen en opvattingen van de commissie, worden vervolgens door de vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland ingebracht in de vergadering van de Regiegroep Metropoolregio Amsterdam van 9 april 2021. Achteraf stelt PS hierover op 12 april de voordracht met ontwerpbesluit vast.

U kunt dus uw zienswijze meegeven op de  (financiële) verantwoording over 2020.
6.a.2 15:10
B-punt: Versterken MRA samenwerking (de voorstellen tot versterkte samenwerking die ter consultatie zullen worden verzonden aan alle MRA-deelnemers en hun Raden en Staten komen volgens het MRA bureau in de week van 8 maart en zullen dan aan dit agendapunt worden toegevoegd).
Voorstel voor behandeling:
De leden van de commissie kunnen met elkaar en de CdK  de voorstellen tot versterking bespreken en aandachtspunten meegeven voor de regiegroep van 9 april

Per 1 januari 2021 is het onderwerp MRA overgeheveld van de cie RWK naar EFB.
De MRA  is meerdere keren (waaronder het evaluatierapport) ter sprake gekomen in de commissie RWK, zie:
\- cie RWK 14 oktober 2019\, agendapunt 5a en het verslag van die vergadering bij de agenda bijlagen boven in;
\- cie RWK 16 april 2020\, agendapunt 7 en het verslag van die vergadering bij de agenda bijlagen boven in;
\- cie RWK 24 september 2020\, agendapunt 3 en het verslag van die vergadering bij de agenda bijlagen boven in\.
7
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
8
B-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
8.a 15:35
Datalekken nav GS brief over Bij 12 en toezegging in PS (GS sturen nog een brief; deze zal zsm worden toegevoegd)
Voorstel voor behandeling:
De leden van de commissie kunnen met elkaar en de gedeputeerde de voorliggende stukken bespreken.
9
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
10
B-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
10.a 16:10
Bibliotheken: Brief GS aan PS inz Afdoen motie 175 Bibliotheken openhouden
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of u zich kunt vinden in het voorstel van GS om de motie als afgehandeld te beschouwen

Toelichting:
Provinciale Staten hebben op 9 november 2020 met motie 175 het college van GS opgeroepen te onderzoeken welke bijdrage de provincie kan leveren in het openhouden van bibliotheken bij toekomstige lockdowns vanwege de coronamaatregelen. Het college informeert PS over de diverse activiteiten die naar aanleiding van deze motie zijn ondernomen.
10.b 16:25
Sociale Infra: brief GS aan PS inz. Noodfonds sociale infra, informeren PS over inzet restant
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of de brief u nog aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen/stellen van vragen.

Toelichting:
Provinciale Staten hebben op 18 mei 2020 motie 41 aangenomen over noodsteun aan maatschappelijke instellingen vanwege de Covid-19 maatregelen. Het college informeert PS over de verdere uitwerking en procedure voor de inzet van het restbedrag in 2021.
10.c 16:40
GS brief over informeren herstelfonds motie 42 (wordt volgende week aan de stukken toegevoegd)
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of de brief u nog aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen/stellen van vragen.
10.d 17:05
Brief GS aan PS inz. inkoopbeleid (is in GS van 2 maart behandeld; stukken nog niet ontvangen; deze zullen zsm worden toegevoegd).
Voorstel voor behandeling:
De leden van de commissie kunnen met elkaar en de gedeputeerde de voorliggende stukken bespreken
11
Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
15 17:35
Sluiting
16
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
16.a
Economie: Brief GS aan PS inz. behoefteraming werklocaties Noord-Holland-Noord (C-agenda EFB 22-3-2021)
In de Omgevingsverordening NH2020 is bepaald dat gemeenten per regio afspraken maken over de ontwikkeling van bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Deze afspraken moeten zijn gebaseerd op een vastgestelde provinciale behoefteraming.

De behoefteraming werklocaties Noord-Holland-Noord uit 2013 is verouderd. Daarom is een nieuwe behoefteraming uitgevoerd. Hierbij is afgestemd met de drie regio’s. Deze behoefteraming wordt vastgesteld door de provincie en vormt het uitgangspunt voor het aanpassen van de regionale afspraken in de drie regio’s.
16.b
Europa: Brief GS aan PS inz. Rapportage Europese samenwerking Randstadprovincies (C-agenda alle commissies maart 2021); u kunt de rapportage als achtergrondinfo gebruiken in het proces om te komen tot een nieuwe Europastrategie
De vier Randstadprovincies werken in Brussel samen op Europese dossiers. Zij signaleren nieuwe beleidsontwikkelingen en analyseren voorstellen. De Randstadsamenwerking in Brussel stelt jaarlijks een rapportage op over de werkzaamheden van het afgelopen jaar met een doorkijk naar het komende jaar.
17
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
17.a
Circulaire economie: Brief GS aan PS inz. definitieve Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 (C-agenda EFB 22-3-2021)
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ heeft het college besloten zich te blijven inzetten voor de transitie naar een circulaire economie. Voor de uitvoering van deze ambitie is de Actieagenda Circulaire Economie voor de jaren 2021 tot en met 2025 vastgesteld. In de Actieagenda staat beschreven wat de provincie in deze periode concreet gaat doen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen en bij te dragen aan de gewenste systeemverandering.
17.b
Cultuur: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2021 (C-agenda EFB 22-3-2021)
De provincie zet zich in voor een goed regionaal bereikbaar en toegankelijk cultureel aanbod in Noord-Holland. Hierbij is regionale samenwerking belangrijk. Met de Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2021 ondersteunen wij gemeenten en culturele instellingen om regionaal samen te werken op het gebied van cultuur.
17.c
Inkoop: Brief GS aan PS inz. verlenging deelname Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) (C-agenda EFB 22-3-2021)
Op 8 december 2016 heeft de provincie Noord-Holland het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020 ondertekend. Met het manifest spreken de ondertekenaars (Rijksoverheid en andere bestuurders en medeoverheden) af om bij hun inkoopbeleid duurzame en innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. In het manifest bepalen overheden zelf hun doelstellingen, op basis van hun eigen ambities. De provincie heeft hiervoor in 2016 een actieplan opgesteld. In afwachting van de vaststelling van de opvolger van het manifest, het Nationaal Actieplan MVI door het Parlement, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de provincie verzocht om de deelname tot en met 2021 te verlengen.
17.d
Erfgoed: Beantwoording vraag hr. Hoogervorst SP inz. erfgoedregister Enkhuizen cie EFB (C-agenda EFB 22-3-2021)
17.e
Financien/co2: Brief GS inz. voortgang ontwikkeling impact analyse (C-agenda cie NLG en RWK 15-3-2021 en EFB en M&B 22-3-2021; cie EFB leidend).
In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken wordt de impact- analyse van ons beleid op de CO2-uitstoot en welzijn en welvaart aangekondigd. GS informeren PS over de stand van zaken met deze impact-analyse.
17.f
Sport: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021 (C-agenda EFB 22-3-2021)
In de beleidsnotitie Sport heeft de provincie Noord-Holland aangegeven in te willen zetten op het verduurzamen van sportaccommodaties. Hiervoor willen wij jaarlijks de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021 openstellen. Hier kunnen sportverenigingen tot maximaal €10.000 subsidie aanvragen voor kleine fysieke besparingsmaatregelen zoals de aanschaf van ledverlichting. Met deze uitvoeringsregeling willen wij sportverenigingen stimuleren om op relatief korte termijn aan de slag te gaan met kleine besparings- en verduurzamingsmaatregelen voor hun accommodaties.
18
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
18.a
IPO: IPO Meerjarenraming 2022-2024 (zie vraag aan leden PS in nieuwsmail van 3 maart 2021; C-agenda's NLG en RWK 15-3-2021 en EFB en M&B 22-3-2021)
19
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
19.a
Bestuur: Brief burger inz. Leugens-Bedrog-Oorlogsmisdaden van en door de Nederlandse Regeringen vanaf de VOC 1602 tot Vandaag februari 2021 (C-agenda EFB 22-3-2021)
20
C-agenda Algemeen
20.a
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 46 (C-agenda alle commissies maart)