link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 30 april 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van april 2019.

- Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
- Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy.

1
Ruimte: Ontwerp bestemmingsplan Enkhuizerzand, gemeente Enkhuizen (t.z.t. C-agenda)
Het ontwerp bestemmingsplan Enkhuizerzand ligt t/m 15 mei 2019 ter inzage. We dienen een zienswijze in vanwege strijdigheid met onder andere artikel 15 van de PRV, daarvoor bijgevoegde brief zienswijze te versturen.
2
Technische correctie kaart 7 PRV Rijsenhout
De woonkern van Rijsenhout is op kaart 7 behorende bij de Provinciale Ruimtelijke Verordening abusievelijk aangeduid als glastuinbouwconcentratiegebied. Ter plaatse is geen glastuinbouw aanwezig. Op grond van artikel 43 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening besluiten GS om deze kaartfout te corrigeren zodat de woonkern geen onderdeel uitmaakt van het glastuinbouwconcentratiegebied.
3
Landbouw / Ruimte: Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening betreffende geitenhouderij (A-agenda interim-commissie)
Op 10 december 2018 hebben Provinciale Staten door middel van een voorbereidingsbesluit besloten om nieuwvestiging, uitbreiding van en omschakeling naar geitenhouderijen niet meer toe te staan. De reden hiervoor is het voorzorgprincipe vanuit de volksgezondheid.

De regels voor de Provinciale Ruimtelijke Verordening, die nu voorliggen, zijn tot stand gekomen in overleg met andere provincies en door consultatie van LTO Noord, de Noord-Hollandse geitenhouders, gemeenten, RUD, OD’s en de GGD van Noord-Holland.

De ontwerpwijziging van de PRV is op 26 februari 2019 door GS vastgesteld en van 1 t/m 28 maart 2019 ter inzage gelegd.

Definitieve besluitvorming door PS over de PRV wijziging moet uiterlijk 6 maanden na het door PS genomen voorbereidingsbesluit (uiterlijk 10-6-2019).

De volledige zienswijzen zijn conform de AGV niet openbaar gepubliceerd. Statenleden kunnen de volledige zienswijzen inzien in de afgesloten agenda in iBabs 'ingekomen stukken met NAW-gegevens'.
4
Recreatieschappen: Agenda vergadering algemeen bestuur 9 mei 2019 recreatieschap Spaarnwoude (tzt c-agenda).
5
Water: Uitnodiging Voortgangsbijeenkomst Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 15-05-2019
6
Bestuur: Brief GS inz. regeling Provinciale Penning 2020 (tzt C-agenda)
Om hun waardering uit te drukken aan personen binnen en buiten de ambtelijke organisatie van de provincie reiken GS een onderscheiding uit in de vorm van een zilveren of bronzen provinciale penning.
7
Natuur/ Ruimte: Wijziging van de Regeling natuurbescherming (t.z.t. C-agenda)
Het betreft een aantal technische wijzigingen, waarvan de belangrijkste zijn de verduidelijking dat er geen ontwikkelingsruimte hoeft te worden toegedeeld op locaties waar de toename van depositie lager is dan de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jr, het toevoegen van de mogelijkheid om ontwikkelingsruimte toe te delen aan kavelbesluiten (Wind op zee projecten) en het opnieuw opnemen van Lelystad Airport in de lijst met prioritaire projecten.
8
Grond: Verpachting provinciale grond 2020 (t.z.t. C-agenda)
De provincie Noord-Holland heeft circa 1.700 ha agrarische grond in eigendom, die tijdelijk aan agrarische ondernemers in pacht wordt uitgegeven in afwachting van de definitieve bestemming. Dit GS-besluit betreft de uitgangspunten voor de verpachting van de provinciale grond in 2020.
9
Landbouw: Ophoging subsidieplafond regeling POP3 Jonge landbouwers (t.z.t. C-agenda)
Bij de openstelling van de regeling Jonge landbouwers in Noord-Holland in december 2018 zijn veel meer aanvragen ingediend waardoor het subsidieplafond wordt overschreden. GS hebben besloten om het subsidieplafond op te hogen van € 550.000,- naar € 1.072.000,- . Deze ophoging heeft als doel om alle ingediende aanvragen te honoreren.
10
Luchtvaart: Ingekomen brief Geen Schiphol in de Noordzee (t.z.t. C-agenda)
U treft hier een geanonimiseerde brief, conform de AGV.
Statenleden treffen in iBabs de niet-geanonimiseerde versie aan in een beveiligde agenda.
11
Luchtvaart: Rapport Rli. Luchtvaartbeleid 'een nieuwe aanvliegroute' (t.z.t. C-agenda)
12
Milieu: Jaarrapportage 2018 van stichting Laagfrequent geluid (t.z.t. C-agenda)
13
Mobiliteit: Brief reistijd verkorting Amsterdam - Berlijn (C-agenda na verkiezingen)
14
Natuur: Ingekomen brief over bomenkap Schoorlse Duinen (t.z.t. C-agenda)
Dit is een geanonimiseerde versie van de brief, conform de AVG. PS-leden treffen een niet-geanonimiseerde versie in een aparte (beveiligde) agenda in iBabs.
Eerdere briefwisselingen zijn tussen briefschrijver en commissaris van de Koning geweest.
15
Natuur: Recreatieve ontwikkeling Voorland (t.z.t. C-agenda)
16
Natuur: Waterwoningen in het Gooimeer (t.z.t. C-agenda)
17
Water: Brief NH Waterschappen aan PS over actieve samenwerking aan nieuwe opgaven (t.z.t. C-agenda)
18
Water: Voordracht met zienswijze op Concept-begroting 2020 en jaarstukken 2018 Waddenfonds (A-agenda Interim-commissie)
De drie Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland) hebben gezamenlijk het Waddenfonds opgericht. Het Waddenfonds is verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies die passen binnen de hoofddoelen (natuur en duurzame economische ontwikkeling) van dit fonds. Het Waddenfonds heeft de conceptbegroting 2020 en de jaarstukken 2018 aangeboden aan de Provinciale Staten van de deelnemende Waddenprovincies. Zij worden in de gelegenheid gesteld eventuele zienswijzen in te dienen bij deze concept-begroting. Wij adviseren PS geen zienswijzen in te dienen, omdat wij hiertoe geen aanleiding zien.
19
(heel PS) Brief van de informateur aan PS 'Start onderhandelingen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA'
20
(heel PS): Discussienotitie MRA agenda 2.0
De huidige MRA agenda loopt tot 2020. In 2019 herijkt de MRA haar prioriteiten, focus en actielijst.
Het resultaat moet dan zijn een nieuwe MRA agenda die eind 2019 in agendacommissie MRA vastgesteld wordt.
Nu ligt de eerste aanzet van de MRA Agenda 2.0 voor (30% versie): een discussienotitie waarmee zowel input wordt gevraagd op de ambities
waar de MRA aan willen werken, als op de strategische opgaven, ingewikkeldheden en mogelijke acties.
De discussienotitie is het resultaat van wat tot nu toe is opgehaald in de verschillende MRA platforms en portefeuillehoudersoverleggen, gecombineerd
met de oogst van het MRA Congres 2018 en een ambtelijke ronde langs de huidige MRA programma’s.
Daarmee is het nog lang niet compleet, maar het biedt volgens de MRA wel een concrete basis om met elkaar het gesprek te voeren.

De bestuurders binnen de MRA hebben de wens uitgesproken om raden en Staten in een vroegtijdig stadium – voordat er sprake is
van een concept-agenda – te betrekken. Het MRA Congres 2018 was een eerste gezamenlijke stap op weg naar de nieuwe agenda.
De komende maanden wordt een belangrijke tweede stapgenomen . Naast bespreking van de discussienotitie in de MRA platforms en
portefeuillehoudersoverleggen, wil de MRA graag vanuit de raden en Staten van de MRA horen wat zij terug willen zien in de agenda.

Op 3 juni 2019 (middag) zal de agenda onderwerp van gesprek zijn in het inhoudelijk inwerkprogramma voor Provinciale Staten.
Tevens worden er Regionale Raads- en Statenledenbijeenkomsten over de MRA Agenda 2.0 30 % versie georganiseerd om samen met bestuurders over de inhoud te spreken. Doel is te komen tot een voldragen conceptversie, die vanaf eind september / begin oktober het bekende traject van ‘wensen en opvattingen’ bij colleges, raden en Staten kan doorlopen. Een overzicht van de regionale bijeenkomsten, die reeds gepland zijn, om met elkaar te spreken over deze discussienotitie:

7 mei 2019 Amstelland-Meerlanden (20.00-22.00 uur - gemeentehuis Haarlemmermeer)
8 mei 2019 Amsterdam (9.30-11.30 uur - stadhuis Amsterdam)
13 mei 2019 Gooi en Vechtstreek (20.00-22.00 uur - regiokantoor Bussum)
14 mei 2019 IJmond (19.30-22.00 uur - stadhuis Beverwijk)
15 mei 2019 Zuid-Kennemerland (20.00-22.00 uur inloop 19.30 uur - Plein 1, Heemstede)
22 mei 2019 Zaanstreek-Waterland (19.30-22.00 uur - gemeentehuis Purmerend)
12 juni 2019 Flevoland/Almere/Lelystad (19.00 uur - gemeentehuis Almere)
21
(heel PS): Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 26 (C-agenda na verkiezingen)
22
Bestuur: geanonimiseerde mail van burger aan gemeente Haarlemmermeer inz. bewonersvertegenwoordiging Spaarndam (de mail met de naw gegevens vindt u op de besloten ingekomen stukkenlijst PS burgers met NAW gegevens).
23
Duurzame Energie: Brief GS inz. Uitvoeringsparagraaf energietransitie 2019 (c-agenda tzt)
De Uitvoeringsparagraaf is onderdeel van de Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020 die de provincie in 2016 heeft vastgesteld. In deze Uitvoeringsparagraaf staat beschreven welke activiteiten de provincie in 2019 uitvoert op het gebied van onder andere energiebesparing in de industrie, glastuinbouw en de gebouwde omgeving, zonne-energie en warmte en koude.
24
Economie: Brief GS aan PS inz. Resultaten Uitvoeringsregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2018 (C-agenda na verkiezingen).
25
Milieu: Uitnodiging deelname werkbezoek aan Tata Steel / Harsco op 10 mei 2019
26
ProDemos jaarverslag 2018
27
Recreatieschappen: Financiele stukken recreatieschap Spaarnwoude (a-agenda juni 2019)
28
Recreatieschappen: reactie raad van Castricum op wijziging Gemeenschappeijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
Het betreft hier een reactie van de gemeente Castricum op de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling en Algemene Verordening van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM). De gemeenteraad van Castricum heeft ingestemd met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling RAUM onder voorwaarde dat in artikel 5, tweede lid wordt geschrapt de beperking van de gelegenheid voor wensen en bedenkingen tot “door strafbepalingen of bestuursdwang te handhaven” verordeningen. De raad wil ten aanzien van alle nieuwe of gewijzigde verordeningen een zienswijze kunnen geven.

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling zal naar alle waarschijnlijkheid op 20 mei in de interim commissievergadering worden behandeld en op 27 mei in PS.
(zie ingekomen voordracht onder agendapunt 20 van deze lijst van ingekomen stukken).
De brief zal bij dit punt worden opgenomen.
29
Welzijn: Mail Alzheimer Nederland inz. hoe dementievriendelijk is uw provincie? (C-agenda na verkiezingen).
30
Mobiliteit: Brief Rover OVmaal2 in het Collegeprogramma 2019-2023 (C-agenda na verkiezingen)
31
Financiën: Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming maart 2019 (C-agenda na verkiezingen)
In het voorliggende overzicht is een mutatie in de beleidsdoelenraming opgenomen. Het betreft budgettair neutrale aanpassingen tussen beleidsdoelen, welke geen consequenties hebben voor de omvang van het programma.
Met het oog op de rechtmatigheid is het van belang dat de budgetten worden geraamd op beleidsdoelen van de uitvoerend mandaathouder. De betrokken mandaathouder(s) zijn over de mutatie(s) geïnformeerd.
Omdat deze aanpassingen binnen de bevoegdheid van GS vallen, wordt deze budget neutrale wijziging op de beleidsdoelenraming enkel ter kennisname aan PS gestuurd.
32
Integriteit: Jaarverslag integriteit 2018 (c-agenda tzt)
Op grond van de Ambtenarenwet wordt er elk jaar een Jaarverslag integriteit gemaakt. Dit verslag wordt ter vaststelling geagendeerd voor een vergadering van Gedeputeerde Staten en vervolgens ter kennisname aangeboden aan Provinciale Staten.
33
Luchtvaart: Zienswijze Bestuurlijke Regie Schiphol op Notitie Reikwijdte en Detailniveau ministerie I&W (t.z.t. C-agenda)
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt voor de periode 2020-2050 nieuw beleid op voor de luchtvaart. Dit beleid wordt vastgelegd in de Luchtvaartnota. Voor deze Luchtvaartnota wordt een planMER geschreven. Om vooraf te bepalen op welke onderwerpen deze zich moet richten en met welke diepgang die onderwerpen behandeld dienen te worden, is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchtvaartnota opgesteld (NRD). Deze NRD ligt nu ter inzage voor. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) is gezamenlijk tot een reactie gekomen op de zienswijze. Het college van GS heeft kennis genomen van deze zienswijze en biedt deze ter informatie aan Provinciale Staten aan.
34
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Bereikbaarheid Den Helder (C-agenda na verkiezingen)
De provincie Noord-Holland heeft de studie laten doen om te onderzoeken hoe de bereikbaarheid van Den Helder kan bijdragen aan de bevordering van de economische ontwikkeling van de regio.
Uit de bereikbaarheidsstudie blijkt dat aanpassingen van de wegen in de kop van Noord-Holland kunnen leiden tot reistijdverkorting en afname van verkeer op omliggende wegen. De ontwikkelingen in en rond Den Helder, zoals de groei van de Koninklijke Marine, de ontwikkeling van Agriport A7/Greenport NHN en een nieuwe reactor en campus in Petten kunnen in de toekomst richting geven aan een keuze voor een van de varianten uit het onderzoek. De studie legt een basis voor eventuele vervolgstappen door de nieuwe coalitie om de bereikbaarheid van Den Helder te verbeteren.
35
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Deelname als kennispartner aan het Hyperloopconsortium (C-agenda na verkiezingen)
De provincie Noord-Holland wil graag innovatie steunen en staat daarom sympathiek tegenover het initiatief om de Hyperloop in te zetten als toekomstige oplossingsrichting voor mobiliteitsvraagstukken. Met een financiële bijdrage nemen we voor 1 jaar deel als kennispartner.
36
Natuur: Brief GS aan PS inzake Regeling Natuurbescherming (C-Agenda)
37
Randstedelijke Rekenkamer: Begroting 2010 & 1e begrotingswijziging 2019 Randstedelijke Rekenkamer (A-agenda interim-statencommissie 20 mei 2019)
38
Ruimte en Wonen: Brief Aedes (c-agenda)
39
Ruimte: Brief GS aan PS inzake vergunningverlening twee woonarken (C-agenda)
40
Ruimte: Brief GS aan PS inzake verpachting grond (C-agenda)
41
Ruimte: Brief GS aan PS inzake vitaliteit RIjsenhout (C-agenda)
42
Ruimte: Brief GS aan PS inzake Zonneenergie buitengebieden
43
Ruimte: Brief planbureau leefomgeving inzake landschap (c-agenda)
44
Ruimte: Kennismakingsbrief NEPROM
45
Water: Aanwijzen zwemlocaties 2019 (t.z.t. C-agenda)
Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater aan. Hierbij wordt rekening gehouden met het te verwachten aantal zwemmers, de kwaliteit van het water en de veiligheid van de zwemlocatie. Voor zwemseizoen 2019 worden 151 locaties aangewezen. Het ontwerp aanwijsbesluit heeft conform Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.
46
Zeehavens: Brief GS aan PS inz. Verslag handelsmissie Ghana en Ivoorkust (C-agenda na verkiezingen)
De gedeputeerde Zeehavens heeft van 9 tot en met 15 maart een cacao-handelsmissie geleid naar Ivoorkust en Ghana. Deze missie was georganiseerd door de Port of Amsterdam. Het verslag van deze missie wordt door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden.
47
Brief GS aan PS 'Aftreden ged. Post herverdeling portefeuille en aanpassing vervangingsregeling GS' d.d. 16-04-19
48
Bijlage Ontslagbrief gedeputeerde Post d.d. 02-04-19
49
Recreatieschappen: voordracht wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
GS en PS nemen deel in de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. In de bijlage wordt een toelichting gegeven op de totstandkoming van de documenten en gevraagde besluiten.
De wijzigingen betreffen:
• het onderbrengen van het Aagtenpark in de gemeenschappelijke regeling;
• aanpassingen in verband met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen;
• aanpassing van de verdeelsleutel voor deelnemersbijdrage voor het deelgebied De Buitenlanden;
• redactionele verbeteringen in de gemeenschappelijke regeling.
50
Recreatieschappen: Voordracht wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Spaarnwoude
De provincie Noord-Holland neemt deel in de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Spaarnwoude. In de bijlage wordt een toelichting gegeven op de totstandkoming van de documenten en gevraagde besluiten.
De wijzigingen betreffen:
• noodzakelijke wijzigingen die een gevolg zijn van een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en
• als gevolg daarvan en van een herindeling van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019 een wijziging van de samenstelling van het algemeen bestuur.
51
Bibliotheken: Jaarverslag Probiblio 2018 (C-agenda tzt)
52
Bestuur: Brief GS aan PS inz. gemeentelijke samenwerking Bloemendaal-Heemstede (C-agenda na de verkiezingen).
53
Brief BZK aan griffiers en statenleden /werkgeversbrief MinBZK/ Lokale Democratie in Actie (C-agenda)
54
Water: Dijkversterking Marken; gecoördineerde terinzagelegging ontwerp-project Waterwet, MER en ontwerpvergunning Wet natuurbescherming (tzt C-agenda)
De Zuid en Westkade van Marken voldoen niet aan de wettelijke veiligheidsnorm zoals vastgelegd in de Waterwet. Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (RWS WNN) heeft een ontwerp-projectplan Waterwet opgesteld voor deze dijkversterking. De provincie coördineert de juridische procedure en legt het ontwerp-projectplan en alle bijbehorende stukken vanaf 25 april 2019 voor zes weken ter inzage.
55
Brief: aan PS 'Conclusie en advies informateurs GroenLinks en VVD'
56
Bestuur: Mail van J. De Jongh, Dorpsraad Spaarndam inz. draagvlakond. grenscorrectie voor Spaarndam (binnenkort zullen Gedeputerde Staten u over dit onderwerp een brief sturen).
57
Mobiliteit: Reactie op zienswijze reconstructie Houtplein Tempelierstraat (C-agenda na verkiezingen)
58
Mobiliteit: Resultaten smart mobility praktijktest CACC N205 (C-agenda na verkiezingen)
Op 31 oktober 2017 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het Uitvoeringsprogramma 2018 -2019. Op 20 oktober 2018 is de eerste voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Smart Mobility over de periode januari – september 2018 voorgelegd. Dit betreft specifiek de resultaten van de praktijktest CACC op de N205 en daaropvolgende simulatiestudie door TNO, onderdeel uitmakend van dit Uitvoeringsprogramma.
59
Brief informateurs d.d. 10-04-2019 "Voortgangsbericht vorming nieuwe coalitie"
60
Economie/RO: Brief GS aan PS inz. WOB-verzoek zonneweide Jaagweg d.d. 6 februari 2019 (C-agenda tzt)
Op 6 februari 2019 is openbaarmaking gevraagd van alle documenten die betrekking hebben op de beoogde zonneweide Jaagweg (in brede zin) te Berkhout, gemeente Koggenland. Aanvrager heeft eerder een dergelijk verzoek gedaan waarmee alle stukken tot 25 juni 2018 reeds (deels) openbaar zijn gemaakt. In het kader van een ander verzoek van eenzelfde brede strekking hebben GS daarnaast op 5 maart jl. een nader besluit genomen tot openbaarmaking. Met het voorliggende besluit wordt deze lijst aangevuld tot en met 8 februari 2019, te weten de ontvangstdatum van het huidige verzoek.
61
Economie: brief GS aan PS inz. Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2019 (C-agenda tzt)
De Monitor Detailhandel Noord-Holland is een jaarlijkse analyse van de trends en ontwikkelingen binnen de detailhandel, aangevuld met actuele data over gemeentelijke plannen. De monitor laat onder andere zien dat in Noord-Holland het aantal banen in de detailhandel het afgelopen jaar is toegenomen en dat zowel het aantal winkels als de winkelleegstand is afgenomen.
62
Natuur: Vervolg initiatiefvoorstel Groen doet kinderen goed (t.z.t. C-agenda)
63
Recreatieschappen: financiele stukken Groengebied Amstelland (A-agenda tzt)
64
Recreatieschappen: financiele stukken recreatieschap Twiske-Waterland (A-agenda tzt)
65
Luchtvaart: Ontwerp wijziging Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH, Hippolytushoeverweg (t.z.t. C-agenda)
Om het Windpark Wieringermeer te realiseren moest het Zweefvliegcentrum Noordkop (Voorheen Zweefvliegclub Den Helder) verplaatst worden naar een andere locatie namelijk het stiltegebied Wieringermeer Noord. Destijds is met de zweefvliegclub afgesproken dat het zweefvliegcentrum op de nieuwe locatie dezelfde gebruiksmogelijkheden krijgt als op de oude locatie. Provinciale Staten hebben op 2 maart 2015 voor deze nieuwe locatie een Luchthavenregeling (LHR) vastgesteld. De Raad van State heeft destijds het artikel over het zweefsleepvliegen vernietigd wegens een motiveringsgebrek. Met deze wijziging van het LHR wordt dat gerepareerd.
66
Milieu: Voordracht Wijziging van de gemeenschappelijke regeling RUD NHN (t.z.t. A-agenda)
De Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord wil haar naam wijzigen in Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Hiervoor is wijziging van de gemeenschappelijke regeling nodig. Provinciale Staten wordt gevraagd toestemming te verlenen aan deze wijziging.
67
Heel PS: Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 25 (C-agenda tzt)
68
Mobiliteit: Brief actiegroep bewoners Zwaanshoek Duinpolderweg (C-agenda na verkiezingen)
69
Recreatieschappen: financiele stukken recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (a-agenda commissie/PS juni/juli)
70
Brief: Verzoek van informateurs om brief te sturen over vorming nieuwe coalitie.
71
Brief van fracties GroenLinks en VVD inzake 2 informateurs
72
Beantwoording vraag van dhr. Bruggeman over woonboten Spuisluis en PIP Zeetoegang IJmond
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 4 maart 2019 heeft dhr. Bruggeman gevraagd of de woonboten Spuisluis in het Provinciaal Inpassingsplan Zeetoegang IJmond liggen. Gedeputeerde Staten antwoorden per brief dat dit niet het geval is.
73
Mobiliteit: Antwoordbrief GS mogelijke uitval buslijnen (C-agenda na verkiezingen)
74
Mobiliteit: Brief GS aan PS HOV in 't Gooi - Halfjaarrapportage augustus 2018 - januari 2019 (C-agenda na verkiezingen)
Op 3 februari 2014 hebben PS het uitvoeringsbesluit voor het project HOV in 't Gooi genomen, Daarbij is toegezegd dat Provinciale Staten halfjaarlijks geïnformeerd worden over de voortgang van dit project, apart van de P&C-cyclus. Voorliggende rapportage beschrijft de periode van augustus 2018 t/m januari 2019.
75
Mobiliteit: Brief GS aan PS Werkprogramma MRA-E 2019 (C-agenda na verkiezingen)
In 2012 sloten de overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een samenwerkingsovereenkomst rond elektrisch vervoer. Elektrische mobiliteit heeft invloed op de mobiliteit in brede zin. Het is belangrijk dat de overheid daarbij is aangehaakt en waar nodig richting geeft. Elektrisch vervoer kan bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen rond luchtkwaliteit en klimaat. Ieder jaar legt het projectbureau MRA-E haar werkzaamheden vast in een werkprogramma. Het werkprogramma 2019 staat in het teken van de opschaling van het elektrisch vervoer, de relatie met de energietransitie en het (concept)klimaatakkoord

Op 6 maart jl. heeft het Platform Mobiliteit van de MRA ingestemd. met het werkprogramma MRA-E 2019.
76
Mobiliteit: Brief Pitpoint inz. 100% Schoon vervoer (C-agenda na verkiezingen)
77
Mobiliteit: Brief TLN Duurzaam op weg in Noord-Holland (C-agenda na verkiezingen)
78
Wijzigingsbesluit mandaat en volmacht subsidieverstrekking IPO ten behoeve van stichting CROW (C-agenda na verkiezingen)
Gedeputeerde staten verlengen het mandaat aan het IPO voor de periode van 2019 tot en met 2021 om namens de provincie Noord-Holland subsidie te blijven verstrekken ten behoeve van het kennisplatform verkeer en vervoer. Sinds 2018 wordt dit platform dat kennisvragen over verkeer en vervoer beantwoord voor decentrale overheden gefinancierd vanuit de provincies en de vervoerregio’s waarbij de provincies de subsidieverlening gezamenlijk hebben geregeld in IPO verband. Omdat bij het opzetten van de subsidieconstructie via het IPO alleen een mandaat is verleend voor 2018 is deze verlenging juridisch gezien nodig om de reeds bestaande subsidie voort te kunnen zetten tot en met 2021.
79
Water: Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2019 en verder (t.z.t. C-agenda)
het investeringskader waddengebied (IKW) is in 2016 vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Holland, Groningen en Fryslân. vervolgens is het in uitvoering gegaan, onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep waddenprovincies. jaarlijks wordt het resultaat van het voorgaande jaar en de programmering voor de komende jaren gemaakt en na instemming van de stuurgroep aan Gedeputeerde Staten aangeboden ter vaststelling en vervolgens aangeboden ter kennisname aan Provinciale Staten.
80
Water: Wijzigen Uitvoeringsreling WED, Waterrecreatie Noord-Holland 2017 (t.z.t. C-agenda)
De Uitvoeringsregeling WED wordt ingezet in het kader van waterrecreatiebeleid van de provincie. In 2019 is € 175.000 beschikbaar voor subsidies t.b.v. voorzieningen die de regionale vaarnetwerken voor sloepen en andere kleine recreatievaartuigen verbeteren. Huidige wijziging van de regeling heeft alleen betrekking op aanpassing van de indieningstermijn voor aanvragen.
81
Milieu: Toezicht bij Harsco Metals Holland (t.z.t. C-agenda)
82
Economie: Brief GS aan PS inz. wijzigen en openstellen UVR HIRB 2017, tender 2019 (tzt C-agenda)
De subsidieregeling HIRB die is gericht op het aanpakken van de veroudering van, en het investeren in de vitaliteit van bedrijventerreinen wordt van 2 april t/m 9 mei weer opengesteld. De regeling is enigszins gewijzigd en geeft nu ook voor recent met HIRB-subsidie geherstructureerde bedrijventerreinen een mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor maatregelen ten behoeve van verbetering van het aanzicht en de duurzaamheid van bedrijfspanden op het terrein.
83
Economie: mail en brochure van Koninklijke Inretail inz. maak werk van provinciaal retailbeleid
84
Mobiliteit: Brief ANWB Het verbeteren van verkeersveiligheid in de provincie Noord-Holland (C-agenda na verkiezingen)
85
Brief informateur; uitkomsten informatieronde.
86
Natuur: 5 punten voor het Groene Hart (t.z.t. C-agenda)
87
Financiën: Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming 2019 (C-agenda na verkiezingen)
In het voorliggende overzicht is een mutatie in de beleidsdoelenraming opgenomen. Het betreft budgettair neutrale aanpassingen tussen beleidsdoelen, welke geen consequenties hebben voor de omvang van het programma.
Met het oog op de rechtmatigheid is het van belang dat de budgetten worden geraamd op beleidsdoelen van de uitvoerend mandaathouder. De betrokken mandaathouder(s) zijn over de mutatie(s) geïnformeerd.
Omdat deze aanpassingen binnen de bevoegdheid van GS vallen, wordt deze budget neutrale wijziging op de beleidsdoelenraming enkel ter kennisname aan PS gestuurd.
88
Mobiliteit: Beantwoording brief Landschap NH cs maatschappelijke oproep A8-A9 (C-agenda na verkiezingen)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:

Schriftelijke reactie van Gedeputeerde Staten op de brief van een aantal organisaties, waaronder Landschap Noord-Holland, over het project Verbinding A8-A9.
89
Randstedelijke Rekenkamer: Jaarstukken 2018 Randstedelijke Rekenkamer (C-agenda na verkiezingen)