link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 8 juni 2020

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 17:15
Voorzitter: Nicole van der Waart
Toelichting: I.v.m. de maatregelen omtrent het Corona-virus is deze commissievergadering online in een digitale vergaderomgeving.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders.

Ook is het mogelijk om digitaal in te spreken in de vergadering. Het is ook mogelijk een schriftelijke reactie aan te leveren. Dit kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A-agenda of B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid.

•Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (woensdag 15 april) bij de commissieadviseur Susanne Neeskens: neeskenss@noord-holland.nl

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 eerder beginnen.

De vergadering is live te volgen via:
Bundel:
pdf Agendabundel (156.9MB)
Algemene documenten:

01 13:15
Opening en mededelingen
02 13:20
Inspreekhalfuur
03 13:50
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
04 13:55
A-agenda Algemeen
04.a
(alle commissies ) Jaarstukken 2019 (aanbiedingsbrief GS volgt later; a-agenda NLG en RWK 8-6-2020 en EFB en M&B 15-6-2020)
In de jaarstukken 2019 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde output in het jaar 2019. Het college besluit de jaarstukken 2019 ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.
04.a.1
Concerncontrol: Brief GS aan PS inz. Auditopvolging per 1 maart 2020 (C-agenda cie NLG en RWK 8-6-2020 en EFB en M&B 15 juni 2020)
De accountant, de provinciearchivaris, de Randstedelijke Rekenkamer en de sector concerncontrol van de provincie hebben allemaal een bepaalde (wettelijke) rol om te onderzoeken of de provincie goed werkt. Hun conclusies en aanbevelingen worden gebruikt om de nodige verbeteringen door te voeren. Met behulp van de auditopvolgingslijst wordt bijgehouden hoe het daarmee staat en kunnen de nodige acties worden gepland. Twee maal per jaar wordt hierover gerapporteerd aan GS en PS. GS hebben de auditopvolging per 1 maart vastgesteld en sturen die door naar PS.

\- Brief kan betrokken worden voor de relevante onderwerpen van de commissie NLG bij de bespreking van de Jaarstukken 2019\.
04.b
Kaderbrief 2021 (alle commissies
De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze brief schetst het college relevante maatschappelijke en economische ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet voldoen. Nadat PS de kaderbrief hebben vastgesteld werkt het college deze kaders uit in de begroting 2021 die in november door PS zal worden behandeld.

Behandelvoorstel:
Bespreking van de Kaderbrief 2021 en verder voor die onderdelen die onder de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid vallen.
05 14:35
A-agenda Milieu (financiële stukken Omgevingsdiensten)
Op de A-agenda staan onderwerpen die ter besluitvorming door middel van een voordracht inclusief ontwerpbesluit aan PS worden voorgelegd. De commissie adviseert PS over de voordracht. Het advies wordt vergezeld van het verslag van de commissievergadering aan PS gezonden.
05.a.1
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek: Zienswijze Ontwerpbegroting 2021, 1ste begrotingswijziging 2021 en voorlopige jaarrekening 2019 (A-agenda NLG 08-06-2020)
De ontwerpbegroting 2021, de 1e begrotingswijziging en de jaarstukken 2019 van de OFGV worden aan PS toegezonden zodat deze een zienswijze op de stukken kunnen geven.
05.a.2
Omgevingsdienst IJmond; zienswijze begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 (A-agenda NLG 08-06-2020)
De begrotingswijziging 2020, de ontwerpbegroting 2021 en de jaarstukken 2019 van de Omgevingsdienst IJmond worden aan PS
toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven. Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen bij deze documenten zijn, wordt PS voorgesteld om geen zienswijze te uiten.
05.a.3
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: Zienswijze Ontwerpbegroting 2021, Jaarstukken 2019 en de Resultaatbestemming (A-agenda NLG 08-06-2020)
De ontwerpbegroting 2021, de jaarstukken 2019 en de resultaatbestemming van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord worden aan Provinciale Staten toegezonden zodat Provinciale Staten een zienswijze op de stukken kunnen geven.
05.a.4
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; zienswijze begroting 2021 (A-agenda NLG 08-06-2020)
De begroting 2021 en de jaarstukken 2019 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven. Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen bij deze documenten zijn,
is het voorstel aan PS om geen zienswijze te uiten.
06 15:05
A-agenda Recreatieschappen
06.a
Zienswijzen 2020 financiële stukken recreatieschappen (A-agenda NLG 08-06-2020)
De provincie Noord-Holland heeft kennis genomen van de jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020 en de conceptbegroting 2021 van recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en Twiske- Waterland. Plassenschap Loosdrecht e.o. heeft nu alleen een verzoek ingediend voor begrotingswijziging 2020 en heeft aangegeven dat andere stukken in juni a.s. worden aangeleverd.
De provincie dient een zienswijze in op de aangeleverde financiële stukken van recreatieschappen.
07 15:30
Rondvraag portefeuille mw. Zaal (Landbouw, visserij, recreatie, toerisme, dierenwelzijn)
08 15:30
A-agenda Water
08.a
Waddenfonds begroting 2021, begrotingswijziging 2020 (voor zienswijze) en jaarstukken 2019
09 15:50
Rondvraag portefeuille dhr. Loggen (Water, WED, CPMR)
10 15:50
A-agenda Natuur
10.a
Toepassing Wro-coördinatieregeling Schil Naardermeer (A-agenda NLG 08-06-2020)
Gedeputeerde Staten willen dat de Wro-coördinatieregeling wordt toegepast voor het Provinciaal Inpassingsplan en het Watergebiedsplan van Waterschap Amstel, Gooi en ten behoeve van de realisatie van het project Schil Naardermeer. Voordeel is dat dit leidt tot 1 zienswijzenloket voor de burger en een snellere juridische vervolgprocedure. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten in te stemmen met het toepassen van de coördinatieregeling.
11 16:05
B-agenda Leefbaarheid, gezondheid en Milieu
Op de B-agenda staan onderwerpen ter bespreking en discussie in de commissie; deze stukken gaan niet automatisch door naar PS.
11.a
Agendaverzoek GL & PvdA Brief gebiedsgerichte aanpak stikstof van de C- naar de B-agenda
De provincie Noord-Holland gaat regiogewijs aan de slag met het terugdringen van stikstof en daarmee met het versterken van de natuur en met het lostrekken van de bouw. In het kader van deze aanpak zal met alle belanghebbenden in en rondom de Natura 2000-gebieden worden gesproken hoe stikstofneerslag op de natuur verminderd kan worden en de natuur versterkt kan worden.
12 16:30
B-agenda Natuur
12.a
Agendaverzoek SP Brief ambities & doelen Bossenstrategie van de C- naar de B-agenda
13 16:50
Rondvraag portefeuille mw. Rommel (Natuur, Landschap, Grond, Bodemdaling, PAS)
14 16:50
B-agenda VTH
Op de B-agenda staan onderwerpen ter bespreking en discussie in de commissie; deze stukken gaan niet automatisch door naar PS.
14.a
Mededelingen VTH taken
3 feb 2020 toegevoegd: Tijdens de vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en
Gezondheid van 16januari 2020 zijn enkele vragen gesteld die niet
mondeling beantwoord konden worden. Er is toegezegd deze vragen
schriftelijk te beantwoorden. Dat doen wij met deze brief.
14.b
Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 4 feb & 10 maart & 15 april 2020
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.
14.c
Afdoeningsvoorstel motie informatievoorziening Tata Steel en Harsco Metals
Voorstel:
Dit dossier staat op de B-agenda omdat wordt voorgesteld de motie als afgehandeld te beschouwen.
15 17:15
Rondvraag portefeuille dhr. Olthof (Leefbaarheid, Gezondheid & Milieu)
18
C-agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof (PAS)
18.a
Landbouw: Reisverslag Grune Woche (C-agenda NLG 8-6-2020)
Gedeputeerde J.Chr. van der Hoek bracht op uitnodiging van minister Schouten van 16 tot en met 18 januari 2020 een werkbezoek aan Berlijn in het kader van de Grüne Woche. De Grüne Woche is ‘s werelds grootste consumentenbeurs op agro-food gebied en tevens een belangrijke netwerk en lobby bijeenkomst voor de publiek-private Nederlandse agro-food keten.
18.b
Landbouw: Resultaten opvolgingsonderzoek subsidieregeling agrarische sector in de Groene Uitweg (C-agenda NLG 8-6-2020)
De subsidieregeling is bedoeld om de Agrarische sector in de Groene Uitweg te ondersteunen teneinde het weidelandschap te behouden. Deze regeling is in 2014 geëvalueerd.  In onderliggend onderzoek is onderzocht of het nuttig en nodig is de regeling opnieuw te evalueren. Dat blijkt niet het geval te zijn. Aanbevolen is de regeling  eind 2022 te evalueren, mits de regeling dan nog doorloopt.
18.c
Natuur: Brief GS inzake NNN realisatie (C-agenda NLG 8-6-2020)
De provincie werkt, samen met haar partners, aan het afronden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In een brief aan Provinciale Staten wordt toegelicht op welke wijze de NNN doelen, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ worden gerealiseerd.
18.d
Natuur: Nieuwsbrief Stichting Geopark Gooi & Vechtstreek (C-agenda?
18.e
Stikstof: Brief GS aan GS Noord-Brabant inzake het aankopen van stikstofruimte door uw provinciebestuur van twee veehouderijen NH
18.f
Natuur: Ontwerp wijzigingsbesluit natuurbeheerplan 2020 ( (C-agenda NLG 08-06-2020)
Het Natuurbeheerplan bevat de kaders en de natuurdoelen voor de subsidiëring van het natuurbeheer door de provincie. Met dit besluit worden de wijzigingen ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2020 ter visie gelegd. Deze wijzigingen vinden plaats in overleg met de belanghebbende(n).
18.g
Natuur: Afschrift brief aan college inzake Handhavingsverzoek NNN Voorland Blaricum (C-agenda NLG 8-6-2020)
19
C-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu)
19.a
Gezondheid: Brief jaarrapportage 2019 laagfrequent geluid (C-agenda NLG 8-6-2020)
19.b
Gezondheid: Randstedelijke Rekenkamer Onderzoeksopzet Bescherming drinkwaterbronnen (C-agenda NLG 8-6-2020)
19.c
Gezondheid: Samenwerkingsovereenkomst enoses Tata en provincie Noord-Holland (C-agenda NLG 8-6-2020)
De provincie Noord-Holland gaat een samenwerking aan met Tata Steel voor het delen van de informatie van eNoses, voor een proefperiode van één jaar. Het doel is om meer inzicht te krijgen in geurhinder en de bronnen van geurhinder in de regio IJmond. Een eNose is een sensor die concentraties van stoffen in de lucht kan meten. Maandelijks wordt een technische rapportage opgesteld met alleen de meetresultaten, driemaandelijks wordt een uitgebreidere analyse gemaakt die voorzien is van een publieksvriendelijke toelichting.
19.d
Gezondheid: Tijdelijk intrekken mandaat invorderen dwangsommen (C-agenda NLG 8-6-2020)
Bij het invorderen van de dwangsommen bij Harsco Metals zijn de proces- en werkafspraken uit 2017 en 2020 door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) niet gevolgd. Het college stelt onderzoek in naar het proces en zal de bevoegdheid om dwangsommen in te vorderen zelf uitoefenen totdat het proces tussen de OD NZKG en de provincie in de praktijk bewezen is verbeterd.
19.e
Gezondheid: Voortgang gezondheidsonderzoek IJmond (C-agenda NLG 8-6-2020)
Begin 2020 is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gestart met het vervolgonderzoek naar gezondheid in de IJmond. In eerste instantie is opdracht gegeven voor drie onderdelen van het onderzoeksvoorstel (‘basisonderzoek’). Voor de overige onderdelen is gewacht op het advies van het RIVM en de klankbordgroep met inwoners en experts. Dat advies is nu gereed.
19.f
Gezondheid: Programma Gezonde Leefomgeving (C-agenda NLG 8-6-2020)
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ is aangegeven dat het bevorderen van een gezonde leefomgeving vraagt om een programmatische aanpak en een financiële impuls in de vorm van een leefbaarheidsfonds van € 13,2 miljoen. De ambities zijn verder uitgewerkt in een plan voor het Programma Gezonde Leefomgeving.
19.g
Luchtkwaliteit: Eindrapportage Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) Noordvleugel (C-agenda NLG 8-6-2020)
De eindrapportage dient ter afronding van het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) Noordvleugel voor de Provincie Noord-Holland. Daarnaast zijn in de eindrapportage de resultaten van de Monitoringsronde 2019 gepresenteerd.
19.h
Gezondheid: Conceptprogramma Tata Steel 2020 - 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond (C-agenda NLG 08-06-2020)
De provincie en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het Programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond in concept vastgesteld. Dit programma richt zich op het verminderen van de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en veiligheid in de IJmond.
20
C-agenda Formule 1
20.a
Formule 1: Brief GS inzake Wob verzoek circuit Zandvoort (C-agenda NLG 8-6-2020)
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
21
C-agenda Water
21.a
Water: Goedkeuringsbesluit projectplan Waterwet Dijkversterking Marken (C-agenda NLG 8-6-2020)
Gedeputeerde Staten hebben het projectplan Waterwet van Rijkswaterstaat voor het versterken van de Zuid- en Westkade rond Marken goedgekeurd. Zij leggen het projectplan, het advies van de commissie m.e.r. en de vergunning Wet natuurbescherming van het ministerie van LNV gedurende 6 weken ter inzage voor beroep bij de Raad van State.
22
C-agenda Algemeen
22.a
(alle commissies) Brief GS aan PS inz. Verlenging samenwerking Amsterdam Smart City (C-agenda alle comissies juni 2020)
Het publiek-private netwerk van Amsterdam Smart City biedt een platform voor het gezamenlijk werken aan vier verschillende opgaven: energietransitie, circulaire economie, mobiliteit en digitale stad. Vanwege de relevantie van deze gebieden voor het coalitieakkoord "Duurzaam doorpakken" heeft het college van GS besloten om de samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam Smart City voor de duur van één jaar te verlengen.
23
Sluiting