link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 22 april 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 16:45
Voorzitter: Sandra Doevendans
Toelichting: I.v.m. de maatregelen omtrent het coronavirus vindt de commissievergadering online in een digitale vergaderomgeving plaats.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via  https://noord-holland.stateninformatie.nl
Ook is het mogelijk om (digitaal) in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (woensdag 21 april 2021) bij commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (66.8MB)
Algemene documenten:

0.1
Technische briefing bestuurskracht gemeenten/financiële situatie gemeenten (11.30 uur tot 12.15 uur)
0.2
Technische briefing financiën provincie (12.30 tot 13.15 uur; daarna 15 minuten pauze om in te loggen in commissievergadering EFB)
1 13:30
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering en moties- en toezeggingenlijsten (aangepast verslag en lijsten met moties worden volgende week bijgevoegd)
2.a
Vooruitblik komende vergadering (en) aan de hand van de Strategische agenda en vaststelling strategische agenda (wordt volgende week bijgevoegd)
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen
3 13:35
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
4
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
5
B-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
5.a 14:05
Voedselbanken: Brief GS aan PS inz. afhandeling motie 183-2020 ondersteunen voedselbanken
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of u zich kunt vinden in het voorstel van GS om de motie als afgehandeld te beschouwen.

Toelichting:
Provinciale Staten hebben het college verzocht te verkennen hoe voedselbanken ondersteund kunnen worden (motie 183-2020). Uit de contacten met de voedselbanken is gebleken dat er geen acute problemen zijn waarbij de provincie een actieve rol zou kunnen spelen om die problemen op te lossen. Wel betrekt de provincie de voedselbanken als partners bij de uitvoering van de actieagenda circulaire economie en de voedselvisie.
5.b 14:20
ABP: Brief van Fossielvrij nl inz ABP’s investeringen in fossiele industrie (verzoek van C- naar B-agenda).
Het betreft hier een verzoek van de c-naar de b-agenda van de heren Zoon (PvdD) en Dulfert (GL).
Er wordt in de brief een beroep gedaan op GS om er bij ABP op aan te dringen om te stoppen met fossiele investeringen.

Hieronder wordt aangeven met welk doel de fractie dit onderwerp/ de ingekomen brief op de agenda heeft gezet
\- welke politieke vraag wil de indiener aan de orde stellen
GL en PvdD willen graag van de gedeputeerde weten of ze gehoor wil geven aan die oproep. Fossiele investeringen door ABP zijn niet alleen slecht voor het milieu (in Noord-Holland), maar vormen ook een groeiend risico voor pensioenen van de werknemers bij de Provincie.
\- wat vraagt de indiener aan de andere fracties \(de commissie\, de portefeuillehouder\)
GL en de PvdD willen graag horen van de andere commissieleden of ze een dergelijk verzoek wil steunen evt. via een motie vreemd.

Motivatie van het verzoek:
GS is, als werkgever, verantwoordelijk voor onze werknemers van de Provincie. We zien dat Fossiele investeringen niet alleen slecht voor het milieu zijn. Haaks staan op de provinciale klimaatambities. Maar ook een groeiend risico vormen voor de pensioenen van onze werknemers. Om hun financieel te beschermen en om goed om te gaan met provinciale middelen zou een sterk signaal naar ABP verstandig zijn. Onder andere de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Groningen, Nijmegen, Maastricht en Boxtel deden eerder al een oproep aan het ABP om investeringen in de fossiele industrie versneld af te bouwen. In 2022 stelt het ABP zijn klimaatdoelen bij. Daarom is het goed om nú vanuit de deelnemende organisatie op te roepen de koers aan te passen.
6
Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
7
B-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
7.a 14:40
MRA: Brief GS inz. Voorstel transitiecommissie over MRA-samenwerking
Voorstel voor behandeling:
met elkaar en de CdK de reactie van GS op de voorstellen tot versterkte samenwerking bespreken en aandachtspunten meegeven aan de CdK voor de vervolgbesprekingen in de MRA

Toelichting:
Door een ‘transitiecommissie’ is een conceptvoorstel opgesteld voor een betere bestuurlijke samenwerking in de MRA. In een brief aan PS geeft het College van GS zijn visie op dit conceptvoorstel.
7.b 15:25
Brief GS aan PS inz. Afdoen motie kinderen van Moria .
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of u zich kunt vinden in het voorstel van GS om de motie als afgehandeld te beschouwen.

Toelichting:
In de Statenvergadering van 9 maart 2020 is de motie ‘Vang de kinderen van Moria op’ aangenomen. Het College van GS heeft PS een brief gezonden met het voorstel om deze motie als afgedaan te beschouwen.
7.c
A-agendapunt: Randstedelijke Rekenkamer: Statenvoordracht conceptbegroting 2022 voor zienswijze
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS of u al dan niet een zienswijze wilt indienen op de conceptbegroting van de Randstedelijke Rekenkamer 2022
De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 17 mei 2021.

Toelichting:
De Randstedelijke Rekenkamer opgericht bij gemeenschappelijke regeling door Provinciale
Staten van de provincies Utrecht, Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Holland heeft de begroting
2022 opgesteld. Onder verwijzing naar artikel 48, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen kunt u uw zienswijze over deze conceptbegroting 2022 uitbrengen.
In de beleidsbegroting is één programma opgenomen. Dit betreft een globaal
onderzoeksprogramma waarin nog geen concrete onderzoeken worden genoemd.
In de 1e begrotingswijziging 2022 zal de Randstedelijke Rekenkamer een concreet
onderzoeksprogramma opnemen. In de Financiële begroting is de uiteenzetting van de
financiële positie en de meerjarenraming opgenomen.
De in de brief van de Randstedelijke Rekenkamer genoemde jaarstukken 2020 (tkn) en de vastgestelde 1e begrotingswijziging (tkn) staan op de c-agenda onder 15c.
8
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
9
B-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
9.a 15:45
Economie: Brief GS aan PS inz. Inrichting Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in Noord-Holland.
Voorstel voor behandeling:
Met elkaar en de gedeputeerde van gedachten te wisselen over de
uitgangspunten voor de inrichting van de ROM en eventuele aandachtspunten aan GS meegeven voor de verdere uitwerking
en bespreking met de beoogde medeaandeelhouders in de ROM.

De provincie heeft het voornemen om samen met Noord-Hollandse gemeenten en het ministerie van EZK op korte termijn een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) op te richten. Met deze ROM willen overheden werken aan de transitieopgaven in de economie en een duurzaam herstel uit de coronacrisis bevorderen. De provincie onderschrijft de uitgangspunten van het ontwerp van de ROM en gaat de komende weken een formeel besluit tot oprichting in gang zetten. De intentie hierbij is om een provinciale deelname in de ROM aan te gaan van € 40 miljoen.
9.b 16:30
Bedrijventerrein/laadpalen: Brief GS inz. afdoen Motie 179-2020/Uitvoeringsregeling HIRB+ Duurzaamheid 2021 (afdoen motie B-agenda EFB 22-4-2021)
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of u zich kunt vinden in het voorstel van GS door met het vaststellen van de Uitvoeringsregeling HIRB+Duurzaamheid 2021 (zie artikel 3/bijlage 1: bullet 5) de motie als afgehandeld beschouwd kan worden.
Op grond van de Algemene Subsidieverordening is het opstellen van de Uitvoeringsregelingen subsidies een GS bevoegdheid.

Toelichting:
De provincie stelt de subsidieregeling ‘Herstructurering Innovatief Ruimtegebruik Bedrijventerreinen 2021 Duurzaamheid’ open. Deze HIRB regeling wordt gefinancierd met budget uit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. Met deze subsidies wordt een impuls gegeven aan duurzame energiemaatregelen op bedrijventerreinen en zo aan de verdere toekomstbestendigheid en verduurzaming van bedrijventerreinen in Noord-Holland.
Met deze regeling wordt tevens uitvoering gegeven aan de statenmotie 179-2020 over de aanleg van publieke laadpalen.
10
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de c-agenda stellen)
11 16:45
Sluiting
12
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
12.a
Evenementensponsoring: Brief GS aan PS onz. verruimde uitgangspunten evenementensponsoring 2021-2022 (C-agenda EFB 22-4-2021)
In 2020 hebben GS de reguliere sponsorvoorwaarden verruimd om zo meer evenementen te kunnen sponsoren. Vanwege het corona virus kunnen er op dit moment bijna geen evenementen plaatsvinden, maar evenementorganisaties houden er rekening mee dat er in de tweede helft van 2021 wel weer publieksevenementen mogelijk zijn. Daarom wil de provincie Noord-Holland de periode van de verruimde sponsorvoorwaarden verlengen tot en met 1 januari 2022. Ook worden de voorwaarden aangepast, zodat ook festivals gericht op jongeren in aanmerking kunnen komen voor sponsoring. Hiermee kan de provincie Noord-Holland meer jongeren bereiken en invulling geven aan een grote maatschappelijke behoefte.
12.b
Pallas: Brief GS aan PS waarbij ze de brief van Minister Van Ark aan de Tweede Kamer over Voorzieningszekerheid van medische isotopen toesturen (C-agenda EFB 22-4-2021)
12.c
Economie: Brief GS aan PS inz. HIRB+ uitvoeringsregelingen 2021 (C-agenda EFB 22-4-2021)
Met de vaststelling van het Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen programma (HIRB+ programma) is besloten om de subsidieregelingen voor ondersteuning voor bedrijventerreinen en winkelgebieden te continueren. Daarnaast is besloten om voor verblijfsrecreatie een nieuwe subsidieregeling open te stellen. Voor 2021 betreft dit de HIRB+ Uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties 2021, de HIRB+ Uitvoeringsregeling Toekomstbestendige Winkelgebieden 2021 en HIRB+ Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreaties 2021.
12.d
Alle commissies: Brief GS aan PS inz. Strategische samenwerkingsagenda provincie Noord-Holland en regio Gooi en Vechtstreek (C-agenda van alle commissies in april)
Met dit besluit wordt de samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek bestuurlijk bevestigd. Daarmee zetten regio en de provincie een stap verder in het traject van het meer regionaal werken. In deze regionale samenwerkingsagenda (RSA) stellen Regio en provincie bepaalde thema’s centraal zoals benoemd in bijvoorbeeld het provinciale coalitieakkoord en de eigen Gooi en Vechtstreek agenda. We onderschrijven hiermee dat we de benoemde thema’s belangrijk vinden, en hierop (intensiever) gaan Strategische samenwerkingsagenda provincie Noord-Holland en Regio Gooi en Vechtstreek samenwerken. Daarnaast verstevigt het de samenwerking. In de RSA zijn onderwerpen opgenomen die zonder de betrokkenheid van de provincie niet of minder goed van de grond komen. De RSA is daarmee in feite een concretisering van afspraken die we met de regio hebben gemaakt over de uitwerking van de provinciale Omgevingsvisie. Hierin is de RSA benoemd als instrument.
12.e
Toezicht gemeentefinanciën: Brief GS aan PS inz. Kaderbrief Financieel Toezicht 2022 (de brief wordt nog toegevoegd aan de c-agenda EFB 22-4 , mede ook om als achtergrondinformatie te gebruiken voor de technische briefing EFB 22/4 over bestuurskracht/gemeentefinanciën)
13
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
13.a
Brief GS aan PS inz. normenkader Rechtmatigheid 2020 (C-agenda EFB 22-04-2021)
13.b
Circulaire economie/wonen: Brief GS aan PS inz. Ondertekening City Deal Circulair en Conceptueel bouwen (C-agenda EFB 22-4-2021 en RWK 19-4-2021)
De provincie Noord-Holland gaat deelnemen aan de City Deal Conceptueel en Circulair Bouwen. Deze publiek-private samenwerking is geïnitieerd door het Rijk met als doel om kennis te ontwikkelen en delen over conceptueel en circulair bouwen. Deelname aan de City Deal is één van de acties uit de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025. De actie draagt bij aan het doel om te komen tot meer circulaire bouw.
13.c
Mobiliteit/erfgoed: Brief GS aan PS inz. maatregelen Krommenie/Assendelft (N203) (C-agenda M&B -leidend- en EFB 22-04-2021)
De provincie onderzoekt de mogelijkheid van een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 om de bereikbaarheid van de IJmond en de Zaanstreek te verbeteren en de overlast van verkeer in Krommenie en Assendelft te verminderen. In 2020 werden twee onderzoeken uitgevoerd naar maatregelen die al op korte termijn verbetering brengen in Krommenie en Assendelft. Daaruit zijn 16 concrete maatregelen gekomen die de provincie samen met de gemeente Zaanstad en de Vervoerregio Amsterdam wil uitvoeren.
13.d
Motie 42 EHDF: brief GS inz. verhoging subsidieplafond Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021 (C-agenda EFB 22-4-2021)
In februari is de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021 vastgesteld. Hier kunnen sportverenigingen tot maximaal €10.000 subsidie aanvragen voor kleine fysieke besparingsmaatregelen. Het subsidieplafond van €150.000 is binnen een week bereikt. Vanwege de grote interesse en de aansluiting bij het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds hebben wij besloten om het subsidieplafond te verhogen naar €500.000 met middelen uit deze motie.
13.e
Subsidies: Mail met bijlagen van Stichting Joods Monument Zandvoort met verzoek tot bijdrage aan Monument ter nagedachtenis aan Joodse Zandvoorters (mail is ook aan GS gestuurd; c-agenda EFB 22-4-2021)
14
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
15
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
15.a
Bestuur: Brief burger met Verzoek om verordening Provincie NH mbt Financieel onderzoek jeugdzorg (het is aan de individuele fracties om hier eventueel actie op te ondernemen (C-agenda EFB 22-4-2021; de brief met adres gegevens staat in de besloten ingekomen stukkenlijst Ibabs)
15.b
Participatie: Brief GS aan PS inz. Provinciedeal Digitale Democratie Noord-Holland (C-agenda EFB22-4-2021 en agenda eerstkomende vergadering werkgroep Burgerparticipatie)
De provincie Noord-Holland sluit samen met het actieprogramma Democratie in Actie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG de Provinciedeal Digitale Democratie Noord-Holland. Aanleiding zijn de ambities uit de Communicatiestrategie en Agenda Bestuurlijke Vernieuwing. Met deze Provinciedeal wordt samenwerking op het gebied van digitale participatie gestimuleerd tussen verschillende overheden en wordt kennis en ervaring uitgewisseld tussen experts, ervaringsdeskundigen en deelnemende partijen.
15.c
Randstedelijke Rekenkamer: Jaarstukken 2020 en vastgestelde 1e begrotingswijziging 2021
16
C-agenda Algemeen
16.a
(heel PS) Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 48 (alle commissies april 2021)