link naar deze pagina

Ruimte Wonen en Klimaat - 14 oktober 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 21:35
Voorzitter: Marcel Steeman
Toelichting: Deze vergadering van de Statencommissie RWK is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken. Dit kan op agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A-Agenda) of tijdens het inloophalfuur op andere punten (niet op de agenda, maar wel in de portefeuilles van de commissie RWK of op de C-Agenda van deze vergadering). Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: boheemenm@noord-holland.nl.

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen. De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl/
Algemene documenten:

1 18:30
Opening en mededelingen
2 18:35
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, Strategische Agenda, Lijsten moties en toezeggingen en C-agenda
3 18:40
Inspreekhalfuur
4
A-Agenda Algemeen
4.a 19:10
Voordracht Begroting 2020 en Memorie van Antwoord
In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2020 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten. Na de eerste lezing in GS op 9 juli is gedurende de zomerperiode het coalitieakkoord verwerkt in de begroting en zijn enkele aanpassingen gedaan n.a.v. de gemaakte opmerkingen bij de eerste lezing.
5
A-agenda MRA
5.a 20:40
MRA: Voordracht tbv inzet Regiegroep 18 oktober 2019 (A-agenda RWK 14-10-2019)
Op 18 oktober 2019 zal de halfjaarlijkse vergadering plaatsvinden van de MRA-Regiegroep. Aan de Colleges van B&W en GS van de betrokken overheden wordt gevraagd om de vergaderstukken te agenderen in raden en Staten.
6 21:25
Rondvraag gedeputeerde Loggen (portefeuilles Ruimte en Wonen)
7 21:30
Rondvraag gedeputeerde Stigter (portefeuilles Klimaat en Energie)
8 21:35
Sluiting
9
C-Agenda Klimaat en Energie
9.a
Klimaat/circulaire economie: Rapport en Handout 'Hoogwaardige inzet biomassa MRA' (C-agenda RWK 14-10-2019)
GS bieden PS een rapport en handout aan waarin de lokale biomassastromen in de MRA en de verwerkingscapaciteit daarvan in kaart worden gebracht. Het rapport geeft ook een indicatie van kansrijke initiatieven om biomassa te verwaarden. De provincie Noord-Holland heeft samen met de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de Provincie Flevoland de opdracht verstrekt voor dit onderzoek. GS zien dit rapport en handout als één van de bouwstenen voor de discussie met PS over het biomassabeleid.
9.b
Klimaat/Energie: Handreiking Positionering volksvertegenwoordigers in de RES (C-agenda RWK 14-10-2019, kan betrokken worden bij B-agenda RWK 17-10-2019)
9.c
Klimaat: WOB-verzoek inzake zonneweide Jaagweg (C-agenda RWK 14-10-2019)
9.d
Energie: Afdoen initiatiefvoorstel “Echt Groene Stroom voor Provincie Noord-Holland (C-agenda 14-10-2019)
10
C-Agenda Ruimte en Wonen
10.a
Wonen: Uitvoeringsregeling Versnelling woningbouw Noord-Holland 2019
Op 12 december 2017 hebben GS het Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen en versnellen woningbouw vastgesteld om maatwerkoplossingen te leveren voor knelpunten in de woningbouwproductie. Met deze uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw Noord-Holland 2019 geven we hier invulling aan voor de gemeenten in het noordelijk deel van de provincie. Op grond van deze uitvoeringregeling kunnen de gemeenten extra personeel/expertise inhuren. Gemeenten in Noord-Holland Noord kunnen per 1 oktober 2019 subsidie aanvragen.
10.b
Ruimte en Wonen: Bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040 (C-agenda RWK 14-10-2019)
De prognose brengt voor Noord-Holland de ontwikkeling in beeld van het aantal inwoners, huishoudens en de indicatieve woningbehoefte in de periode 2019-2040.
10.c
Ruimte en Wonen: Zienswijze op Ontwerp-NOVI (Nationale Omgevingsvisie) (C-agenda RWK 14-10-2019)
Van 20 augustus t/m 30 september ligt de Ontwerp-NOVI (Nationale Omgevingsvisie) ter inzage en bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. De voorgestelde zienswijze is op hoofdlijnen, waarin waardering voor de NOVI wordt uitgesproken, enkele belangrijke punten worden aangestipt en wordt benadrukt om de bestaande samenwerking voort te zetten en te verdiepen met de NOVI als uitgangspunt. De passage over de MRA is afgestemd met de regio.