link naar deze pagina

PS - 31 januari 2011

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. J.W. Remkes
Bundel:
pdf Agendabundel (22MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2a. Installatie duo-commissielid mevrouw L.A. Smits (SP)
3
Vaststelling notulen van de vergadering van 15 november en 13 december 2010.
4
Vaststelling Lange Termijn Agenda.
5
Ingekomen stukken.
6
Voortgangslijst van aangenomen en aangehouden moties en toezeggingen.
6b. lijst bekrachtigde geheime stukken
7
Vragenuur.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het stuk als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):
8.a
Statenvoordracht de RON (geheim)
(Alleen openbare stukken zijn digitaal te raadplegen.) (geheim)
8.b
Statenvoordracht aanvragen subsidievaststelling fractiebijdragen peride 15 maart 2009 t/m 14 maart 2010
9
Statenvoordracht TWINH programma ontsnippering en kwaliteitsverbetering natuur
10
Statenvoordracht Uitvoeringsprogramma TWIN-H ‘Greenport Aalsmeer’
11
Statenvoordracht TWINH zonnepanelen op overheidsgebouwen
12
Voordracht Nota infrastructurele kapitaalgoederen
13
Statenvoordracht Krediet aankoop gronden archeologisch informatiecentrum
14
Initiatiefvoorstel Stimulering duurzame energie (proefprojecten)
van het CDA en advies van gs over het initiatiefvoorstel; aanvullende reactie gs op het initiatiefvoorstel voor wat betreft Smart Grids.
15
Initiatiefvoorstel partij voor de Dieren inzake subsidiëring opvangcentra wilde dieren en advies van GS over initiatiefvoorstel.
16
Sluiting.