link naar deze pagina

PS-vergadering - 4 juli 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: FYSIEKE STATENVERGADERING!

Uitloop van deze vergadering vindt plaats op 11-07-2022.
Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
De publieke tribune is toegankelijk. Vanwege een beperkt aantal plaatsen is het advies voor belangstellenden om zich vooraf aan te melden via statengriffie@noord-holland.nl

Online op 1-7:
. aangevraagde actualiteit door CU, CDA en SP;
. aangevraagde actualiteit door SP.

Online op 30-6:
. bekrachtiging geheimhouding besluit nr. 47 bij punt 3a;
. beantwoording technische vraag CU bij voordracht 40;
. brief GS over proces van Kaderbrief bij voordracht 40;
. StrA cie's EFB en M&B.

Online op 28-6:
. beantwoording vraag cie EFB bij voordracht 43;
. lijst moties en memo afdoeningsvoorstellen.

Online op 27-06:
. voordrachten 44, 45 en 46 bij hamerstukken 8a, 8b en 8i;
. adviezen cie EFB bij voordrachten 40, 41 en 43.

Online op 24-06:
. adviezen cie RWK en M&B bij voordrachten 38, 40 en 41;
. StrA cie RWK.
Bundel:
pdf Agendabundel (291.4MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
2.a.1
Aangevraagde actualiteit door fracties ChristenUnie, CDA en SP inzake Noord-Hollandse aanpak Stikstof.
2.a.2
Aangevraagde Actualiteit door fractie SP inzake Herstructurering van campings en strandhuisjes door grootkapitaal.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding (VD-47).
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen en besluitenlijst van de extra Statenvergadering van 20 juni 2022.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.
8.a
Aanwijzen eerste vice-voorzitter PS (VD-44).
8.b
Aanwijzen plaatsvervangend voorzitter commissie EFB (VD-45).
8.c
OD-NZKG: Zienswijze op de begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023 en jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (VD-33).
8.d
OD-IJmond: Zienswijze op de begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023 en jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst IJmond (VD-34).
8.e
OD-OFGV: Zienswijze PS op de voorlopige jaarrekening 2021, 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 van Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (VD-35).
8.f
OD-NHN: Zienswijze PS op de Begroting 2023 en Jaarstukken 2021 van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (VD-36).
8.g
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht (VD-37).
8.h
Provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek (VD-38).
pdf Dossier 9916 voorblad.pdf (67KB)
pdf 2022-05-09 Nota beantwoording zienswijzen (1.7MB)
pdf 2022-05-12 Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek_Regels (2.2MB)
pdf netuitbreiding 150kV Bev-Otl_Toelichting (42.8MB)
pdf 2022-05-12 Verbeelding PIP Bev-Otl 150 kV kaart 1 (1.3MB)
pdf 2022-05-12 Verbeelding PIP Bev-Otl 150 kV kaart 2 (1.3MB)
pdf 2022-05-12 Verbeelding PIP Bev-Otl 150 kV kaart 3 (1.3MB)
pdf 2022-05-12 Verbeelding PIP Bev-Otl 150 kV kaart 4 (1.2MB)
pdf Vaststellingsbesluit PS 4 juli 2022 (191KB)
pdf Onderzoeken 1 tm 6 (25.9MB)
pdf Bijlage 7 Berekeningen magneetvelden schakelstation en reconstructie (2.2MB)
pdf Bijlage 8 Berekeningen magneetvelden 150kV-verbinding (774KB)
pdf Bijlage 9 Akoestisch onderzoek 150 kV schakelstation Beverwijk (276KB)
pdf Bijlage 10 Akoestisch onderzoek 380kV-station Beverwijk (18.6MB)
pdf Bijlage 11 Akoestisch onderzoek 150kV-station Oterleek (5.3MB)
pdf Bijlage 12 Ecologisch onderzoek Bev-Ote (4.3MB)
pdf Bijlage 13 Ecologische beoordeling stikstofdepositie (3.1MB)
pdf Bijlage 14 Bureauonderzoek Archeologie (29.4MB)
pdf Bijlage 15 Vooronderzoek Bodem (41.7MB)
pdf Bijlage 16 BRA en externe veiligheid reconstructie (140KB)
pdf Bijlage 17 Waterparagraaf (4.6MB)
pdf Bijlage 18 Indicatief bemalingsadvies (782KB)
pdf Bijlage 19 Quickscan Landschap, cultuurhistorie en aardkunde (3.5MB)
pdf Bijlage 20 Onderzoek Niet Gesprongen Explosieven (NGE) (39.5MB)
pdf Bijlage 21 Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling (1.9MB)
pdf Bijlage 22 Bureaustudie reconstructie 150kV-verbindingen (4.3MB)
pdf Bijlage 23 Nota beantwoording vooroverlegreacties (608KB)
pdf notitie bureaustudies trace 1_4_V02 (564KB)
pdf Brief aan PS over vaststelling provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek (540KB)
pdf 2022-07-04 Voordracht 38 Vaststelling provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek (228KB)
pdf Advies commissie RWK Provinciaal Inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek (109KB)
8.i
Vergaderschema PS en Statencommissies 2023 (VD-46).
9
Jaarstukken 2021 (VD-41).
10
Kaderbrief 2023 (VD-40).
11
Meerjarenbegroting MRA (VD-43).
12
Schorsing tot 11 juli 2022.