link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 28 oktober 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 16:45
Voorzitter: Sandra Doevendans
Toelichting: Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd of tijdens het inloophalfuur op andere punten. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen. De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl/Bundel:
pdf Agendabundel (66.3MB)
Algemene documenten:

1 13:15
Opening en mededelingen
2 13:20
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
3 13:50
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en moties- en toezeggingenlijsten (de toezeggingenlijst wordt nagezonden).
3.a
Vooruitblik komende vergaderingen
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen. Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen.
4 14:00
A-agenda Algemeen (portefeuillehouders CdK, mw. Pels, hr. Van der Hoek en de hr. Stigter)
4.a
Voordracht Begroting 2020 en Memorie van Antwoord.
Voorstel voor behandeling:
Aan de commissie wordt gevraagd die onderdelen van de Programmabegroting en Memorie van Antwoord te bespreken, waarvoor de commissie verantwoordelijk is (zie bijgevoegd memo).
Het advies van de commissie zal in de vorm van het verslag aan PS worden toegezonden voor de PS vergadering van 11 november 2019.

Toelichting:
In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2020 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten. Na de eerste lezing in GS op 9 juli is gedurende de zomerperiode het coalitieakkoord verwerkt in de begroting en zijn enkele aanpassingen gedaan n.a.v. de gemaakte opmerkingen bij de eerste lezing.
5
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
6
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
7
Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
8 15:50
A-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
8.a
Voordracht ‘Controleprotocol controle jaarrekening 2019
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over het controle protocol. De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 11 november.
De voordracht is ook voor opmerkingen aan de Rekeningencommissie gestuurd. Deze zal richting de commissie EFB nog een advies uitbrengen over de voordracht.
Desgewenst kan de voorzitter van de Rekeningencommissie, de hr. Heijnen, tijdens de vergadering een toelichting geven.

Toelichting:
De Provinciewet schrijft voor dat de Staten één of meer accountants aanwijzen
voor de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring
en het uitbrengen van een rapport van bevindingen.
Provinciale Staten hebben aan Publiek Belang Accountants B.V. opdracht verstrekt de
accountantscontrole uit te voeren met ingang van de controle van het boekjaar 2018 t/m het boekjaar 2020
met de mogelijkheid tot verlenging met twee keer één jaar. De jaarstukken en het financieel
beheer zoals uitgeoefend door of namens het college van Gedeputeerde Staten, zijn object van
controle.
Provinciale Staten moeten voor de uitvoering van de accountantscontrole aan een aantal zaken
nader invulling geven. Met dit protocol stellen Provinciale Staten nadere aanwijzingen vast die
specifiek van toepassing zijn voor de controle van de jaarstukken 2019 en de controle van de
SISA bijlage.
Indien nodig kan het controleprotocol tussentijds bijgesteld worden.


9 16:05
B-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Van der Hoek)
9.a
Concept uitgangspunten evenementensponsoring 2020-2023 .
Toelichting:
In het coalitieakkoord is evenementensponsoring als nieuw beleid opgenomen. GS leggen PS de concept uitgangspunten evenementensponsoring 2020-2023 voor ter bespreking in de commissie Economie, Financiën en Bestuur. Daarna stellen GS de definitieve uitgangspunten vast.

Voorstel voor behandeling:
Zoals aangekondigd door uw voorzitter in de vorige vergadering wil zij graag het debat in de commissie bevorderen.
Bij agendapunten die zich daarvoor lenen zal daarom gekeken worden of met een ander behandelvoorstel dit bevorderd kan worden.
Bij de uitgangspunten evenementensponsoring willen wij daarom de volgende behandelwijze voorstellen:
- Eerst zal een ronde gemaakt worden in de commissie waar naar uw (korte) standpunt en visie over het stuk worden
gevraagd. Daarbij kunt u onderling discussiëren en elkaar bevragen om te kijken waar de overeenkomsten en verschillen
liggen (geen vragen aan GS);
- Hierna afronding van de onderlinge discussie en mogelijkheid tot vragen aan en reactie van GS (met mogelijkheid tot korte
interrupties van de commissie).
Graag in de voorbereiding van het punt hiermee rekening houden.


10
Rondvraag portefeuille dhr. Van der Hoek en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van der Hoek behorende punten uit de c-agenda stellen)
10.a
Consultatie PS over Conceptwetsvoorstel Grondwetwijziging herziening verkiezingswijze Eerste Kamer.
Voorstel voor behandeling:
• de voorgestelde grondwetswijzing voor de herziening van de verkiezing van de Eerste Kamer te bespreken;
• te besluiten om het verslag van de commissie EFB voor dit deel van de vergadering toe te zenden aan het IPO als
uitkomst van de consultatie van Provinciale Staten van Noord-Holland.

Toelichting:
Omdat er voor 1 november een reactie van PS Noord-Holland gevraagd wordt over de grondwetswijziging herziening verkiezingswijze 1e Kamer heeft dit onderwerp op de agenda van het Presidium van 14 oktober 2019 gestaan (nadat het verzoek zelf pas vorige week de Griffie bereikt heeft).
In het presidium is besloten dit niet inhoudelijk te behandelen maar voor te stellen om dit toe te voegen aan de B-agenda van de vergadering van de commissie EFB van 28 oktober.

In de bijlage de stukken zoals die in het presidium op de agenda stonden.
Het zal een discussie tussen commissieleden onderling zijn, aangezien het om een PS-consultatie gaat.

11
Sluiting
12
C-agenda Algemeen
12.a
EFB: Brief GS aan PS inz. Beantwoording vragen naar aanleiding van commissie EFB 16-9-2019 (C-agenda EFB 28-10-2019)
13
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Van der Hoek)
13.a
Economie: brief GS aan PS inz. verhoging plafond uitvoeringsregeling ondersteuning toekomstbestendige werklocaties (C-agenda EFB 28-10-2019)
Op 8 oktober 2018 hebben Gedeputeerde Staten de Uitvoeringsregeling Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties vastgesteld. Met deze uitvoeringsregeling wordt ingezet op het ondersteunen van proces- en onderzoekskosten voor onder meer duurzame maatregelen op bedrijventerreinen. Op basis van de gebleken behoefte aan ondersteuning wordt het plafond voor dit thema nu verhoogd naar €500.000.
13.b
Bestuur: Brief GS aan PS inz. toezenden uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2019-2020 (C-agenda EFB 28-10-2019)
Het voorliggende plan is het tweede Uitvoeringsplan op basis van het Beleid Interbestuurlijk toezicht 2018-2021. Het bevat een beschrijving van de manier waarop er in 2019 en 2020 invulling zal worden gegeven aan het reguliere systematische toezicht en welke keuzen er daarnaast voor thema's en praktijkonderzoeken worden gemaakt. Het voorliggende Uitvoeringsplan zal op de provinciale website worden gepubliceerd.
13.c
Arbeidsmark: Brief GS aan PS inz. Monitor Arbeidsmarkt 2019 (C-agenda EFB 28/10/2019)
In de Monitor Arbeidsmarkt 2019 wordt de stand van zaken gegeven van de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. De monitor geeft onder meer inzicht in de opbouw van de beroepsbevolking, werkgelegenheid, werkloosheid, aantal leerlingen, uitkeringen en vacatures.
13.d
Bestuur: Brief GS inz. Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2018 (C-agenda EFB 28/10/2019)
Een belangrijke taak van de provincie Noord-Holland is toezicht houden op de taken van gemeenten en waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het Interbestuurlijk Toezicht openbaar. Het vastgestelde jaarverslag 2018 en de resultaten van de beoordelingen van alle gemeenten over 2018 worden op de provinciale website vermeld.
13.e
Economie: Brief GS evaluatie Uitvoeringsprogramma Herstructurering Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen 2017-2019 en Monitor werklocaties (C-agenda EFB 28-10-2019)
Het uitvoeringsprogramma Herstructurering Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen 2017-2019 is een programma ter bevordering van de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen en kantorenlocaties. De werking van de subsidieregelingen die daaronder vallen is geëvalueerd. De Monitor Werklocaties 2019 geeft informatie over feitelijke ontwikkelingen op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde locaties. De werklocatiemarkt is in evenwicht, de kantorenleegstand is verder gedaald en er zijn meer bedrijfskavels uitgegeven.
13.f
Bestuur: geanonimiseerde mail aan CdK inz. Alkmaar petitie (fusie Heerhugowaard-Langedijk) en brief Dorpsraad St. Pancras over dit onderwerp (C-agenda EFB 28-10-2019; B-agenda EFB 15 juni 2020)
De niet geanonimiseerde mail vindt u op de besloten ingekomen stukken lijst burgers met NAW gegevens.
14
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
14.a
Cultuur: Brief GS aan PS inz. Regionale samenwerking cultuur (vaststellen Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2019) (c-agenda EFB 28-10-2019)
De provincie zet zich in voor een goed regionaal bereikbaar en toegankelijk cultureel aanbod in Noord-Holland. Hierbij is regionale afstemming belangrijk. Met de Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2019 ondersteunen wij gemeenten en culturele instellingen om regionaal samen te werken op het gebied van cultuur.
14.b
Inkoop: Brief GS aan PS inz. afdoen initiatiefvoorstel “Echt Groene Stroom voor de provincie N-H (C-agenda EFB 28-10-2019)
15
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
16
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
16.a
Archief: Brief GS aan PS inz. Archieftoezicht 2018 (c-genda EFB 28-10-2019)
Conform de archiefverordening 2014 dient de provinciearchivaris jaarlijks rapport uit te brengen aan GS over het uitgevoerde toezicht op de provinciale archieven. Bijgaand verslag betreft de archiefinspectie over het jaar 2018.
16.b
Audit: Brief GS aan PS inz. bijstelling auditjaarplan 2019 - 2020 GS (c-agenda EFB 28-10-2019)
Interne Audit stelt een wijziging voor van het onderzoek dat in 2019 in opdracht van GS zal worden uitgevoerd.