link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 21 juni 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 12:15
Eindtijd: 16:05
Voorzitter: Nicole van der Waart
Toelichting: Vervolg vergadering NLG 7 juni 2021
Bundel:
pdf Agendabundel (32.4MB)
Algemene documenten:

0.a
BOT-overleg startnotitie Westeinderscheg (10:30-11:00 uur)
0.b
Technische Briefing rapport Randstedelijke Rekenkamer bron van bescherming (11:15 -11:45 uur)
1 12:15
Heropening vergadering (vervolg NLG 7 juni 2021)
2
B-agenda Leefbaarheid, gezondheid en milieu
2.a 12:20
Uitkomsten inventarisatie ZZS uitvraag
GS informeren Provinciale Staten over de uitkomsten van de uitvraag naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bij bedrijven waarvoor GS bevoegd gezag zijn. De brief bespreekt de belangrijkste uitkomsten van de inventarisatie naar ZZS-emissies. De brief laat de uitkomsten zien die t/m 4 mei 2021 beschikbaar zijn. De uitvraag bij de afvalbedrijven en Tata Steel loopt langer door en zal op een later tijdstip gerapporteerd worden.
2.b.1 13:20
Discussienotitie PvdD over capaciteit en functioneren OD's aan de hand van o.a. het rapport van Commissie Van Aartsen
2.b.2
Rapport Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (B-agenda NLG 21-06-2021)
Op 4 maart 2021 heeft de Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Van Aartsen) in opdracht van de staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat een advies uitgebracht over de mogelijkheden om milieuhandhaving, -toezicht en vergunningverlening in Nederland te versterken en het stelsel effectiever en slagvaardiger te maken. Het college informeert Provinciale Staten over hun duiding van dit rapport.
2.c 14:05
Agenderingsverzoek VVD, SP en PvdA C naar B Ingekomen mail FNV Tata Steel plan Groen Staal MET UITNODIGING VAN CIE. RWK
3
Rondvraag gedeputeerde Stigter (Omgevingsdiensten NHN en OFGV)
4
Rondvraag gedeputeerde Olthof (Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu en Omgevingsdiensten NZKG en ODIJ)
5 15:05
B-agenda Natuur
5.a.1
Agenderingsverzoek D66 Brief van de C- naar B-agenda inzake landschapsversterking (behorende bij Westeinderscheg)
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ is opgenomen dat provincie Noord-Holland een Landschapsfonds instelt van €10,3 miljoen. Doel van het Landschapsfonds is het landschap te versterken en de toegankelijkheid van het landschap te verbeteren voor bewoners en recreanten. In een brief aan Provinciale Staten wordt toegelicht hoe wij de middelen van het Landschapsfonds willen inzetten en dat wij de naam wijzigen in Investeringsbudget Landschapsversterking.
5.a.2
Natuur: Startnotitie Westeinderscheg (B-agenda NLG 21 juni 2021)
De provincie wil gezamenlijk met haar partners de Westeinderscheg ontwikkelen als groen- blauwe scheg van de Metropoolregio Amsterdam zodat de leefbaarheid in de alsmaar drukker wordende Metropool-regio wordt versterkt.
6
Rondvraag gedeputeerde Rommel (Natuur, Landschap, Grond, Bodemdaling, PAS)