link naar deze pagina

PS-vergadering - 27 mei 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Om 15.00 uur: Eerste Kamer verkiezingen.

Na vergadering online:
- notulen PS 27 mei 2019;
- besluitenlijst;
- geamendeerde voordracht 31 bij punt 9;
- aangenomen en verworpen amendementen bij punt 9;
- aangehouden motie bij punt 2b.

Live volgen of terugkijken kan via: noord-holland.stateninformatie.nl
Bundel:
pdf Agendabundel (29MB)
Algemene documenten:

Om 15.00 uur: verkiezing leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Indien de vergadering nog niet is toegekomen aan de afronding van een agendapunt om 14.40 uur, wordt dat agendapunt tijdelijk geschorst ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal die exact om 15.00 uur aanvangt.
Daarna wordt het tijdelijk geschorste agendapunt verder behandeld.
1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Na presidium en interim-commissie van 20 mei jl. is een gewijzigde agenda toegevoegd:
- nieuw toegevoegd punt 2a installatie duo-commissieleden;
- nieuw toegevoegd hamerstukken 8b t/m 8i benoemingen PS-leden in functies;
- voordrachten 32 t/m 37 zijn naar de hamerstukken verplaatst (punten 8k t/m 8p).
2.a
Installatie en beëdiging duo-commissieleden.
2.b
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergaderingen van 4, 27 en 28 maart, alsmede van 18 april 2019.
De notulen van de afscheidsvergadering zijn ook aan de oud-Statenleden van de vorige periode voorgelegd. Een paar foutjes zijn in bijgevoegde notulen van PS 27-05-2019 aangepast.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):
8.a
Aanwijzen (tijdelijke) 1e vice-voorzitter van Provinciale Staten (VD-39).
8.b
Aanwijzen leden van de Werkgeverscommissie voor de Statengriffie (VD-40).
8.c
Aanwijzen leden van de Commissie evaluatie commissaris van de Koning van Noord-Holland (VD-41).
8.d
Aanwijzen leden van de bestuurlijk-ambtelijke adviescommissie Paviljoen Welgelegen (VD-42).
8.e
Aanwijzen leden van de werkgroep Willem Arondéuslezing (VD-43).
8.f
Aanwijzen vaste en plaatsvervangend leden Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer (VD-44).
8.g
Aanwijzen vaste en plaatsvervangend leden van het Algemeen Bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o. (VD-45).
8.h
Aanwijzen lid en plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds (VD-46).
8.i
Aanwijzen leden van de Algemene Vergadering van het Interprovinciaal Overleg (VD-47).
8.j
Vaststellen vergaderschema Provinciale Staten en commissies 2019 (VD-38).
8.k
Wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (VD-34).
8.l
Wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Spaarnwoude (VD-35).
8.m
Opheffing Gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol (VD-37)
8.n
Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord (VD-33).
8.o
Zienswijze op Concept-begroting 2020 en ontwerp-jaarstukken 2018 Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds (VD-32).
8.p
Conceptbegroting 2020 en Begrotingswijziging 2019 Randstedelijke Rekenkamer (VD-36a-36b).
9
Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening betreffende geitenhouderij (VD-31).

10
Vragenuur. (Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter met een afschrift aan de statengriffier.)
11
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
12
Sluiting.